Basiscursus Buksmeester

Beschrijving van de functie

De buksmeester is de functionaris binnen de schutterij die verantwoordelijk is voor het beheer van de buks(en). Hij is bij alle activiteiten waarbij de buks gebruikt wordt aanwezig om de omgang met het wapen in goede banen te leiden. Hij is op de hoogte van alle vigerende wet- en regelgeving die betrekking heeft op zijn functie.


Tevens kan de buksmeester de taak van de baancommandant uitvoeren. De baancommandant is de functionaris die namens de organiserende vereniging verantwoordelijk is voor het naleven van de regelgeving en het toezien op de veiligheid tijdens het schieten. Hij is bekend met de regelgeving en de situering en toestand van het schootsveld en de onmiddellijke omgeving.

Basiscursus 2023Inschrijven en betalen van het inschrijfgeld (€145) kan alleen via de secretaris van hun schutterij.  Deze kan de aanmelding en betaling uitvoeren via de ledenadministratie. 


Inhoud 'Basiscursus buksmeester'

De cursist leert

Ten aanzien van de competentie Wapenbeheer het toepassen van de wapenwet:

    -          het beheer;

    -          de opslag;

    -          het vervoer; en

    -          op welke manier en via welke weg hij/zij de kennis up-to-date kan houden. 

 

Ten aanzien van de wapenleer:

    -          wapenveiligheid;

    -          onderhoud;

    -          richtmiddelen;

    -          wapenconstructie; en

    -          munitie.

 

Ten aanzien van de competentie Coachen:

    -          het toepassen van de psychologie van het schieten op het schietpunt;

    -          er is behandeld hoe hij bij het schieten kan adviseren over de prestaties, uitvoering en bekwaamheid.

 

Ten aanzien van de veiligheid bij het schieten:

    -          de taken en verantwoordelijkheden van de Baancommandant;

    -          hoe hij de regels kan toepassen uit “Veiligheidsreglement schieten met de traditionele Limburgse schuttersbuks” en het “Veiligheidsreglement luchtdrukbuksschieten”;

    -          hoe hij de affuit moet afstellen en controleren.

 

Ten aanzien van de veiligheid in de werkplaats:

    -          het maken van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA);

    -          waar hij de informatie kan vinden om zijn bestuur en collega’s voorlichting en instructie te geven.

 

Ten aanzien van de BHV:

    -          het toepassen van de eerste levensreddende handelingen voor zover er zich binnen zijn functioneren risico’s voordoen die binnen zijn functiegebied liggen;

    -          het gebruik van kleine blusmiddelen.