Виробнича практика для учнів ПТНЗ є невід'ємною складовою частиною професійної підготовки і проводиться на базі виробничих підрозділів підприємств та організацій, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, застосовують прогресивні технології. Згідно з Державним стандартом професійно-технічної освіти ДСПТО 4112.К72040-2006 виробнича практика учнів, які навчаються за професією "Оператор компютерного набору" І категорії проводиться після завершення вивчення предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання.

    Мета і зміст виробничої практики визначена освітньо-кваліфікаційною характеристикою та навчальною програмою з професійно-практичної підготовки з професії "Оператор компютерного набору" І категорії.

    Головна мета - вдосконалення набутих знань, практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації з професії Оператор компютерного набор, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

    Головними завданнями практики є:

 • Ознайомлення з організацією роботи виробничого підрозділу, до якого прикріплено учня.
 • Закріплення знань, умінь і навичок, що одержані в процесі теоретичного і практичного навчання.
 • Самостійне виконання робіт оператора комп'ютерного набору І категорії.
 • Освоєння професії оператора комп'ютерного набору І категорії.
 • Вивчення передових високопродуктивних прийомів і способів праці, а також програмних продуктів.
 • Набуття навичок роботи на сучасному обладнанні та виявлення і усунення простих технічних неполадок обладнання.
 • Дотримання норм і правил безпеки праці, електробезпеки та пожежної безпеки.
 • Ведення щоденника виробничої практики.

    Офіційною підставою для проведення виробничої практики учнів на виробництві є договір, що укладається між училищем і підприємством на період проходження практики. Перед початком виробничої практики керівник підприємства видає наказ про персональний розподіл учнів на робочі місця а за відсутності робочих місць – дублерами працівників, також призначає з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємства відповідальних за проведення виробничої практики, забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.

    Керівник практики від підприємства, організації чи установи:
 • проводить інструктаж учнів-практикантів з питань охорони праці та техніки безпеки;
 • ознайомлює учнів з організаційною структурою, системою управління та проблемами підприємства, установи, організації;
 • контролює проходження учнями практики на підприємстві;
 • контролює порядок ведення учнями щоденників з практики, підписує щоденники учнів, надає характеристику-відгук про виконання програми практики після її закінчення.
    Навчально-методичне керівництво виробничою практикою учнів здійснює майстер виробничого навчання під керівництвом директора училища, заступника директора по навчально-виробничій роботі й старшого майстра.