ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

:: NEWS ::..

:: การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

วัน ศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

:: ขอแสดงความยินดี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคารุตะระดับ G TNI Karuta Cup 2019

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

นางสาววนิดา มูโรโอคา ม6/12 และ นางสาวบุณรดา ยิ่งเจริญชัยกุล ม6/8

:: ขอแสดงความยินดี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคารุตะแบบกลุ่ม จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

นางสาววนิดา มูโรโอคา ม6/12 , นางสาวลักขณา สาธุการ ม6/8

และ นางสาวบุณรดา ยิ่งเจริญชัยกุล ม6/8