Smartbyen Trondheim er en samling prosjekter og aktiviteter som har til hensikt å gjøre Trondheim kommune mer bærekraftig gjennom bruk av (smart) teknologi og (åpne) data.

Kollektiv intelligens

Sammen med blant annet Nesta og SINTEF har Trondheim kommune sett på hvordan digital medvirkning kan bidra til å utvikle den kollektive intelligensen i et samfunnet.

Les mer om kollektiv intelligens her

Democratic_innovation_and_digital_participation.pdf

Innsiktsbase medvirkning

Trondheim kommune gjennomfører til enhver tid flere store prosesser for innbyggerinvolvering. På tross av dette har vi ingen god måte å håndtere felles innsikt i innbyggernes behov og meninger. Innbyggerinvolvering er ressurskrevende, og mange prosjektbaserte, parallelle prosesser fører til medvirkningstretthet blant innbyggere, dårlig ressursbruk og et fragmentert helhetsbilde. Arbeidet med en innsiktsbase for Trondheim kommune kombinerer kompetanse på medvirkning og prosess, med kunnskap om databaser og dataflyt.

Les mer om innsiktsbasen her

#Digitale verktøy #Innbyggerinvolvering

Nasjonal plattform for digital medvirking

For å lykkes med et godt lokaldemokrati, må norske kommuner bli bedre på digital medvirkning en de er i dag. Kan en velprøvd open source programvare og et effektivt læringsnettverk fungere bedre enn at alle kommuner skal komme opp med eller kjøpe løsningene selv? Det prøver Trondheim kommune i samarbeid med Smartbyene å finne ut av.

Les mer om prosjektet her

#Digitale verktøy #Innbyggerinvolvering

Evaluering bærekraft

For å kunne nå bærekraftsmålene, må vi vite hvor vi står. Trondheim har sammen med mange andre norske kommuner gjennomført en bærekraftsevaluering - med indikatorer for FNs bærekraftsmål. Denne formen for evaluering har et stort potensiale i å bli koblet opp mot store datamengder, som smarte sensorer mm. Dette er en måte å se Trondheim opp mot internasjonale standarder.

Les evalueringen av Trondheim her

#Bærekraftsmål #KPI

Smartbyene

Det nasjonale nettverket Smartbyene jobber for at norske kommuner skal kunne møtes for å lære av hverandre, kopiere gode løsninger og unngå å gjøre de samme feilene, i arbeid med innovasjon, bærekraft og teknologi. Trondheim representeres i Smartbyenes ledergruppe og styringsgruppe, og leder også den tematiske arbeidsgruppen innen innbyggerinvolvering.

Se Smartbyene sin nettside for mer info

#Nettverk #Samarbeid

Nordic Smart City Network

De nordiske landene har også et felles innovasjonsnettverk knyttet til smart og bærekraftig utvikling, som Trondheim er en del av. Kommuner og organisasjoner fra hele Norden har gått sammen om å definere en felles smartby-modell basert på nordiske samfunnsverdier og det gode arbeidet som allerede er gjort i de ulike landene.

Les mer på nettverket sin nettside

#Nettverk #Samarbeid

Hør mer om Trondheim sitt arbeid med Smartby i podcasten Teknologi og mennesker:

Nasjonalt smartbyveikart

Trondheim har bidratt i arbeidet med å lage et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Målet har vært å formidle hva den smarte byen betyr i norsk sammenheng.

Den smarte byen må handle om mennesker, livskvalitet og hvilke behov innbyggerne har. Veikartet er derfor forankret i: 1) FNs bærekraftmål: Hvor det er viktig å ivareta alle delene av bærekraftprinsippet: både samfunn, økonomi og miljø. 2) Kjerneverdiene i «den norske smartby-modellen» som åpenhet, tillit og inkludering.

Les mer om det nasjonale veikartet her

#Styringsdokumenter #Veikart

Smarte vannmålere

I Trondheim jobber område Byutvikling på nye måter med smarte løsninger. Nå er Trondheim kommune i gang med et pilotprosjekt med smarte vannmålere. Det betyr automatisk avlesning av målerstand og mindre feil. I Trondheim har vi ca 60 000 vannmålere. Nå tester Trondheim kommune ut smarte vannmålere som sender automatisk avlesning til et datasystem daglig, og tar gjennom det også en viktig rolle i å utvikle markedet på et område som blir stadig viktigere for norske kommuner.

