Klimaløftene: Trondheims nye energi- og klimaplan

Her finner du både Trondheims nye energi- og klimaplan og annen informasjon om kommunens klimaarbeid. Vi inviterer hele Trondheim til å bidra i klimakampen!

Nå mobiliserer vi mot 2030!

5. april - med en rykende fersk klimaplan i hende - orienterte vi sentrale aktører i byen til frokostmøte om EUs samfunnsoppdrag 112 klimanøytrale og smarte byer 2030. Målet er å mobilisere sentrale aktører fra næringsliv, kunnskapsmiljø og offentlig sektor i en klimakontrakt med EU om å sette fart på klimaomstillingen i Trondheim. Mer info kommer. 

Første side av Klimaløftene - Kommunedel plan for energi og klima.

Klimaløftene er vedtatt

Bystyret vedtok kommunens nye energi- og klimaplan Klimaløftene 4. april 2024. Nå utarbeides kommunens klimabudsjett for 2025 med basis i planen. Arbeidet med å følge opp EUs samfunnsoppdrag 112 klimanøytrale og smarte byer 2030 vil også ta utgangspunkt i den nye planen.   

Hvordan gjør vi i Trondheim?

Høringen er over - hva skjer nå?

Høringen av  ny energi- og klimaplan er over, og det har kommet inn totalt 29 innspill. Prosjektgruppen ser nå på innspillene og vurderer hvilke endringer som skal gjøres i planen. Innspillene vil bli vedlagt og svart ut når planen legges frem for Bystyret 7. mars 2024. 

24.10.23

Økt kunnskap om karbon i jord

For å bremse klimaendringene må utslipp som skyldes at karbonlagre i naturen ødelegges, stanses. Derfor er kunnskapsgrunnlaget for å vurdere effekten av arealbruksendringer på karbonlagrene i jord nå sammenstilt. Det er NINA som, på oppdrag fra storbyene, har sammenstilt kunnskapen. NINA har også belyst hvordan bl.a. Trondheim kan få økt kunnskap om karbonlagring i jord der hvor den er mangelfull. Du finner rapporten via lenken Planer og utredninger.

14.08.23

Trondheims sirkulære potensial er kartlagt

På oppdrag fra Trondheim kommune har PwC sett nærmere på Trondheim sitt sirkulære potensial, og spesielt på materialstrømmene i bygge- og anleggsbransjen. Utredningen ble levert kommunen 30. juni 2023, og du finner den via lenken Planer og utredninger. Et grønnere samfunn er et ambisiøst mål, og krever at vi går fra en lineær til en sirkulær økonomi. Hva betyr det og hvordan får vi det til? Utredningen peker på flere aktuelle tiltak.


11.08.23

Forslag til ny energi- og klimaplan er nå offentlig

Formannskapet vedtok 20. juni å sende  kommunedirektørens forslag til ny plan for energi og klima på høring. Planforslaget inneholder mål og satsinger, samt eksempler på tiltak som både kommunen og andre kan bidra med. Planforslaget har blitt til etter medvirkning med innbyggere, næringsliv, kunnskapsmiljøer og lag og organisasjoner.  Se saksdokumentene til formannskapet.

21.06.23

Bildet viser barn som klatrer opp på treklosser med FNs bærekraftsmål på seg. I bakgrunnen kan du se Tyholttårnet

Et steg nærmere karbonfangst (CCS) i Trondheim

Hvordan skal vi klare å fange CO2-utslippene fra avfallsforbrenningsanlegget ved Heimdal varmesentral? Hvordan lagre CO2-en forsvarlig? Og kan vi på sikt utnytte CO2-en på en god måte? Formannskapet i Trondheim godkjente i dag en samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Statkraft hvor disse spørsmålene står på dagsorden. 

Les mer hvordan vi jobber med CCS.

