Com es fa?‎ > ‎

Redactar el treball

Com redactar

El teu treball va destinat a tot aquell que pugui estar interessat en el tema. Per tant, s'ha d'utilitzar el vocabulari adequat a la situació i no donar res per suposat, tot definint els termes importants i exposant els passos raonadament. El text s'ha de distribuir en frases i paràgrafs breus, fent servir un to neutre. Cal comprovar ortografia, morfologia i sintaxis.

Parts del treball

Qualsevol treball d'aquest tipus es pot dividir en set parts clarament diferenciables: la coberta, l'índex, la introducció, el cos del treball, la conclusió, la bibliografia i els annexos.

Coberta

El títol és el seu element principal, centrat a la meitat superior de la coberta, seguit del subtítol, si s'escau, en lletra més petita. També s'ha d'indicar que es tracta d'un Treball de Recerca. A la part inferior dreta de la coberta ha de constar l'autor, el tutor, el curs i el grup, el centre, i la població i la data. S'hi pot incloure alguna imatge entre línies o bé com a fons.

Índex

L'índex ha d'incloure tots els capítols, apartats i subapartats, que apareixeran amb la mateixa tipografia que en el cos del treball. Si afegeixes qualsevol índex temàtic, l'hauràs d'ubicar al final del treball. Abans de l'índex pots fer servir un full en blanc o amb una cita representativa i un full d'abreviacions, si s'escau.

Introducció

La introducció serveix per presentar la teva investigació: perquè vas escollir el tema, quina és la hipòtesi, com has plantejat la recerca (metodologia) i parts del treball. No s'hi ha de donar la resposta a la hipòtesi.

Cos del treball

El cos del treball s'ha d'estructurar en capítols, apartats i subapartats. Aquesta estructura ha de ser lògica, clara i entenedora. És aconsellable titular els capítols amb negreta i majúscula, els apartats amb negreta i minúscula, i els subapartats sense negreta, en cursiva i minúscula, i només s'ha d'obrir nova pàgina quan es comença un capítol, no quan es comença un apartat o subapartat.

Conclusió

La conclusió és l'apartat on es dóna la resposta a la hipòtesi plantejada en un primer moment. S'hi ha d'incloure també una valoració del treball: importància de la conclusió a la que has arribat, portes que se t'obren a noves investigacions, etc.

Bibliografia

La bibliografia s'ha de dividir en centres de documentació i fonts bibliogràfiques pròpiament dites. Ha d'estar ordenada alfabèticament pels cognoms dels autors.

Annexos

Tot allò que per la seva extensió no hagis pogut incloure en el cos del treball, perquè hauria fet la seva lectura molt feixuga, ho pots posar en annexos o apèndixs: qüestionari d'una enquesta, reproducció íntegra d'una entrevista, text complet d'un document estudiat, quadre cronològic, il·lustracions, etc.

Citacions

Les citacions serveixen per introduir un text que encara s'ha d'analitzar o per confirmar una idea que tot just acabes d'exposar. Han de posar-se entre cometes, ser fidedignes i, si es vol afegir un comentari, s'ha de fer entre claudàtors. La citació s'acaba amb una referència d'on s'ha extret, ja sigui entre parèntesi o bé mitjançant un número en superíndex que remeti a una nota a peu de pàgina. Si és frase completa, aquesta perd la majúscula inicial i el punt final, que es col·loca fora de les cometes de tancament.

Notes a peu de pàgina

Les notes a peu de pàgina serveixen per indicar d'on s'ha estret una citació, fer breus digressions, definir termes, etc. Les referències bibliogràfiques a les notes a peu de pàgina no han de ser completes; només cal indicar l'autor, l'obra i la pàgina. El tipus de lletra ha de ser més petit que el del text principal.

Referències bibliogràfiques

Les referències bibliogràfiques les has d'incloure correctament al treball. Et pots trobar fragments de llibre, articles de revista o diari, documents no publicats o documents legislatius.

Fragments de llibre

COGNOMS DE L'AUTOR, Nom de l'autor. "Títol del llibre". Editorial, lloc d'edició, any d'edició. Pàgina d'on s'extreu la informació. Codi ISBN.

Articles de revista o diari

COGNOMS DE L'AUTOR, Nom de l'autor. "Títol de l'article". Nom de la revista o diari, data i número. Codi ISSN.

Documents no publicats (tesis doctorals, etc.)

COGNOMS DE L'AUTOR, Nom de l'autor. "Títol" (Tipus de document). Ciutat on va ser redactat o presentat, entitat on va ser presentat, any de redacció. Localització.

Documents legislatius

País. Títol. Publicació, data de publicació, número, pàgines.

Criteris gràfics

També has de tenir en compte una sèrie de criteris gràfics que t'ajudaran a fer el treball encara millor. Fes servir fulls blancs de format DIN-A4 per una cara i en posició vertical. Presenta el text justificat per tal que quedi alineat als marges esquerre i dret. Els marges esquerre i superior han de ser d'uns 3 cm, i els marges dret i inferior d'uns 2 cm. Pots utilitzar un tipus de lletra pel text principal i un altre pels títols, fent servir una mida que permeti llegir de forma fàcil i agradable. Utilitza la tabulació al començament dels paràgrafs, i deixa sempre un interlineat d'una línia i mitja. No s'ha de deixar mai sola una línia d'un paràgraf ni al final ni al començament de pàgina, ni dividir una mateixa taula o imatge entre dues pàgines.

Es recomanable escriure la numeració de les pàgines a la part inferior de la pàgina, centrada o cap al marge dret. Recorda que la coberta no compta dins la numeració, i que la pàgina número 1 no es posa.

El text principal ha d'ésser escrit en un tipus de lletra rodona: Times New Roman, Arial, Verdana... Es poden resaltar paraules amb lletra negreta, i s'ha utilitzar la lletra cursiva o itàlica per títols de llibres, revistes i altres formes de publicacions, expressions o paraules d'un altre idioma, noms científics d'espècies vegetals i animals, amb majúscula la primera lletra, paraules mal escrites expressament, registres col.loquials o dialectalismes, i paraules o expressions que reben un tractament lingüístic.

Les quantitats es poden escriure amb lletres només si són del zero al nou, sense decimals, percentatges o mesures. Les dates s'escriuen amb el dia en xifres, el mes en lletres i l'any amb les xifres completes.