ขั้นตอนการดำเนินการ
ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง

- เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2566

-ทิศทางการศึกษา แผนกลยุทธ์สถานศึกษา (ปี 2565 - 2569) ไฟล์ .PDF     ไฟล์ .Word

- แนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม (ปี 2565 - 2569) ไฟล์ .PDF     ไฟล์ .Word

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไฟล์ .PDF     ไฟล์ .Word

แบบฟอร์มเอกสาร สำหรับการดำเนินการเพื่อขอปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

- บันทึกข้อความ-งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน

-บันทึกข้อความ-ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม 

- แบบฟอร์มกรอกกิจกรรม  

   ไฟล์ .PDF     ไฟล์ .Word

งานสารสนเทศ

ส่งสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566