ЧОУ "Света София" - Проект Еразъм+

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА 7 ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОТ ЧОУ „СВЕТА СОФИЯ”

През летните месеци на 2017 екипът на ЧОУ „Света София” – гр. София взе участие в проекта №2017-1-BG01-KA101-035795

„The Open-access Education of the 21-st century - Creativity and Technology of the Future“

финансиран по програма „Еразъм+” на ЕС, КД 1

Проектът включваше участие на шестима преподаватели и един психолог в обучителни курсове в различни образователни институции в Малта, Италия, Великобритания, Ирландия, Шотландия и Уелс.

- Константинела Модева - Executive Training Institute /ETI/ Malta - Language Learning Fun and Games - Methodology for Primary Teachers

- Десислава Пекова - 21st century teaching – competence-based education, soft-skills and creativity - Florence, Italy

- Албена Кръстанова - Lake school of English - Oxford - Creative teaching in the primary classroom

- Евелина Петрунова - How to use tablets, Educational Apps and social media in your classroom - Dublin, Ireland

- Цветана Янева - Educating for the 21st Century – re-imagining our schools for our Children’s Future - Dublin, Ireland

- Ива Маринкьова - Language and practical methodology: creativity in the classroom (age3—11)- Dunfermline, Scotland

- Даниела Кацарова - Language and practical methodology: creativity in the classroom (age3—11)-Cardiff, Wales

Целите на проекта са свързани с повишаване квалификацията на педагогическия екип; повишаване мотивацията за развитие и усъвършенстване на знанията и уменията; осъвременяване и модернизиране на техниките на преподаване на чужди езици; прилагане на европейски практики.

Придобитите знания, умения и компетенции ще бъдат успешно интегрирани в учебната дейност на училището, а също така разпространени сред останалите учители чрез провеждане на семинари, уъркшопи и открити уроци. Участието в проекта имаше за цел повишаване на ефективността на процеса на обучение по английски език. Успешното внедряване на информационните и комуникационни технологии несъмнено ще имат дългосрочен положителен ефект и върху разширяването на международното сътрудничество на училището и съществено ще повишат неговото европейско измерение.

Изпълнението на разработената от екипа ни стратегия е с цел да бъдем устойчиви и да гарантира развитие към по-качествени резултати.