Se artikkel om satsingen

#Vann og avløp #IoT

Klimakalkulator

Trondheim kommune har vært sparringspartner for Ducky AS i arbeidet med å utvikle modellen Folkets fotavtrykk - personlig klimaregnskap og beregninger av befolkningens fotavtrykk ved hjelp av store data.

+CityxChange

Trondheim fikk i 2018 tilslag på et stort EU-prosjekt for å finne nye løsninger på energibruk i byer. Konsortiumet består av over 30 partnere, inkludert byer i syv europeiske land. Kort fortalt går prosjektet ut på å utvikle og demonstrere energipositive kvartaler som produserer mer energi enn de bruker. Dette er viktig for å bedre kunne utnytte kapasiteten i et strømnett som er under stadig større press.

Les mer på +CityxChange sin nettside

#Energi #IHorizon2020

Mobilitetsfloka

I innovasjonsprosjektet Mobililtetsfloka har 13 aktører fra privat, offentlig og frivillig sektor jobbet sammen i 6 måneder, for å svare på spørsmålet: Hvilke muligheter oppstår når vi må flytte flere folk og mere varer, med bedre flyt, med mindre utslipp, tonnasje og miljøavtrykk? Prosessen ble ledet av ÆRA innovation.

Les mer om arbeidet med mobilitetsfloka her

#Mobilitet #Strategisk design

Datadrevne Trondheim

Data blir stadig viktigere for måten vi styrer virksomheter på og etter hvert også hvordan byer fungerer. I årene fremover vil det å kunne håndtere store datamengder bli avgjørende for å kunne utvikle smarte byer. Dette handler om alt fra datainnsamling, personsikkerhet, analyse og deling. Trondheim kommune lanserer om kort tid en plattform for åpne data som skal bidra til at data blir nyttige, blant for de start up'ene vi enda ikke har hørt om.

Se mer på data.trondheim.kommune.no

#Åpne data #Analyse

Se lanseringen av ny nasjonal plattform for digital medvirkning under Nordic Edge her (starter på 1:17:30):

Universitetskommunen smartby

I 2018 inngikk NTNU og Trondheim kommune en avtale om å utvikle Universitetskommune som nasjonal pilot, med utgangspunkt i fem tematiske satsningsområder. Smart by går på tvers av de andre satsingsområdene og tar særlig sikte på å fokusere på gjennomgående problemstillinger som går på tvers av fagområder, sektorer og ulike aktører. Les mer om Universitetskommunen

#Forskningssamarbeid #TRD3.0

Samåpne - åpne data

SamÅpne er et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor under FORKOMMUNE-programmet til Forskningsrådet. Prosjektet mål er å bidra til at kommuner kan etablere kostnadseffektive og standardiserte prosesser for åpning og forvaltning av innovasjonsfremmende åpne data, og “knekke koden” for å skape innovasjon og næringsutvikling gjennom samskaping basert på åpne data. Prosjektet har sin egen nettside her

#Åpnedata #Samskaping

Følg Smartby Trondheim på Instagram:

Innsiktsbase

Trondheim kommune gjennomfører til enhver tid flere store prosesser for innbyggerinvolvering. På tross av dette har vi ingen god måte å håndtere felles innsikt i innbyggernes behov og meninger. Innbyggerinvolvering er ressurskrevende, og mange prosjektbaserte, parallelle prosesser fører til medvirkningstretthet blant innbyggere, dårlig ressursbruk og et fragmentert helhetsbilde. Arbeidet med en innsiktsbase for Trondheim kommune kombinerer kompetanse på medvirkning og prosess, med kunnskap om databaser og dataflyt.

#Innbyggerinvolvering #Database

Trondheims digitale medvirkningsportal - Borgerkraft

Som en del av samarbeidet om nasjonal plattform for medvirkning, utvikler og tester også Trondheim sin egen digital medvirkningsportal. Den har fått navnet Borgerkraft, og finnes her:


Innovasjonsarbeid har få klare rammer. Noen gang må man starte med å lage betingelsene for at nye løsninger i det hele tatt skal kunne utvikles og tas i bruk. Andre ganger kan det holde å lytte til andre som har fått til ting, og kopiere det. I noen tilfeller trenger private aktører hjelp fra det offentlige til å spisse verdiforslaget sitt, eller en hjelpende hånd, for å lykkes med nye løsninger til det beste for byen. Og noen ganger må vi rett og slett gjøre hele jobben selv - når vi skal finne smarte måter å gjøre Trondheim mer bærekraftig.