ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ

(Student Support Services : SSS)

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

"งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการ มิได้เป็นผู้ที่อยากพิการ แต่อยากช่วยตนเอง

ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว

จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้

เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระราชดำรัส แก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2527


:: กิจกรรมล่าสุด ::.

พิธีทำบุญตักบาตร

ครูและนักเรียนเรียนรวม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม พุทธประวัติ คุณธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงสืบต่อพระพุทธศาสนา

กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ Universal Travel กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนผู้พิการ ระหว่างวันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

การแข่งขันงานศิปหัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

นำนักเรียนร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (โรงเรียนเรียนรวม) สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดราชาธิวาส ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

:: ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ::.

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจีรพร วรนุช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภารดี คำสุขุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้นม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนกนันท์ สิทธิศร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้นม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

::สาระน่ารู้::.

รายการวีดิทัศน์เพื่อคนพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ชุด O&M ตอนที่ 1 มารู้จัก O&M กันเถอะ (การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอด) ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษา เพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