07.06.23

Oppdatert kunnskapsgrunnlag om klimatiltak, barrierer og virkemidler

Miljødirektoratet har analysert ulike tiltak som kan kutte utslipp og hvilke barrierer aktørene møter. Analysen peker også på mulige virkemidler som kan utløse utslippsreduksjoner. Rapporten analyserer 85 ulike tiltak som vil redusere utslipp fra alle sektorer.  Rapporten finner du på Miljødirektoratets nettsider, og under kunnskapsgrunnlag.

07.06.23

Lav- og nullutslippsoner i Trondheim

På oppdrag fra Trondheim kommune har Multiconsult og It's Tomorrow utredet lav- og nullutslippssoner i Trondheim. Utredningen i sin helhet finner du under kunnskapsgrunnlaget.

15.05.23

Er utslippsfri varelevering mulig, og hva skal eventuelt til?

Civitas og Sintef har undersøkt dette for Trondheim. Arbeidet de har gjort viser at det er et potensial for å redusere utslipp fra varelvering. Vil du vite mer om hvordan dette kan skje anbefales det å ta en nærmere titt på utredningen som er oversendt Trondheim kommune. Utredningen i sin helhet finner du under kunnskapsgrunnlaget.

15.05.23

Lundåsen barnehage har redusert matsvinnet

Trondheim har mål om å redusere matsvinnet sitt med 50 prosent innen 2030. Da må vi starte med å feie for egen dør. Lundåsen barnehage klarte å redusere matsvinnet sitt med hele 43 prosent i prosjektperioden. Vil du vite mer om hvordan, kan du lese mer i artikkelen i trondheim2030.no eller se videoen til høyre.

24.04.23

Kommunalt strømforbruk på vei ned

Siden 2017 har Trondheim kommune redusert strømforbruket i kommunale bygg med hele 10,5 prosent. Bare i 2022 ble det redusert med 2,8 prosent. Vil du vite mer om hvordan så kan du sjekke Trondheim eiendoms energirapport for 2022.

24.03.23

Trondheim kan nå klimamål!

I rapporten Veikart for utslippsreduksjoner i Trondheim gås omfanget av mulige reduksjoner av direkte utslipp innenfor tre såkalte klimapakker i gjennom. Det er undersøkt om alle tiltakene samlet sett kan bidra til at Trondheim når sine klimamål. Den gode nyheten er at svaret er ja, og den dårlige nyheten er at det ikke blir enkelt. Det er Senter for klimaforskning (CICERO) og Transportøkonomisk institutt (TØI) som har utarbeidet rapporten. Les mer her

23.03.23

Elevenes klimautfordring 2023

Over 800 elever fra 15 skoler har utviklet ideer som skal redusere klimagassutslippene i Trondheim. Filmen viser prosessen ved Lade skole i januar. Totalt ble over 200 ideer utviklet. Ideene inngår i kommunens arbeid med å lage en ny plan for energi og klima. 09.03.23

Utstillingen Elevenes klimautfordring åpner 7. februar

Utstillingen åpner kl. 12.00 i bytorget den 7. februar og står fram til 17. februar. Utstillingen viser klimaløsninger sett fra 7. trinnet i Trondheimsskolen. Forslagene er utarbeidet av elevene i forbindelse med arbeidet med ny klimaplan. Forarbeidet er gjort i samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap, Grønn Barneby og Trondheim kommune. Omtrent 800 elever har deltatt, og utstillingen viser et lite utdrag av alle forslagene som har kommet inn. Velkommen!

31.01.23

Postdrone utarbeidet av elever. Bildet viser to hus og en postdrone.

Postdrone utarbeidet av elever ved Hårstad skole. 

Syv bedrifter om klimanøytrale Trondheim

Vi har snakket med syv bedrifter om klima. Vil du vite hvordan de ønsker å bidra til klimaomstillingen, og til at Trondheim blir klimanøytral i 2030? Hør hva de sier på denne lenken.

23.01.23

Vi tester bibliotek på Buran - har du forslag?

