ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. / อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

แนะนำตำราหลัก

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

แนะนำตำราหลัก

สาขาการพยาบาลวิชาสูติศาสตร์

แนะนำตำราหลัก

สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

แนะนำตำราหลัก

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

แนะนำตำราหลัก

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

แนะนำวารสารภาษาไทย


แนะนำวารสารภาษาอังกฤษ