PR-cv 437 Volta al Cantal

Descripció de l'itinerari:

· El tram 1, entre l'Ermita i els Foies Granades, està asfaltat en la seva totalitat, transcorre entre hortes i passa al costat d'elements patrimonials importants com la creu de Pedra, la Roca Encantada i El pont romà del Salt d'en Gil .

· El tram 2, entre els foies Granades i el Barranc de l'Aigüeta, és un camí de terra i transcorre principalment entre camps de secà abandonar-i pinedes joves.

· El tram 3 transcorre en gran part al costat del barranc de l'Aigüeta una de les zones de més vegetació del recorregut i també de major desnivell. Ascendeix fins a la penya del Cantal.

· El tram 4 transcorre per una pista a la cresta de la serra amb unes vistes excel·lents, fins a la bifurcació de la derivació B.

· El Tram 5 transcorre entre la bifurcació de la derivació B i la variant A, en gran part al costat del llit del barranc de l'Alfondó. Travessa un trams de pineda prou dens i altres de secans.

· El tram 6 té petits desnivells i transcorre principalment entre pinedes.

· El tram 7 és un dels més llargs i ens porta de tornada, entre secans abandonats i algunes hortes, al punt de partida.

· La variant A comunica els Foies Granades amb l'Alfondó i crea dos recorreguts circulars a partir del principal. Possibilita recorreguts més curts.

· La derivació B permet recórrer gran part de la carena per un camí tradicional pedestre amb vistes a ambdues vessants. Encara que en aquests moments només es pot senyalitzar fins al coll al costat del tossal de l'Sorell, des d'aquest punt es pot arribar fins al pantà de l'Amadorio o enllaçar amb el tram 7 per camins

Descripción del itinerario:

· El tramo 1, entre la Ermita y les Foies Granades, está asfaltado en su totalidad, transcurre entre huertas y pasa junto a elementos patrimoniales importantes como la creu de Pedra, la Roca Encantada y El puente Romano del Salt d'En Gil.

· El tramo 2, entre les foies Granades i el Barranc de l'Aigüeta, es un camino de tierra y transcurre principalmente entre campos de secano abandonaros y pinares jóvenes.

· El tramo 3 transcurre en gran parte junto al barranco de l'Aigüeta una de las zonas de más vegetación del recorrido y también de mayor desnivel. Asciende hasta la peña del Cantal.

· El tramo 4 transcurre por una pista en la cresta de la sierra con unas vistas excelentes, hasta la bifurcación de la derivación B.

· El Tramo 5 transcurre entre la bifurcación de la derivación B y la variante A, en gran parte junto al lecho del barranco de l'Alfondó. Atraviesa uno tramos de pinar bastante denso y otros de secanos.

· El tramo 6 tiene pequeños desniveles y transcurre principalmente entre pinares.

· El tramo 7 es uno de los más largos y nos lleva de vuelta, entre secanos abandonados y algunas huertas, al punto de partida.

· La variante A comunica les Foies Granades con l'Alfondó y crea dos recorridos circulares a partir del principal. Posibilita recorridos más cortos.

· La derivación B permite recorrer gran parte de la cresta por un camino tradicional pedestre con vistas a ambas vertientes. Aunque en estos momentos sólo se puede señalizar hasta el collado junto al tozal del Sorell, desde este punto se puede llegar hasta el pantano del Amadorio o enlazar con el Tramo 7 por caminos