Plurilingüisme

ESCOLA VEDRUNA BALAGUER

GEP

 • DEFINICIÓ DEL PROJECTE:

El GEP és un programa de desplegament del Marc per al plurilingüisme. Dins aquest marc de l’escola catalana, el centre ha estat seleccionat per formar part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) per als cursos 2015-17 per tal de contribuir en la formació del professorat AICLE, millorar la competència lingüística tant del professorat implicat en matèries AICLE com en l’alumnat, i implementar el nombre de matèries no lingüístiques en anglès. Aquesta iniciativa demana el compromís total de l’ED, que també ha d’assistir a jornades de formació, i del departament de llengües estrangeres de l’escola.


 • OBJECTIUS:

Objectius GENERALS:

  • Augmentar la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat.
  • Contribuir al desenvolupament competencial de l’alumnat: aprenentatge al llarg de la vida.
  • Promoure canvis sistèmics: INNOVACIÓ EDUCATIVA.


Objectius específics:

L’ALUMNAT

  • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera.
  • Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament, personals).
  • Fomentar el treball cooperatiu, per projectes.
  • Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom.


EL PROFESSORAT

  • Reforçar el treball cooperatiu.
  • Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió.
  • Augmentar la competència en llengua estrangera.
  • Dissenyar activitats o seqüències en llengua estrangera.
  • Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal.


QUÈ SUPOSA SER UN CENTRE GEP

  • Reflexió sobre el projecte lingüístic del centre: concreció d’objectius i actualització periòdica.
  • Anàlisi de les pràctiques docents: metodologia didàctica, ús de les TIC.
  • Planificació curricular: etapa, cicle, curs, àrea i/o matèria que s’impartirà totalment o parcial en llengua estrangera (planificació a mitjà termini).
  • Disseny d’accions per a l’augment de l’exposició: Projectes integrats (llengua i contingut): temàtics (primària), transversals (secundària) i/o de recerca (batxillerat)
  • Aprofitament de recursos complementaris (auxiliars de conversa, intercanvis, tallers, accions d’entorn, extraescolars...)
  • Consolidació i expansió (programes internacionals, intercanvis reals o virtuals, pràctiques en empreses...)

GRUP IMPULSOR

  • Analitza la realitat del centre (Per què? / Per a què?).
  • Dissenya un pla d’acció (objectius, estratègies, activitats)
  • Fases de l’acció i organització del grup.
  • Acompanya la implementació del pla.
  • Avalua els resultats i l’impacte.