โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ


การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0

กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้วยใจบริการ Service mind

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

นางสาวอังสนา มากมูล รองผู้อำนวยการและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ได้ร่วมกิจกรรม”ร่วมใจชาวศูนย์ฯ เขต 4 สู้ภัยโควิค" โดยมอบขนมให้แก่ผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาลสนาม 5 (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง)

โครงการครูดีมีคุณธรรม

Regional Special Education Center 4 Trang

Human Resource Development Project to 4.0

An Activity to Improve English Skills of Directors,

Teachers and Educational staffs Report

โครงการ "พัฒนาครูสู่องค์กรที่เข้มแข็ง"

***********************************

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

ณ ตรังอันดามัน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับ ICT

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ กิจกรรม “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ครู ประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเรียนรู้บทเรียนการทำงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังระหว่างวันที่ 28-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562