I samarbeid med brukere og beboere i lokalmiljøet rundt Buran undersøker vi hva testbiblioteket i Frostaveien 2 kan være og bli.  Kanskje kan biblioteket brukes til mer enn å låne ting, men hva?  Har du forslag så legg forslaget i  forslagskassen.  Vil du vite mer om testbiblioteket på Buran og sammenhengen med klima? Les mer på denne lenken.

13.01.23

Kunnskapspakke for grønn offentlig finansiering

Kommunesektoren trenger et kompetanseløft om hva kravene innen grønn finansiering innebærer og hvilke muligheter og utfordringer de kan påføre det offentlige innenfor forvaltning, investering, anskaffelser og næringsutvikling. Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune tok derfor initiativ til å utarbeide en  kunnskapspakke, og den er nå ferdig.  Du finner den her. 

12.11.22

Verksted hvor energisystemet i Trondheim var tema er nå gjennomført 

Første desember inviterte Trondheim kommune aktører innenfor energisektoren til å drøfte mål og strategier for energisystemet i Trondheim fram mot 2050. Verkstedet var et viktig "sjekkpunkt" i arbeidet med ny plan for energi og klima. Du finner presentasjoner og bilder fra verkstedet HER.

08.12.22

Kristian Dahlberg Hauge snakker foran av en gruppe av rundt 20 personer på en verksted.

Direktør for næring, miljø og samferdsel i Trondheim kommune, Kristian Dahlberg Hauge, ønsker velkommen til verksted hvor utviklingen av energisystemet fram mot 2050 sto i fokus.

Mål- og strategiverksted for bygge- og anleggsbransjen gjennomført

22. november ble aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen invitert til verksted for å drøfte mål og strategier i ny plan for energi og klima. Også dette verkstedet var et viktig "sjekkpunkt" med bransjen på målbildet mot 2050. Du finner presentasjoner og bilder fra verkstedet HER.

02.12.22

Mål- og strategiverksted for vare- og nyttetransport gjennomført

21. november ble aktører innenfor vare- og nyttetransport invitert til verksted for å drøfte nye mål og strategier i ny plan for energi og klima, og da med fokus på vare- og nyttetransport. Verkstedet var et viktig "sjekkpunkt" med bransjen.  Du finner presentasjoner og bilder fra verkstedet HER.

23.11.22

Rema 1000 v/Christian Mathisen holder en presentasjon på en verksted.

På mål- og strategiverkstedet forteller Rema 1000 v/Christian Mathisen at bedriften sikter mot klimanøytralitet innen 2030. 

Barn og unges stemmer i ny klimaplan

Alle elever i 7. trinn er invitert til å delta i klimaarbeidet gjennom Elevenes klimautfordring. Klimautfordringen foregår over fire dager i januar 2023, og er en del av arbeidet med ny klimaplan. Elevene skal lete etter lokale utfordringer, jobbe i grupper og finne løsninger som passer for Trondheim. Underveis skal det gjøres undersøkelser, søkes kunnskap og tenkes kreativt. 

En stor gruppe elever strekker armene utenfor skolen.

25.10.22

Karbonlagring i norske økosystemer

Visste du at "åpent lavland" lagrer mer karbon pr areal enn de fleste andre naturtyper? Norsk institutt for naturforskning (NINA) gir i dette temaheftet en oppsummering av kunnskap om karbonlager og karbonfangst i norske økosystemer. "Åpent lavland" er naturtyper under tregrensa som ikke har trær.

En mann klipper gress på Grønlia på Lade.

Åpent lavland lagrer mer karbon pr areal enn flere andre naturtyper.  Fra slått på Grønlia på Lade. Foto: Trondheim kommune.

Grønn offentlig finans

Kommuner og fylkeskommuner investerer i mye infrastruktur som, bygg, vei, vann og avløp. Infrastrukturen skal fungere i et villere, våtere og varmere klima. Samtidig skal investeringene stå seg i et lavutslippssamfunn. Med dette som utgangspunkt har Trondheim kommune, sammen med Trøndelag fylkeskommune, gått sammen om prosjektet «Grønn offentlig finans». Her skal det blant annet lages en kunnskapspakke om grønn finans for kommuner. Mer om prosjektet kan du finne her. 

