The school of Promise reported the results of the self-assessment (SAR)2020
โรงเรียนพันธสัญญา ได้รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)
ประจำปี 2563

Thank God Covenant School had the opportunity to become a member for a quality assessment. International Christian School ขอบคุณพระเจ้าที่โรงเรียนพันธสัญญาได้มีโอกาสมาเป็นสมาชิกเพื่อรับการประเมินคุณภาพ โรงเรียนคริสเตียนระดับสากล

Certified educational standards The School of Promise โรงเรียนพันธสัญญา ได้รับรองมาตฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) สมศ.

The School of promise congratulations with students who received test scores โรงเรียนพันธสัญญาแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
ปีการศึกษา 2563 ได้รับคะแนน O-NET สูงสุดของโรงเรียน

Visit Counter

ข้อความจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนพันธสัญญาเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนคริสเตียนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษ และมีการบูรณาการพระคัมภีร์ในการสอนหรือจัดกิจกรรมต่างๆ จัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่อบอุ่น ให้การต้อนรับที่เป็นกันเองแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มาเยือนจากครูไทยและครูต่างประเทศ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและไปปรับใช้กับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงในระดับ ชุมชน และครอบครัว

A Word from the Principal

The School of Promise is a small, private school. We are a Christian school, but we do not distinguish between students because of their race or religion. We have an excellent English department, with every child included in the Bilingual Program, and we seek to integrate the truth of the Bible throughout the curriculum and various activities. The learning environment is full of warmth and caring. Students, parents, and visitors feel very welcome by all of our teachers, Thai and foreign. Students are individually challenged to grow and to reach their own individual potential, within school, their community, and their family.

โรงเรียนพันธสัญญาเป็นโรงเรียนที่นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามหลักวิชาการ ทั้งพื้นฐานพระคัมภีร์และปลูกฝั่งจิตวิญญาณเพื่อเป็นผลต่อผู้อื่นและเพื่อพระเยซู - เพิ่มเติม

The School of Promise is a school where students will be academically equipped, biblically grounded, and spiritually nurtured to impact —Learn more

โรงเรียนพันธสัญญาเป็นแหล่งชุมชนสำหรับนักเรียน,ผู้ปกครองและคุณครู ที่จะได้เติบโตไปด้วยกัน เพราะเรามี เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เหมือนพ่อกับแม่ - เพิ่มเติม

The School of Promise is a community of students, parents, and teachers growing together. We truly have a staff that is on the same page as parents—Learn more

โปรดติดตามเรา โดยดูจากตารางปฏิทินของโรงเรียนหรือติดตามข่าวอัพเดทประจำแต่ละเดือนของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมกีฬา,การออกไปทัศนศึกษาและกิจกรรมพิเศษอื่นๆอีกมากมาย - เพิ่มเติม

Please keep current by using the annual school calendar or accessing our monthly newsletters, which have more detailed, up-to-date reports of sporting events, field trips, hot lunches, photo days, and special events, etc.— Learn more

"เหมือนราวกับฝัน...มีนักเรียนที่ดีเลิศ กับโรงเรียนที่มีครูที่ดีเยี่ยม ทั้งมีกลุ่มเด็กๆที่น่ารัก"

It seems like a dream. These are very special students, at a special school with exceptional staff. This is the most amazing group of children, getting quality education.

ใจของคนที่มีความเข้าใจย่อมได้ความรู้ และหูของคนมีปัญญาแสวงหาความรู้

กษัตริย์ซาโลมอน สุภาษิต 18:15

An intelligent heart acquires knowledge, and the ear of the wise seeks knowledge.

King Solomon in Proverbs 18:15

เฟสบุ๊คของโรงเรียน (School of Promise) Facebook