Algemene Voorwaarden Active4all B.V. (KVK nr 86245856)

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten van ACTIVE4ALL B.V. wordt verstaan onder:

Overeenkomst: De verbintenis tussen Active4all B.V. en Wederpartij, waarbij Active4all B.V. zich verplicht tot het (doen) plaatsen van één of meer vermelding(en) en Wederpartij zich verbindt tot het betalen van de daarvoor overeengekomen prijs;

Uitgave: ieder product dat (onder verantwoordelijkheid van) door Active4all B.V. wordt verspreid met de vermelding van de wederpartij;

Active4all B.V. : Active4all B.V., welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74690841 (evenals ieder door haar aan te wijzen natuurlijk of rechtspersoon).

Vermelding: een opgave van naam, adres, telefoon en/of andere informatie of advertenties met betrekking tot (het bedrijf) de wederpartij in de uitgave. Wederpartij/Adverteerder: Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard en een overeenkomst sluit tot het plaatsen van een advertentie.

Artikel 2- Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten welke voortvloeien uit de betrekking tussen Active4all B.V. en de wederpartij.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een wederpartij, binden Active4all B.V. niet, tenzij deze door Active4all B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Vertegenwoordigers van Active4all B.V. zijn enkel bevoegd namens Active4all B.V. overeenkomsten aan te gaan als vermeld op het contractformulier. Overeenkomsten van andere aard kunnen uitsluitend rechtsgeldig worden gesloten met de daartoe krachtens het Handelsregister bevoegde personen.

Artikel 3 – Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen schriftelijk tot stand door middel van accordering van een contract door Active4all B.V. en Wederpartij of per fax, post of e-mail.

3.2 Active4all B.V. verleent nimmer exclusiviteit aan Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de wederpartij geen vermelding op een bepaalde plaats of in een bepaalde vorm bedingen.

3.3 De benodigde gegevens met betrekking tot de Vermelding worden binnen 10 dagen na aangaan van de Overeenkomst, verstrekt door de wederpartij middels het aan haar door Active4all B.V. , bij het aangaan van de overeenkomst, overhandigd (tekst)formulier of via het e-mail adres van de Active4all B.V. . Indien de benodigde gegevens met betrekking tot de Vermelding door de wederpartij niet tijdig aan Active4all B.V. ter beschikking zijn gesteld, is laatstgenoemde gerechtigd de vermelding naar eigen goeddunken te verzorgen. De wederpartij kan in dat geval geen beroep doen op het niet of niet deugdelijk uitvoeren van de overeenkomst.

3.4 Active4all B.V. verstrekt op aanvraag na het aangaan van de Overeenkomst een drukproef van de vermelding. Voor zover de wederpartij de drukproef wenst te wijzigen of corrigeren, dient zij de drukproef te voorzien van de nodige, duidelijke wijzigingen en/of correcties en dit uiterlijk binnen 5 werkdagen na verzending per post, telefax dan wel per e-mail retour te zenden. Indien Active4all B.V. de drukproef niet binnen de gestelde termijn op de hiervoor aangegeven wijze heeft terug ontvangen, gaat Active4allB.V. ervan uit dat de drukproef correct is en in de Uitgave opgenomen kan worden. Wederpartij staat in voor de juistheid van de benodigde gegevens met betrekking tot de Vermelding zoals deze op de drukproef zijn vermeld.

3.5 Active4all B.V. kiest zelf de verzendadressen voor de producten uit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.6 Wanneer een verzendadres het product niet aanneemt, zorgt Active4all B.V. voor een nieuw gekozen adres om de overeengekomen levering en verspreidingsfrequentie te waarborgen.

Artikel 4 – Reclames

4.1 Reclames moeten binnen 8 dagen na verspreiding van de uitgave schriftelijk zijn ingediend.

4.2 De wederpartij is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op grond van ingediende reclame op te schorten. Indien een reclame gegrond wordt bevonden en Active4all B.V. toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst, dan heeft de wederpartij recht op een gratis vermelding in de eerstvolgende editie van de Uitgave, zonder dat enige vorm van schadevergoeding kan worden gevorderd.

4.3 Annulering, wil de klant de met Active4allB.V. gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Active4allB.V. een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Active4allB.V. schriftelijk is bevestigd. De klant kan niet meer annuleren nadat Active4allB.V. de geaccordeerde opdracht 48 uur in haar bezit heeft.