30.09.22

Samling for elev- og miljøråd i skolene

Klima, miljø og medbestemmelse var tema da Ungdommens bystyre og Grønn barneby inviterte til seminar for elev- og miljørådene i Trondheimsskolen. Engasjerte elever og lærere møtte for både diskusjoner og påfyll. Pågående klimaarbeid i kommunen ble presentert, og skolene ble blant annet oppfordret til å levere forslag til tiltak som kan gå inn i planarbeidet.

30.09.22

Kommunedirektør Morten Wolden og kommunalsjef for skole Svein Johny Forren ønsket engasjerte elever og lærere velkommen på seminar for elev- og miljøråd på Scandic Lerkendal. De står i foran av en stor skjerm som viser en presentasjon.

Kommunedirektør Morten Wolden og kommunalsjef for skole Svein Johny Forren ønsket engasjerte elever og lærere velkommen på seminar for elev- og miljøråd på Scandic Lerkendal. 30.09.22.

Planprogrammet er nå fastsatt

Formannskapet har fastsatt planprogram for revidering av plan for energi og klima. Det skjedde i formannskapets møte 27.09.22

Her finner du protokoll, saksframlegg - og planprogram.

27.09.22

29 forslag til klimatiltak

Mange har sendt inn forslag til nye klimatiltak. Forslagene handler om grønnstruktur, grønne reiser, mat og kildesortering for å nevne noe - og vi samler fortsatt på klimatiltak. Har du ett send det gjerne til oss her. Her kan du også sjekke hvilke forslag som har kommet inn.

26.09.22

Fastsettelse av planprogram

27. september skal formannskapet sluttbehandle planprogrammet. Det kom inn 22 høringsinnspill og 25 forslag til klimatiltak via klimatrondheim.no. Saksframlegg, planprogram og høringsinnspill finner du her.

26.09.22

Trondheim kommune deltar i årets klimakonkurranse

Alle ansatte i hele Trondheim kommune har fått invitasjon til å delta i klimakonkurransen 2022. Vi konkurrerer mot hverandre, og mot 21 andre bedrifter/organisasjoner i Norge: hvem klarer å spare mest CO2 i løpet av to uker? 11.09.22

Sagt om klima på Møllenbergdagen

Mange besøkte vår klimastand i finværet den 27. august. Det kom også inn innspill til videre klimaarbeid. Bildet under gir en oversikt over disse. 30.08.22 

Innspill til videre klimaarbeid fra publikum, for eksempel: bedre sosial bærekraft for eldre og riktig kildesortering.

Vi trenger dine synspunkter

Arbeidet med ny plan er nå i full gang. Vi vil fortsatt gjerne ha innspill og forslag fra deg som bor i byen. Har du forslag til klimatiltak eller vil du arrangere klimakveld? Da vil vi høre fra deg! 

12.08.22

Høringsfrist på planprogram gikk ut 14.august

Fristen for å komme med synspunkter på planprogrammet til Kommundelplan for energi og klima gikk ut 14. august. Vi har fått mange innspill, og vil nå starte arbeidet med å sammenstille disse. Når vi er ferdige, vil planprogram med innspill legges fram for formannskapet for fastsetting. Takk for innspillene!

12.08.22

Fra bensinstasjoner til energistasjoner?

I samarbeid med bransjen arbeides det med å få på plass god infrastruktur til drivstoff som hydrogen, biogass og el. På møtet 21. juni så bransjen nærmere på hvordan en tomt på Heggstadmoen kan brukes. Mulighetene er mange. På nettsiden bylogistikktrondheim får du vite mer om dette arbeidet.

21.06.22

Silke van Dyken holder en presentasjon på en verksted som handler om transport. Rundt 12 personer lytter til henne.

Fra møtet 21. juni med aktører fra bl.a. transportbransjen. Prosjektleder Silke van Dyken presenterer.

