Slovenské mená vtákov

Slovenské mená vtákov sveta (SMVS) - Slovak Names for the Birds of the World

Peter Kovalik, Samuel Pačenovský, Miroslav Čapek & Ján Topercer

Náhľady:

SMVS (Slovenské mená vtákov sveta) sú 1. kompletným zoznamom všetkých známych recentných ako aj nedávno vyhynutých druhov vtákov sveta, v pôvodnej knižnej podobe z r. 2010 obsahujúcim okolo 13 tisíc a v aktualizovanej verzii z r. 2016 asi 15 tisíc slovenských mien biologických ako aj fylogenetických druhov a ďalších niekoľko tisíc pre rady, čeľade, podčeľade a rody. Dovtedy bolo v slovenčine pomenovaných iba vyše 3 tisíc druhov, autormi ktorých sú predovšetkým Oskár Ferianc a Branislav Matoušek.

Zároveň je aj pravdepodobne vôbec prvým názvoslovím, ktoré prešlo procesom pripomienkovania širokej laickej i odbornej verejnosti a dlhodobej diskusie v rokoch 2002 - 2009. Prezentovanie a pripomienkovanie návrhu menoslovia umožnila Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. V roku 2009 SMVS prešli jazykovou korektúrou a 8. februára 2010 boli výborom Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko schválené na používanie. V knižnej podobe vyšli 10. decembra 2010.

Cieľom pri vytváraní slovenských mien vtákov sveta bolo pomenovať všetky žijúce druhy vtákov ako aj odstrániť dvojkoľajnosť v užívaní dvoch odlišných verzií názvoslovia - menoslovia (Feriancovej a Matouškovej). Navyše, Slovenské mená vtákov sveta sa stali v r. 2010 s najväčšou pravdepodobnosťou prvou knižne publikovanou celosvetovou systematikou vtákov v ktorej boli použité monofyletické taxóny v súlade s vtedajšími najnovšími vedeckými poznatkami a hypotézami o vzájomných príbuzenských vzťahoch vtákov a to niekoľko rokov pred publikovaním H&M4 alebo Lynx HBW/BL. Tento zoznam bol doplnený o všeobecne známe vyhynuté vtáky ako napr. moa, mihirungy, vurony či tešliare. Pre úplnosť a v úsilí pomenovať pokiaľ možno všetky vtáčie druhy s akými sa slovenský užívateľ vôbec môže stretnúť, boli do zoznamu zahrnuté druhy z viacerých svetových a lokálnych zoznamov (IOC, TiF, Clements, BL, S&M, AERC, BOURC, SACC, NACC atď.), vrátane takých, ktoré sa dnes za druhy už nepovažujú alebo ich postavenie je neisté.

Výslednú podobu zoznamu výrazne ovplyvnili Ivan Bahelka, Dušan Karaska, Peter Mandzak, Branislav Matoušek, Bohumil Murin. Hlavne v úvodnej fáze aktívne spolupracovali aj Milan Barlog, Štefan Benko, Miroslav Demko, Jozef Ridzoň, Rastislav Rybanič. Jazykovú korektúru urobila Slávka Gazdíková a anglický súhrn revidoval Richard Klim.

Svojimi pripomienkami, súhlasnými i nesúhlasnými názormi či inou formou aktívnej účasti prispeli: Milan Barlog, František Bednár, Štefan Benko, Tomáš Blaškovič, Mark Peter Brown, Štefan Danko, Michal Dechet, Boris Demovič ml., Martin Dobrota, Ján Dobšovič, Miroslav Dravecký, Valerián Franc, Miroslav Fulín, Stanislav Harvančík, Andrej Chudý, Milan Janák, Dušan Kerestúr, Richard Klim, Elena Kováčiková, Ján Kráľ, Marián Krchniak, Richard Kvetko, Denis Lepage, Tomáš Linsel, Peter Lupták, Ján Matula, Jozef Mihók, Beáta Nagy, Leona Nováčková, Martin Pathó, Alan P. Peterson, Daniel Philippe, Viktor Prachár, James V. Remsen, Matej Repel, Jozef Ridzoň, Martin Sárossy, Vladimír Slobodník, Ladislav Spalek, Eduard Stloukal, Karel Šimeček, Vladimír Šrank, Karol Takáč, Marcel Uhrin, Peter Vrlík.

