ขั้นตอนการดำเนินการ

ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง

- เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา2565

-ทิศทางการศึกษา แผนกลยุทธ์สถานศึกษา (ปี 2565 - 2569) ไฟล์ .PDF ไฟล์ .Word

- แนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม (ปี 2565 - 2569) ไฟล์ .PDF ไฟล์ .Word

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไฟล์ .PDF ไฟล์ .Word

แบบฟอร์มเอกสาร สำหรับการดำเนินการเพื่อขอปรับเปลี่ยนกิจกรรม

- บันทึกข้อความขอปรับเวลาดำเนินกิจกรรม ไฟล์ .PDF ไฟล์ .Word

-บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ไฟล์ .PDF ไฟล์ .Word

- บันทึกข้อความขอยกเลิกกิจกรรม ไฟล์ .PDF ไฟล์ .Word

- แบบฟอร์มกรอกกิจกรรม ไฟล์ .PDF ไฟล์ .Word

งานสารสนเทศ

ส่งสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565