การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนทวีธาภิเศก

                 ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ การประกันคุณภาพ   หมายถึง  การประเมินผลและการติดตาม   ตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา   โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า   สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล    จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี 

                  จากกฎกระทรวงข้างต้น โรงเรียนทวีธาภิเศก ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นกรอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน   ๒๓ ตัวชี้วัด  ดังนี้         

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

                2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา      

                3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

                4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

                6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

                2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

                3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

                4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

                5) อัตลักษณ์สถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผุ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้

2.7  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 


มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้