Artikel 5 – Levering en verspreiding

5.1 De termijn(en) waarbinnen de Vermelding in een Uitgave zal geschieden, evenals het tijdstip waarop deze Uitgave zal worden verspreid, is door Active4allB.V. naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Aan de overschrijding van een dergelijke termijn, dan wel het te vroeg verspreiden van een Uitgave, kan Wederpartij geen enkel recht ontlenen.

5.2 Het is wederpartij uitgelegd en deze gaat met totstandkoming van de overeenkomst er mee akkoord dat wederpartij als bewijs van de uit te voeren opdracht allereerst een presentie exemplaar ontvangt waarin uitsluitend een publicatie van wederpartij is te zien en een aantal zogenaamde stoppers, dit ter allerlaatste controle van de uiteindelijke te verspreiden oplage zodat wederpartij het uiteindelijke resultaat van zijn vermelding kan zien, bij geen reclames van wederpartij zal de uiteindelijke uitgave binnen aanzienlijke tijd ter verspreiding aan de post worden aangeboden door Active4allB.V.

5.3 De uitgave wordt kosteloos verspreid in de regio's zoals vermeld in het contract.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW.

6.2 Facturen van Active4all B.V. dienen, behoudens betaling middels een machtiging, binnen de op de factuur gestelde termijn, met een minimum van 8 dagen te zijn voldaan op de door Active4all B.V. aan te geven wijze.

6.3 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaats gevonden, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Active4all B.V. is dan, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd om over het geheel verschuldigde bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag, 1% rente per maand in rekening te brengen waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt berekend, evenals het buitengerechtelijke (incasso)kosten, indien Active4all B.V. genoodzaakt is een derde met het incasso te belasten. De incassokosten bedragen minimaal € 75.- en zullen worden berekend volgens incassotarief conform Rapport Voorwerk 2, te vermeerderen met een bedrag € 25.- exclusief BTW, ter zake administratiekosten.

6.4 Wederpartij is op geen enkele wijze bevoegd om facturen van Active4all B.V. te verrekenen met een vordering die zij op Active4all B.V. heeft, tenzij Active4all B.V. daar schriftelijk mee akkoord gaat.

6.5 Betalingen dienen te geschieden middels overmaking op de bank/ of girorekening van Active4all B.V. , onder vermelding van factuurnummer.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 In geval van overmacht aan de zijde van Active4all B.V. , heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij hiervoor een recht op schadevergoeding kan doen gelden. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Active4all B.V. geen invloed heeft en welke van dien aard is dat naleving van de overeenkomst door Active4all B.V. redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Active4all B.V. is niet aansprakelijk voor schade wegens eventuele gebrekkige of onjuiste weergave van de Vermelding in de Uitgave, uitgezonderd het geval dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Active4all B.V. . De bewijslast met betrekking tot deze opzet of grove schuld rust op de wederpartij. Active4all B.V. is evenmin aansprakelijk te houden voor onjuiste of verminkte vermeldingen ten gevolge van het gebruik van post, telefoon, e-mail, fax of welk ander communicatiemiddel dan ook.

8.2 De door Active4all B.V. te betalen schadevergoeding is in alle gevallen beperkt tot de directe schade, tot ten hoogste het overeengekomen factuurbedrag.

8.3 Wederpartij vrijwaart Active4allB.V. voor iedere aanspraak van derden voor schade ontstaan ten gevolge van de door de adverteerder opgegeven advertentie wegens inbreuk op auteurs, merken, modellen- of enig ander recht van intellectueel of industrieel eigendom, zowel in als buiten rechte. Indien een derde op grond van een dergelijk inbreuk bezwaar maakt tegen verdere uitvoering van de overeenkomst, is Active4all B.V. gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst direct te staken onverminderd de verplichting voor de wederpartij om het overeengekomen bedrag aan de Active4all B.V. te betalen, zonder dat Active4all B.V. tot enige schadevergoeding tegen de Wederpartij gehouden is.

Artikel 9 – Geschillen

9.1 Op alle rechtshandelingen, opdrachten en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 De rechter in de vestigingsplaats van wederpartij is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft wederpartij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.