1) เครือข่าย | network

เครือข่ายไทยพีจีเอสเกษตรอินทรีย์พลัส เป็นเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรและหน่วยงานในประเทศไทยที่ทำงานเกี่ยวกับระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (บางครั้งเรียกสั้นๆว่า ชุมชนรับรอง) โดยเครือข่ายได้กำหนดบทบาทและภารกิจไว้กว้างๆ คือ
* ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรที่ดำเนินการ หรือสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบ PGS ในประเทศไทย
* สนับสนุนการพัฒนาระบบ PGS ในประเทศไทย
* เชื่อมโยงกับเครือข่ายในต่างประเทศ
* สื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆ และสาธารณชน เกี่ยวกับ PGS เกษตรอินทรีย์

Thai PGS Organic Plus (TPO+) is a collaborative network of organizations in Thailand working on participatory guarantee system (PGS). The TPO+ is supposed to
* coordinate with other organizations working on or promoting PGS in Thailand;
* support the the PGS development in Thailand;
* build networking with organization outside the country; and
* communicate with other organization and the general public about organic PGS.


ประวัติเครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัส

* 2551 มูลนิธิสายใยแผ่นดินเริ่มจัดอบรมเรื่องการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการห่วงโซ่ข้าว (ภูมิภาคเอเชีย)
* 2554 มูลนิธิสายใยแผ่นดินสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรปลูกผักเกษตรอินทรีย์ที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นำระบบชุมชนรับรองมาทดลองใช้
* 2555 มูลนิธิฯ สนับสนุนกลุ่มผู้สว่างโบราณ (ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม ทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ) ที่ขอนแก่นนำระบบชุมชนรับรองไปใช้ รวมทั้งได้สนับสนุนกลุ่มปลูกกาแฟ "มีวนา" ที่จังหวัดเชียงราย
* 2556 มูลนิธิสนับสนุนเครือข่ายวนเกษตร ให้ทดลองใช้ระบบชุมชนรับรอง
* 2556 กลุ่มองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับระบบชุมชนรับรองในประเทศไทยร่วมกันก่อตั้งเครือข่าย "ไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัส"
* 2556 เครือข่ายไทยพืจีเอสออร์แกนิคพลัสเริ่มพัฒนากลไกการประเมินระบบชุมชนรับรองและการติดตาม รวมทั้งได้เริ่มทดลองใช้ จนนำมาสู่การออกประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติใช้ระบบชุมชนรับรองให้กับบริษัทกรีนเนทเอสอี จำกัด ที่ใช้ระบบชุมชนรับรองกับกลุ่มผู้ผลิตกาแฟ
* 2558 เครือข่ายฯ ได้พัฒนาตรากลางเกษตรอินทรีย์พีจีเอส สำหรับใช้ร่วมกับโลโก้กลุ่ม/องค์กร ที่ผ่านการประเมินโดยเครือข่ายฯ
Brief History of Thai PGS Organic Plus

* 2008 Earth Net Foundation (ENF) started training on PGS for Rice Chain Project
* 2011 ENF supported the full scale implementation of PGS for organic vegetable producer group in Pangan Island, Surathanee Provnice
* 2012 ENF supported the full scale implementation of PGS for organic silk producer group in Khon Kaen Province and organic coffee producer group in Chaing Rai
* 2013 ENF supported the full scale implementation of PGS for the Thai Agroforestry Network
* 2013 Organizations working on PGS in Thailand founded the Thai PGS Organic+
* 2013 Thai PGS Organic+ developed a national PGS evaluation and monitoring system and issued the first recognition certificate for the Green Net SE Company for its organic coffee project
* 2015 The Network develop a common PGS seal to be used on products produced by groups evaluated by the Network. The common PGS seal is to be used in conjunction with the producer group's own logo.