Suradnja sa oružanim snagama RH

Aikido klub Rovinj kontiniurano aktivno surađuje sa oružanim snagama RH, (MUP, Antiterorističkim vojnim jedinicama, Specijalnoj policiji i Vojsci).