SBS Kinderkoppen

Gezondheidsbeleid

adres: Vlierkensstraat 49 1800 Vilvoorde

☎️ 02/251.27.43

📧 secretariaat.kinderkoppen@sovilvoorde.be


Project: Gezonde voeding en levenswijze op school Kinderkoppen 2017-2018

Kader:

Leerlingen brengen een vierde van hun tijd op school door. In die tijd eten

en drinken ze zoals in de speeltijd en onder de middag. Dit betekent dat de

school een impact kan hebben op wat de leerlingen eten en drinken. En

jong geleerd, is oud gedaan.

Naast de ouders heeft ook de school een belangrijke taak om kinderen en

jongeren te begeleiden op hun weg naar volwassenheid en te stimuleren

om zich optimaal te ontplooien. Binnen haar educatieve en opvoedende

taak kan de school de leerlingen informeren en de nodige vaardigheden en

attitudes bijbrengen voor een gezonde levensstijl waar gezonde voeding

een deel van is.

We zien de laatste jaren een evolutie van gezondheidseducatie naar

gezondheidsbevordering. Dit betekent dat een gezond voedingsbeleid op

school inhoudt dat de leerlingen elke dag voor gezonde voeding kunnen

kiezen in het aanbod van dranken en eten op school, dat samen met

leerlingen aangepaste activiteiten en projecten opgezet worden om

leerlingen te informeren en te sensibiliseren (cfr de link met de eindtermen)

en dat afspraken gemaakt worden rond eten en drinken op school.

Scholen die kiezen voor een gezond voedingsbeleid bereiken ook hun

personeel en de ouders van de leerlingen. Een gezond voedingsbeleid op

school kan dus een gunstig effect hebben op de schoolequipe en op het

thuismilieu.

Uiteraard legt elke school haar eigen accenten op maat van haar leerlingen,

cultuur, personeel, ... Deze waaier bevat een ruim overzicht van acties en

initiatieven waaruit de school kan selecteren in functie van wat wenselijk en

haalbaar is binnen de school.

Vanaf 1 september 2007 worden scholen verondersteld te beschikken over een

gezondheidsbeleid waardoor ze op een kwaliteitsvolle wijze invulling geven aan

de eindtermen met betrekking tot gezondheid.

Een gezondheidsbeleid is geen decretale verplichting, maar vanuit het

regelgevend kader komt gezondheid de school binnen via drie verschillende

regelgevingen:

- de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen

- het zorgbeleid en de leerlingbegeleiding

- de regelgeving rond welzijnsbeleid, veiligheid en infrastructuur

Waarom een gezondheidsbeleid op onze school?

Wat is de initiële vraag en nood op onze school?

De school onderneemt al lang allerlei éénmalige en enkele geïmplementeerde

acties om rond gezondheid te werken, maar er is nood aan een meer

systematische werking die door iedereen gedragen wordt. De school wil de

acties kaderen in een overkoepelend gezondheidsbeleid , zodat ze planmatig en

doelgericht acties ondernemen op de verschillende niveaus. Er is nood aan een

preventieve, drempelverlagende aanpak naar onze ouders toe.

Zowel onze leerlingen als onze ouders hebben baat bij duidelijke afspraken

rond gezondheidseducatie en wij willen hier als school rolmodel fungeren.

Wat is onze missie?

De school wil rond gezondheidsbeleid kunnen werken met een visie die door

iedereen gedragen is. We willen een systematische werking bereiken,

ondersteund door het volledige team. De visie, de afspraken en het actieplan

worden dus opgesteld door een werkgroep die zoveel mogelijk rekening houdt

met de wensen en noden van de school, het schoolteam, de leerlingen en de

ouders.

We willen vertrekken vanuit de brede definitie van gezondheid. Dit wil zeggen

dat ons gezondheidsbeleid aandacht zal hebben voor het fysiek, het psychisch

en het sociaal welbevinden van onze leerlingen, de ouders, het schoolteam en

de omgeving.Facebook