Carousel imageCarousel imageCarousel image

การ์ดวันเกิดประจำเดือนมิถุนายน 2562

ครูผู้มีบุคลิกภาพดี

อวยพรวันเกิด

อวยพรวันเกิด

อวยพรวันเกิด

อวยพรวันเกิด

อวยพรวันเกิด

อวยพรวันเกิด

พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับ ICT

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ กิจกรรม “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ครู ประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image