Akşemseddin Hazretleri'nin Hayatı

Akşemseddin Hazretleri Kimdir ?

Akşemseddin Hazretleri, Osmanlı'nın yükselme döneminde yaşamış, İstanbul'un manevi fatihi unvanını hak etmiş ve Peygamber Efendimiz 'in kutlu fetih müjdesine nail olmuş bir Allah dostudur. Akşemseddin Hazretleri'nin manevi gayretleri ile padişahın siyasi liderliğinde İstanbul, 1453 yılında fethedilerek Bizans Devleti tarihe karışmıştır. Bu mühim hadisenin en yakın ve önemli tanıklarından biri olan Akşemseddin, 1389 yılında Yıldırım Beyazıt'ın tahta oturması ile hayata gözlerini açmış, 1459 yılında 70 yaşında iken Göynük'te vefat etmiştir. Akşemseddin'in , Hacı Bayram-ı Veli'ye intisab edene yani yaklaşık kırk yaşına kadar müderrislik yapmaya devam ettiği bilinmektedir. Devrinin okutulan tüm ilimlerine vakıf olmasının yanında, zamanının bilgilerine aşina çok iyi bir tıp doktoru olduğuna dair birçok kaynakta kayıtlar bulunmaktadır.

Adı

Soyu

Akşemseddin Hazretlezeri'nin asıl adı Mehmet'tir yahut Muhammed. Babasına nispetle Mehmet B. Muhammed denir. Yani Hamza oğlu Mehmet. Lakabı Ak Şeyh'tir. Akşemseddin Hazretleri'ne Arap diyarında, "Ahmed Şemseddin" denildiği gibi, "Muhammed Şemseddin" de denilir.

Akşemseddin Hazretleri'nin soy ağacı şöyledir: Akşemseddin Hazretleri'nin soyu, Tasavvuf ilminin klasik kaynaklarından önde geleni Avarifü'l - Marifin yazarı Şeyh Şühabüddin Şühreverdi Hazretleri'nin (ö 632/1234) torunlarından Şeyh Hamza'nın oğludur. Şeyh Şihabbüdin'in soyu ise, Emir El- Mü'minin, Ebu Bekir Sıddık (r.a) (ö.13/634) kadar ulaşır.