Säännöt

SARVELAN SUKU RY

SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sarvelan suku ry ja kotipaikka Jurvan kunta.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-järjestää sukukokouksia, sukujuhlia, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

-kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon ja

-harjoittaa yhdistyksen tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka polveutuu Mikki Tuomaanpoika Sarvesta (n. 1663 - 1711) ja hänen vaimostaan Margareta Alasesta (n. 1667 - 1748) sekä jokainen henkilö, joka avioliiton tai avoliiton kautta on liittynyt sukuun.

Sukuyhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuyhdistystoiminnasta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta tai jos jäsen tahallaan menettelyllään vahingoittaa yhdistystä tai ei noudata sääntöjä.

Yhdistyksen jäsenluetteloa pitää yhdistyksen hallitus.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, joka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja 8 – 20 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä suvun eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Hallitus voi halutessaan asettaa työvaliokunnan ja toimikuntia.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Postittamisen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään joka vuosi hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä ja jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle, määrätään vuotuinen jäsenmaksu seuraavalle tilikaudelle ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 8 – 20 muuta varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevan asian esillä olosta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

11 § Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

12 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.