นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประธานในพิธีเปิดป้ายและรับมอบอาคาร“สุธาสินารมย์” อีกทั้งท่านยังได้บริจาคเงินสร้างอาคาร“สุธาสินารมย์” อีกด้วย โดยเงินบริจาคทั้งสิ้น 2,083,097 บาท เพื่อเป็นที่พักนอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน คลิก

กิจกรรม "ทันโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุดดี สู่วิถีอาเซียน" คลิก

คุณสุขุม สิริศรีสัมฤทธิ์ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีจิตอาสาและฐานะยากจน จำนวน 12,000 บาท เพื่อมุ่งหวังสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาด้านการศึกษา เติบโตขึ้นพร้อมมีวิชาความรู้ เป็นคนดีของสังคมและเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนอีกด้วย โดยมีนางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็นตัวแทนมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือก คลิก

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้มอบหมายให้คุณครูณัฐวัฒน์อินต๊ะแสน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาดนตรีพื้นเมือง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จังหวัดน่าน สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สานต่อดนตรีพื้นเมืองให้ยังคงอยู่เป็นมรดกที่จะสืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้จากการทำโครงการนี้ทำให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถในการเล่นดนตรีพื้นเมือง เรียนรู้ทักษะในการเล่นดนตรี มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองมากขึ้น โดยนักเรียนจะได้มีความรู้ด้านดนตรีพื้นเมืองมากขั้น เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่และเป็นเอกลักษณ์ต่อไป คลิก

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ หาญพล หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) นำนักเรียนจำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน จัดโดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกองผสม(โรงเรียนขนาดเล็ก)

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอน สุนทรภู่” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของบรมครูกลอน สุนทรภู่และเห็นคุณค่าของภาษาไทย โดยมีนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565”เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป เป็นบุคคลที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคต ที่จะร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย และสังคมโลก

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ ท่านพลโทสมมารถ ปรุงสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และคณะเข้ามาตรวจวัสดุเหล็กและสถานที่ก่อสร้างหอพักนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ท่านดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลม์มาสเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมในครั้งนี้

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ท่านพันตรีถาวร สินแก้ว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จังหวัดน่าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา คลิก

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก

การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน คลิก