Statuut VZW Parochiale Werken Sint-Lievens-Esse

ondernemingsnummer 410103627

De statuuten van alle VZWs - dus ook die van onze VZW - kunnen geconsulteerd worden op internet.

De hudige versie van het statuut:

Op de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden te Herzele op 17 oktober 2010, hebbeb de leden - die voldoende in aantal aanwezig waren om rechtsgeldig te kunnen vergaderen en beslissen - besloten om de statuten integraal te wijzigen als volgt:


I. Statuten

TITEL I. -- Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De benaming van de vereniging is: VZW Parochiale Werken van Sint-Lievens-Esse v.z.w.

Art. 2. De zetel van de vereniging is Sint-Lievensplein 14 te Sint-Lievens-Esse – gerechtelijk arrondisement Oudenaarde.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de opbouw van de christelijke gemeenschap in de parochie, door onder meer het bevorderen van de pastorale zorg van de katholieke kerk, door het helpen en bijstaan van de personen die met de kerkelijke eredienst belast zijn, en door het organiseren en steunen van onderwijs en welzijnszorg alsook van de parochiale verenigingen en activiteiten van alle aard die het religieuze, culturele en sociale ontwikkeling van de bevolking nastreven. Het katholiek confessioneel karakter is een wezenlijk element van de vereniging.

Art. 4. De vereniging mag alle materiële en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doelstelling of van aard zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen. Zij mag onder meer onroerende en roerende goederen verwerven die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.

Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II. -- Leden

Art. 6. De vereniging is samengesteld uit minstens zeven  leden

Art. 7. De leden zijn geen bijdrage voor lidmaatschap verschuldigd en worden niet bezoldigd.

Art. 8. Diegene die, om het even welke reden, zijn lidmaatschap verliest, noch zijn erfgenamen, kunnen aanspraak maken op het patrimonium van de vereniging of terugbetaling eisen van de eventueel gestorte bijdragen.

Art. 9. Het staat elk lid vrij uit de vereniging te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering, en met een meerderheid van twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden, uitgesproken worden.

TITEL III. -- Raad van bestuur

Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie  personen. Zij worden benoemd bij geheime stemming en met gewone meerderheid door de werkende leden van de algemene vergadering, met onbeperkte mogelijkheid tot herverkiezing voor telkens drie jaar. In geval van het openvallen van een mandaat van één of meerdere bestuurders, zullen de overblijvende bestuurders doorgaan met een raad van bestuur te vormen met dezelfde bevoegdheid als de voltallige raad van bestuur tot de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art. 11. De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereniging te besturen en te beheren. Hij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen, nuttig voor de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging, kopen en verkopen, huren of verhuren. Hij bepaalt de dagelijkse werking, houdt toezicht op de rekeningen en bereidt de algemene vergadering voor. Deze opsomming van bevoegdheden heeft geen beperkend karakter behalve voor de punten bij wet voorzien. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Hij treedt als eiser of verweerder op in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Art. 12. par. 1. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder; bij vacatuur voorziet hij in hun vervanging. De voorzitter en de secretaris roepen de raad bijeen. De oproepingsbrieven vermelden de agenda en worden ten minste acht dagen voor de vergadering bij de leden afgeleverd, uitgezonderd in geval van hoogdringendheid. Eén derde van de leden van de raad van bestuur kan de bijeenroeping eisen met een door hen voorgestelde agenda, schriftelijk in te dienen bij de voorzitter. De gevraagde bijeenkomst dient plaats te hebben binnen de maand na het indienen van het verzoek. De voorzitter zit de vergadering voor, of bij ontstentenis de secretaris. In geval ook deze laatste belet is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

par. 2. De raad kan slechts beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is, en bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt.

par. 3. Van elke vergadering worden notulen opgesteld door de secretaris, en die worden op de daaropvolgende vergadering voorgelezen. Na goedkeuring worden zij door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

par. 4. De vereniging zal tegenover derden geldig verbonden zijn door de handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis door twee andere leden van de raad van bestuur.

TITEL IV. -- Algemene vergadering

Art. 13. De algemene vergadering is samengesteld uit alle  leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door de secretaris of door de oudste van de aanwezige bestuurders. De secretaris van de raad van bestuur is de secretaris van de algemene vergadering.

Art. 14. Elk lid beschikt op de algemene vergadering over één stem.

