I årene fremover må byer takle en helt annen kompleksitet enn tidligere. Som en konsekvens av dette er det nødvendig å mobilisere ressurser utenfor kommunen for å løse felles utfordringer, og noe av kjernen i en smart by er samarbeidet mellom innbyggere, offentlig sektor, næringsliv og forskningssektoren.

Parallelt med økende kompleksitet har vi de siste årene hatt en teknologiutvikling som åpner opp for helt ny muligheter og som gjør at vi kan løse utfordringer som tidligere ikke var mulig. Hvordan sørger vi for at teknologien bidrar til å løse reelle utfordringer og ikke blir en utfordring i seg selv?Hva betyr smartby for Trondheim kommune?

Trondheim er en “smart” by når vi bruker teknologi og tilgjengelige data til å involvere byen i en bærekraftig prioritering av ressurser. Smartby omfatter tiltak og virkemidler knyttet til å åpne kommunen opp (åpne data/åpne grensesnitt), fatte bærekraftige beslutninger, og fremmer økt innbyggerinvolvering i beslutningsprosesser og utviklingsarbeid.

hva er knyttet til smartby ?

historien_om_smartby.pdf

Innbyggermedvirkning

I disse dager legger rådmannen frem politisk sak om innbyggermedvirkning. At vi lykkes med innbyggermedvirkning er avgjørende for å lykkes med å utvikle byen og bidra til at et mer bærekraftig og demokratisk samfunn. Det er et viktig element i smartby-arbeidet og bygge på det gode arbeidet som gjøres allerede, blant annet gjennom Trondheim bylab. Du finner mer om arbeidet med innbyggerinvolvering her .


+CityxChange

Sommeren 2018 ble Trondheim kommune en del av et stort fem-årig EU-prosjekt sammen med en rekke andre europeiske byer, forskningsinstitusjoner og næingsliv. Trondheim og irske Limerick er i førersetet av byene og skal gjennom smartybyprosjektet +CityxChange (positive city exchange) utvikle gjennomførbare og realistiske demonstrasjonsprosjekt som er klimavennlige og bærekraftige. Alle prosjektene er energiprosjekter.

Les mer om +CityxChange og hvorfor det er viktig for Trondheim kommune

Smarte kjøretøy

Trondheim kommune har en forholdsvis omfattende park med kjøretøy. Kan disse være nyttig på andre måter enn å frakte folk fra A til B? Kan de f.eks brukes til å samle inn data på måter som fører til mer effektiv drift og bedre styring av ressurser? Den som venter får se..

Kunstig intelligens

Flere steder i kommunen eksperimenteres det med kunstig intelligens. Eksempler er sykefraværsprediksjon, chatbots, analyse for brukerhjelp, konkursprediksjon og økonomistyring. Teknologiselskapene snakker om "AI first", påvirker det Trondheim?

Universitetskommunen

I 2018 inngikk NTNU og Trondheim kommune en avtale om å utvikle Universitetskommune som nasjonal pilot, med utgangspunkt i fem tematiske satsningsområder. Smart by går på tvers av de andre satsingsområdene og tar særlig sikte på å fokusere på gjennomgående problemstillinger som går på tvers av fagområder, sektorer og ulike aktører.

Les mer om Universitetskommunen

Luftkvalitet

I Trondheim som i byer flest kan det i løpet av et år bli utfordringer med mye svevestøv og helseskadelige partikler. Hvordan sikrer vi god luftkvalitet i Trondheim? Kan vi finne smarte løsninger for å supplere dagens kartlegging av luftkvalitet, slik at innbyggere og beslutningstakere i enda større grad får nyttig info om luftkvaliteten?

Trondheim i førersetet for det grønne skiftet

Drivet etter å finne nye og bedre løsninger har gjort Trondheim til Norges teknologihovedstad. Kan denne holdningen gjøre byen vår enda bedre å bo i? Les mer om hvordan Trondheim kan bli "litt smarter" på trondheim2030.no.

Åpne data

Data blir stadig viktigere for måten vi styrer virksomheter på og etter hvert også hvordan byer fungerer. I årene fremover vil det å kunne håndtere store datamengder bli avgjørende for å kunne utvikle smarte byer. Dette handler om alt fra datainnsamling, personsikkerhet, analyse og deling. Trondheim kommune lanserer om kort tid en plattform for åpne data som skal bidra til at data blir nyttige, blant for de start up'ene vi enda ikke har hørt om.

Smart og bærekraftig

FNs 2030-agenda og bærekraftsmålene vil ligge til grunn for mye av det som gjøres fremover. Trondheim har forpliktet seg til å nå disse målene og de sammenfaller i stor grad med kommunens egne mål. Kan aktiviteter innen smartby-feltet gjøre at vi når mål og strategier raskere?

Når noen spør oss hva det vil si at Trondheim er en smart by, hva svarer vi?

Veien til smart