Sintef og NTNU bidrar med kunnskap

Frokostmøtet 16. juni mellom NTNU, Sintef og Trondheim kommune belyste mulighetene forskningsmiljøene har til å bidra i arbeidet med ny klimaplan, og for å gjøre Trondheim klimanøytral. Her finner du presentasjoner fra møtet .

21.06.22 

Et engasjert næringsliv ser muligheter 

Flere høringsmøter er nå gjennomført. Et av dem i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Her finner du presentasjoner og bilder

21.06.22

Næringsforeningen i Trondheimsregionen holder en presentasjon. Mange engasjerte folk lytter.

Åpne kontordager - høring på planprogram

Har du spørsmål til arbeidet med den nye planen har vi åpne kontordager 24. og 29. juni mellom kl. 10 og 15. Da kan du komme til bytorget i Erling Skakkes gate 14 og stille spørsmål til oss om arbeidet. Ta evt. kontakt på forhånd på: klimaplan.miljoenheten@trondheim.kommune.no  Høringsfrist på planprogrammet er 14. august.

15.06.22

Klimanøytrale Trondheim?

Trondheim er en av 112 byer som inngår i EU- prosjektet klimanøytrale byer. De 112 byene skal utforske hvordan en by kan bli klimanøytral. Dette skal skje gjennom  eksperimentering og innovasjon, utprøving,  feiling og gjennom det finne fram til metoder og løsninger som vil føre oss til målet om klimanøytralitet. Fra Norge deltar også Stavanger og Oslo.  Prosjektet er tett koblet til arbeidet med å utforme ny klimaplan. Vil du vite mer om klimanøytrale byer anbefaler vi nettsiden NetZeroCities

15.06.22

Direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen Berit Rian holder en presentasjon.

Fra høringsmøte med næringslivet 15.06.22. Direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen Berit Rian ønsker velkommen.

Planprogram for revidering av energi- og klimaplan klar for høring.

I sitt møte 18. mai besluttet formannskapet å sende forslag til planprogram ut på høring. Mer informasjon om planprogrammet her, og mer informasjon om hvordan du kan komme med innspill og synspunkter her. I forbindelse med høringen arrangeres det høringsmøter og åpne kontordager - velkommen!

18.05.22

Forslag til planprogram nå klar for politisk behandling

Forslag til planprogram behandles av formannskapet  18. mai. Planprogrammet beskriver viktige tema i revidering av planen og hvordan du kan delta i arbeidet. Forslag til planprogram og saksframlegg finner du både på denne nettsiden og HER.

12.05.22

Planprogram under utarbeidelse

Bystyret har bestemt at kommunedelplan for klima og energi fra 2017 skal revideres. Det arbeides nå med et planprogram som skal beskrive hvordan arbeidet skal gjennomføres. Planprogrammet skal behandles av formannskapet før ferien.

18.03.22

Vellykket møte med aktører fra nytte- og varetransporten

Rundt 40 næringsaktører deltok på informasjonsmøte 10. mars 2022. Formålet var å  orientere om ny kunnskap om drivstoffintrastruktur, og diskutere hvordan vi kan arbeide videre sammen for å etablere denne infrastrukturen.  Presentasjoner fra møtet finner du her.

15.03.22

Tre damer siter på en sofa på Brukom.

Testing av sofa på Brukom på Nyhavna. Foto: Knut Okkenhaug.

Innbyggerundresøkelse om klima

I 2021 ble det undersøkt hva innbyggerne mener om ulike klimatiltak.

innbyggerundersokelse-klimaplan-2021_sendt-8.11.21-pdf.pdf

Ny rapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel lanserte høsten 2021 en ny rapport om klimaendringer. Den nye rapporten til FNs klimapanel (IPCC) har fått stor medieomtale. Du finner den på Miljødirektoratets nettsider.

2021

En solsikke som vokser med en hvit bygning bak

Bomiljø på Lademoen.