Art. 15. De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging en is bevoegd inzake :

1. het wijzigen van de statuten;

2. het benoemen en ontslaan van de bestuurders;

3. het goedkeuren van begroting en rekening;

4. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

5. het uitsluiten van leden;

6. alle beslissingen die buiten de perken vallen van de wettelijke of statutaire bevoegdheden van de raad van bestuur.

Art. 16. De gewone algemene vergadering moet elk jaar worden samengeroepen in de loop van de tweede helft van de maand januari. Namens de raad van bestuur worden de oproepingsbrieven ondertekend door de voorzitter, of bij ontstentenis door de secretaris, en ten minste acht dagen voor de samenkomst verstuurd naar alle stemgerechtigde leden. De agenda, opgesteld door de raad van bestuur wordt in de uitnodiging vermeld.

Art. 17. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens veertien dagen voor de vergadering door een werkend lid wordt ingediend bij de voorzitter. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig worden beraadslaagd, tenzij mits het akkoord van twee derde van de aanwezige werkend leden.

Art. 18. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen bepaald door de wet. Onthoudingen worden niet als uitgebrachte stemmen beschouwd. Als er gestemd wordt over personen of functies, of indien minstens één derde van de aanwezige stemgerechtigde leden daarom verzoekt, gebeurt de stemming geheim. Bij staking van stemmen is, behoudens bij geheime stemming, de stem van de voorzitter van de algemene vergadering beslissend.

Art. 19. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijzigingen van de statuten wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derde van de werkende leden op de vergadering aanwezig is. Over een wijziging kan slechts besloten worden met meerderheid van twee derde van de stemmen. Zijn twee derde van de stemgerechtigde leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige werkende leden.

Art. 20. De besluiten van de algemene vergadering en van een buitengewone algemene vergadering worden staande de vergadering opgetekend door de secretaris, en goedgekeurd door de aanwezige leden mits inachtneming van de vereiste meerderheid vermeld in onderhavige statuten. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Elk stemgerechtigd lid ontvangt een beknopt verslag van de zittingen van de algemene vergadering binnen één maand na de bijeenkomst.

TITEL V. -- Financieel bestuur

Art. 21. Het boekjaar van de vereniging vangt aan op één januari en sluit af op eenendertig december van elk jaar. De raad van bestuur stelt de rekeningen en de begroting op, en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene statutaire vergadering.

Art. 22. Alle ontvangsten van de vereniging die voortspruiten uit bijdragen, steungelden, toelagen, opbrengsten van feestelijkheden, huurgelden, zullen worden gebruikt voor het dekken van kosten van welke aard ook, die ten laste vallen van de vereniging. Het eventueel overschot kan nooit verdeeld worden tussen de leden, maar zal overgedragen worden naar volgend boekjaar.

TITEL VI. -- Ontbinding, vereffening

Art. 23. In geval van vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en één of meer vereffenaars aanduiden met omschrijving van hun bevoegdheid, en de wijze van vereffening bepalen.

Art. 24. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding beslissen.

Art. 25. In alle gevallen van ontbinding zal de algemene vergadering, na aanzuivering van de schulden, de bestemming van de nettoactiva toewijzen aan de Parochiale Werken van de Dekenij Herzele, Kerkstraat 16 te 9550 Herzele.

TITEL VII. -- Huishoudelijk reglement

Art. 26. Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden voorzien zijn worden geregeld in een huishoudelijk reglement. Dit reglement moet worden goedgekeurd door de raad van bestuur met een tweederde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.

TITEL VIII. -- Diverse bepalingen

Art. 27. Voor de beschikkingen die in deze statuten niet behandeld worden, gedragen de leden zich overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.

 

II. Dezelfde, bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering heeft ook het ontslag als bestuurder aanvaard van:

Marc Van Iseghem

Urbain Meirlaan

Roger Gaublomme

 

III.Dezelfde, bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering heeft ook tot nieuwe bestuurders benoemd:

voorzitter: Wim De Vuyst, Steenhuizestraat 1, Sint-Lievens-Esse

secretaris: Jaak De Vuyst, Gentweg 41, Sint-Lievens-Esse

schatbewaarder: Lieve De Middeleer, Schonenberg 16, Sint-Lievens-Esse

bestuurder: Gilbert Beerens, Schipstraat 84, Sint-Lievens-Esse

bestuurder: Peggy Poffé, Doornstraat 60, Sint-Lievens-Esse

bestuurder: Denise De Norre, Terbiest x, Sint-Lievens-Esse

 

Wordt samen hiermee neergelegd ter griffie: de ledenlijst dd. 17 oktober 2010

 

(get.) Jaak De Vuyst (secretaris)