Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
บุคลากรผู้มีการบริการด้วยใจ(Service mind).wmv

กลุ่มบริหารงานบุคคลมอบการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากร

Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการ "พัฒนาครูสู่องค์กรที่เข้มแข็ง"

***********************************

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

ณ ตรังอันดามัน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับ ICT

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ กิจกรรม “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ครู ประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเรียนรู้บทเรียนการทำงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังระหว่างวันที่ 28-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image