Tehnike za polaganja

5º kyu - Gokyu (žuti pojas)

Hanmi

Tai Sabaki

Ukemi (Mae / Ushiro / Yoko)

Katate Dori Tai No Henko (Kihon and Ki-no-nagare)

Morote Dori Kokyu Ho (Kihon)

Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)

Katate Dori Shiho Nage (Omote and Ura)

Shomen Uchi Irimi Nage

Suwari Waza Ryote Dori Kokyu Ho (Chudan)

Ken Suburi Nanahon

Roku No Jo

4º kyu - Yonkyu (narančasti pojas)

Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura)

Kata Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)

Kata Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)

Yokomen Uchi Shiho Nage (only Omote)

31 No Jo Kata

3º kyu - Sankyu (zeleni pojas)

Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)

Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)

Kata Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)

Kata Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)

Ryote Dori Shiho Nage (Omote and Ura)

Shomen Uchi Kote Gaeshi

Tsuki (Chudan) Kote Gaeshi

Katate Dori Kote Gaeshi

Ryote Dori Tenchi Nage

Tsuki (Chudan) Irimi Nage

Suwari Waza Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)

Go No Awase

Shichi No Awase

2º kyu - Nikyu (plavi pojas)

Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)

Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura)

Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)

Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)

Yokomen Uchi Dai Gokyo (only Ura)

Katate Dori Irimi Nage (Jodan / Chudan / Gedan)

Yokomen Uchi Irimi Nage

Katate Dori Kaiten Nage (Soto and Uchi Mawari)

Shomen Uchi Shiho Nage (only Omote)

Katate Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)

Katate Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)

Katate Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)

Katate Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)

Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)

Ryote Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)

Ryote Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)

Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)

Ushiro Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)

Ushiro Ryote Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)

Hanmi Handachi Waza Katate Dori Shiho Nage (only Omote)

13 No Jo Kata

1º kyu - Ikkyu (smeđi pojas)

Shomen Uchi Kaiten Nage (Soto and Uchi Mawari)

Tsuki (Chudan) Kaiten Nage (only Soto Mawari)

Hantai Katate Dori Kote Gaeshi

Ryote Dori Kote Gaeshi

Katate Dori Kokyu Nage (Jodan / Chudan / Gedan)

Ushiro Ryote Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)

Ushiro Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Kata Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Kata Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Kata Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Kata Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Gokyo (only Ura)

Hanmi Handachi Waza Katate Dori Kaiten Nage (only Soto Mawari).

Jo Suburi Nijuppon

Shodan (crni pojas 1. dan)

Svi kandidati moraju vladati Aikido terminologijom, te znati povijest i izvore Aikido-a.

Kata Dori Shiho Nage (Omote Waza)

Kata Dori Kote Gaeshi

Kata Dori Irimi Nage (2 Forms)

Ryote Dori Koshi Nage (3 Forms)

Katate Dori Koshi Nage (2 Forms)

Shomen Uchi Koshi Nage

Yokomen Uchi Koshi Nage

Ryote Dori Kokyu Nage (2 Forms - Soto and Uchi Mawari)

Morote Dori Kokyu Nage (2 Forms)

Tsuki Dai Rokkyo

Ushiro Ryote Dori Kote Gaeshi (2 Forms)

Ushiro Ryote Dori Koshi Nage

Ushiro Ryote Dori Kokyu Nage (2 Forms)

Ushiro Ryo Kata Dori Kokyu Nage

Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Irimi Nage

Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Kote Gaeshi

Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Kaiten Nage (Soto Mawari)

Suwari Waza Ryote Dori Kokyu Ho (Jodan / Gedan)

Jo Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage (1 form from Gyaku Hanmi)

Jo Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage (2 Forms from Ai Hanmi)

Tachi Dori: Shomen Uchi Kote Gaeshi (from Gyaku Hanmi)

Tachi Dori: Shomen Uchi Kokyu Nage (from Ai Hanmi)

Tanken Dori: Yokomen Uchi Dai Gokyo (Ura Waza)

Tanken Dori: Tsuki (Chudan) Kote Gaeshi.

Jo Suburi Nijuppon

Ken Suburi Nanahon

Ken No Awase

Nidan (crni pojas 2. dan)

Kandidati moraju razumjeti tehničku terminologiju Aikido-a, te znati biografske podatke o osnivaču.Kandidati moraju imati položen Shodan Buki Waza.

Morote Dori Kokyu Ho (Kihon – second form)

Morote Dori Kokyu Ho (Ki no nagare)

Muna Dori Juji Nage

Yokomen Uchi Koshi Nage (2 Forms)

Ushiro Ryote Dori Juji Nage

Ushiro Ryote Dori Koshi Nage (2 Forms)

Ninin Dori Kokyu Nage

Morote Dori Koshi Nage (2 Forms)

Ki No Nagare of the following series:

Kata Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura Waza)

Kata Dori Dai Nikyo (Omote and Ura Waza)

Kata Dori Dai Sankyo (Omote and Ura Waza)

Kata Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura Waza)

Katate Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura Waza)

Katate Dori Dai Nikyo (Omote and Ura Waza)

Katate Dori Dai Sankyo (Omote and Ura Waza)

Katate Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura Waza)

Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura Waza)

Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura Waza)

Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura Waza)

Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura Waza)

Jo Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage (1 form from Gyaku Hanmi)

Jo Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage (1 form from Ai Hanmi)

Tachi Dori: Shomen Uchi Irimi Nage (from Gyaku Hanmi)

Tachi Dori: Shomen Uchi Dai Rokkyo (from Gyaku Hanmi)

Tachi Dori: Shomen Uchi Kokyu Nage (from Gyaku Hanmi)

Tachi Dori: Shomen Uchi Kokyu Nage (from Ai Hanmi)

Tanken Dori: Yokomen Uchi Shiho Nage (Omote Waza)

Tanken Dori: Yokomen Uchi Dai Gokyo (Ura Waza)

Tanken Dori: Shomen Uchi Dai Gokyu (Ura Waza from Gyaku Hanmi)

Tanken Dori: Shomen Uchi Dai Gokyu (Ura Waza from Ai Hanmi)

Tanken Dori: Shomen Uchi Kote Gaeshi (Kihon)

Tanken Dori: Shomen Uchi Kote Gaeshi (Ki no nagare – 2 Forms)

Tanken Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage

Tanken Dori: Choku Tsuki Kaiten Nage (Soto Mawari – 2 Forms)

Tanken Dori: Choku Tsuki Kote Gaeshi

Tanken Dori: Choku Tsuki Dai Rokkyo

31 No Jo Kata

13 No Jo Kata