วิชาการ

Academics

เรามุ่งหวังให้โรงเรียนพันธสัญญา เป็นโรงเรียนที่ผลิตนักเรียนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนคริสเตียน โดยไม่แบ่งแยกเชื่อชาติ ศาสนา ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีเยี่ยม เพื่อช่วยนักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และสามารถนำศักยภาพนั้นไปปรับใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงในระดับชุมชน

การจัดการเรียนการสอน

    • ห้องเรียนละไม่เกิน 20 คน
    • ครูต่างชาติสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 4 วิชาคือ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา
    • ทุกคนจะมี Chrome book คนละ 1 เครื่องในช่วงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ( Chrome book คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพกพา ที่ใช้ระบบปัฎิบัติการของบริษัท Google)อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ รักการรับใช้

เอกลักษณ์ มีความสุข

เน้นการใช้ชีวิต

Language Immersion

ใส่ใจนักเรียนเป็นรายบุคคล

Individual Focus

School of Promise is a community of students, parents, and teachers growing together. We truly have a staff that is on the same page as parents— training students to discover their unique giftings and establish their growth upon the firm, timeless, and empowering foundation of Christian truth in both thought and service.

We believe that every student is equipped with unique, God-given gifts and abilities. Properly nurtured and developed, these natural talents will help each student become a successful, contributing member of his or her community. Therefore we seek to provide as high quality courses as possible to help students discover and develop their gifts.

At The School of Promise, we teach 5 R’s: Reading, Writing, and Arithmetic… plus Right vs. Wrong. We believe character education precedes academic education in importance; as the Scriptures say: “The fear of the Lord is the beginning of Wisdom.” The goal of education is not merely to make children smart in terms of accumulating knowledge, but to make them wise, so that as the grow-up, they will learn to put their new knowledge to good and useful purposes.

All teachers are certified by the Ministry of Education, and work hard to achieve high academic goals for our school. Our goal is to help each child develop to his or her full potential in academic skills, social skills, physical abilities, and spiritual gifts. The principals have adopted policies to ensure that class sizes are kept small so that children are ensured ample individual attention from teachers. And where extra help is needed, teachers are aided by fully certified Educational Assistants. As with character education, a key feature of our academic success at are the partnerships we seek to foster between parents and our professional educators.