Fòrum

El Fòrum és una activitat de debat sobre el que hem llegit i el que hem après. El dinamitzen tres alumnes -un de cada grup de treball-. Consta de tres parts:

1. Preguntes sobre coneixement de la lectura prescriptiva.

2. Aprofundiment sobre aspectes de forma, de referents literaris o estètics, etc. de l'obra seleccionada.

3. Relacions intertextuals amb altres productes literaris i artístics.

L'avaluació del fòrum es fa amb una rúbrica diferent de la de l'exposició oral. en concret, es valoren els següents aspectes:

NOM: