Inschrijven - openschooldag

Hoe schrijf ik mijn kind in?

In maart 2019 start de inschrijvingsperiode voor kinderen die in 2017 geboren zijn.

Onze school organiseert een openschooldag waar jullie kunnen kennismaken met de werking van onze school. Deze gaat door op zondag 17 maart 2019 van 10 tot 12 uur. We nemen dan de tijd om onze aanpak, principes, werkwijze… toe te lichten en voorzien dan ook voldoende tijd voor een rondleiding in de klassen en andere lokalen.

Breng alle gegevens van je kind mee en een bewijsstuk waarop het rijksregisternummer van je kind staat. Dat kan de KidsID kaart zijn of het blauwe ISI kaartje van de mutualiteit.

Lukt dit moment niet en wenst u liever een andere afspraak te maken? Dit kan te allen tijde, u kan contact opnemen met de directeur via mail op celine.bossaert@staho.be of telefonisch op het nummer 0496 38 94 85.


Wanneer mag mijn peuter voor het eerst naar school?

Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is, op één van de volgende instapdata:

 • 2 september 2019 (na de zomervakantie; geboren tot en met 2 maart 2017)
 • 4 november 2019 (na de herfstvakantie; geboren tot en met 4 mei 2017)
 • 6 januari 2020 (na de kerstvakantie; geboren tot en met 6 juli 2017)
 • 1 februari 2020 (geboren tot en met 1 augustus 2017)
 • 2 maart 2020 (na de krokusvakantie; geboren tot en met 2 september 2017)
 • 20 april 2020 (na de paasvakantie; geboren tot en met 20 oktober 2017)
 • 25 mei 2020 (na Hemelvaart; geboren tot en met 25 november 2017)
 • 1 september 2020 (na de zomervakantie; geboren tussen 26 november 2017 tot en met 1 maart 2018)

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als beide ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Een beknopte versie van het schoolreglement vindt u hier.

De volledige tekst vindt u in ‘Onze Schoolvisie’ op het tabblad ‘Onze School’. Voor een papieren exemplaar contacteert u de directeur.


Wettelijke bepalingen

 • Wanneer een kind beide ouders heeft, dan beslissen deze in principe samen over de schoolkeuze van hun kind. Of de ouders gehuwd zijn of niet, speelt hierbij geen enkele rol. De inschrijving moet het resultaat zijn van een gezamenlijk overleg tussen beide ouders. Vanaf 12 jaar heeft het kind inspraak.
 • De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Voor de overgang van kleuter naar lager hoeft u dus niet opnieuw in te schrijven.
 • Alle kleuters en leerlingen worden op datum van inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister volgens chronologie.
 • Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden, maar pas wanneer hij 2,5 jaar is wordt de kleuter (vanaf de instapdatum) toegelaten in de school en opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.
 • Van de ouders wordt gevraagd dat ze het schoolreglement en het pedagogisch project expliciet onderschrijven. Ze engageren zich ertoe om op de instapdatum effectief aanwezig te zijn met hun kind. Om toegelaten te worden tot het kleuteronderwijs, moet de kleuter ten minste twee jaar en zes maanden zijn; wij verwachten dat uw kleuter zindelijk is (enkel om medische redenen is een pamperbroekje toegestaan).
 • De gegevens die bij de inschrijving gevraagd worden, dienen enkel voor de administratie met het departement Onderwijs, de gemeenschapsinspecteur en de bevoegde verificateur. Zo wordt, in het kader van het Gelijke Onderwijskansenbeleid, het diplomaniveau van de ouders gevraagd. Deze gegevens zijn voor de betrokken ouders steeds ter inzage (wet op de privacy).
 • Er zal u ook gevraagd worden, naar aanleiding van de vernieuwde privacywetgeving, een document in te vullen naar verwerking van persoonsgegevens.

Weigeren van leerlingen

 • Het schoolbestuur weigert de inschrijving van een leerling die het vorige jaar of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.
 • Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op vlak van onderwijs, therapie en verzorging.
 • Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht.
 • Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school de draagkracht alsnog onderzoeken. De school houdt, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met
  • de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school
  • de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren en mobiliteit
  • de inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg
  • de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs
  • het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces
  • (desgevallend) de mate waarin de medewerking van de ouders verzekerd wordt

Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt binnen de vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

 • Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur.
 • Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform contact op met de ouders en wordt er gezocht naar een oplossing. Voor klachten inzake weigering van inschrijvingen kunnen ouders terecht bij de Commissie inzake leerlingenrechten – H. Consciencegebouw 4A24, Koning Albert II laan 15 te 1210 Brussel. (Annick Claes tel. 02/553.93.82)