V aktualizovanej verzii z r. 2020 sú ako druhy uvedené tie, ktoré sa za druh považujú aspoň podľa jedného zo súčasných zoznamov vtákov sveta IOC, Clements, H&M4, Lynx HBW/BL, TiF alebo BirdLife. Rady použité v tomto zozname sú prevzaté podľa J. Cracrafta, 2013 (publikované v 1. diele Howard & Moore 4), až na jednu výnimku – Palaeognathae. Táto bazálna vetva recentných vtákov je chápaná ako jeden rad – Struthioniformes, tak, ako je to použité v ilustrovanom zozname vtákov sveta Lynx HBW/BL.

Summary

Slovak Names for the Birds of the World (SNBW) is the first complete list of Slovak names for all known extant and recently extinct birds of the world. It defines roughly 13,000 Slovak species names, and also several thousand names for orders, families, subfamilies and genera. Prior to the compilation of this list, more than 3,000 Slovak names of bird taxa had already been published, mostly by Oskár Ferianc and Branislav Matoušek.

In order to ensure the widest possible acceptance and stability, the list is probably the first to undergo extensive review by both experts and public (during discussions held in 2002–2009 on several internet forums). The purpose of the book is to provide Slovak names for all living bird taxa and to overcome the problems associated with the use of two alternatives for Slovak bird names (i.e. Ferianc‘s vs Matoušek‘s).

Prior to creation of the list of Slovak bird names, Topercer et al. (2007) proposed a set of rules to be followed in Slovak vernacular nomenclature for birds. An extension of these rules to animal names is included in the book.

In 2009 the recommended names were subjected to language revisions, and in February 2010 were approved by the Board of the Slovak Ornithological Society/BirdLife Slovakia as an authorised list of recommended Slovak bird names.

The structure of the list is based upon orders and families from two taxonomic systems – Gill & Donsker (2010) and Boyd III (2010). They are complemented by orders and families of well-known extinct birds such as moas, dromornithids, elephant birds and others. To ensure the availability of names for all bird taxa that might be known to users of the Slovak language, additional species from several other current or earlier checklists (e.g. BirdLife International 2009, BirdLife International 2010, Clements 2007, Clements et al. 2009, Dickinson 2003) have been included, including taxa no longer widely treated as species, and taxa with uncertain taxonomic positions.

The rules of Slovak vernacular nomenclature for animals are a prerequisite for achieving uniqueness, and the widest possible acceptance and stability of names for all extant and extinct species and higher taxa of animals. In this respect, names should not only follow recent advances in animal systematics and taxonomy, but also conform to both international (Ride et al. 1999, Jobling 1991, Jobling 2010, Boehme & Flint 1994) and national nomenclatural standards and traditions (e.g. Bayer et al. 1948, Devillers et al. 1993, Gill & Wright 2006), and to the natural Slovak language, its scope and diversity.

The proposed rules respectfully develop the work of several generations of Slovak zoologists, particularly Oskár Ferianc (Ferianc 1941a, b, 1958, 1986, 1987), Rudolf Klačko (Klačko 1965) and Branislav Matoušek (Matoušek 1990a, b), as well as the authors of earlier rules (Hensel et al. 1987) that are hereby amended. It is emphasized that the whole process should be open (i.e. in the public domain), and the widest possible range of interested parties should be involved when proposing both names and nomenclatural rules or recommendations.

Na stiahnutie sú k dispozícii tak pdf verzia pôvodnej publikácie z r. 2010 ako aj aktualizovaná verzia vo formáte Excel zo dňa 13. VIII. 2020, obsahujúca slovenské mená v súčasnosti akceptovaných biologických druhov, ako aj potenciálnych druhov (možné splity a fylogenetické druhy), taktiež vtáky v minulosti (mylne) považované za druhy. Zoznam obsahuje aj slovenské mená taxónov pomenovaných až po publikovaní knihy, vrátane zmien.


Stiahni kliknutím na obrázok nižšie - Click on ikon for download:

https://sites.google.com/site/vtakysk/osnv/SMVS_2018_01_27.xlsx?attredirects=0&d=1

PDF verzia z r. 2010

Posledná akualizácia - Last updated 13. aug. 2020