Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม "ทันโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุดดี สู่วิถีอาเซียน" คลิก

คุณสุขุม สิริศรีสัมฤทธิ์ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีจิตอาสาและฐานะยากจน จำนวน 12,000 บาท เพื่อมุ่งหวังสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาด้านการศึกษา เติบโตขึ้นพร้อมมีวิชาความรู้ เป็นคนดีของสังคมและเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนอีกด้วย โดยมีนางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็นตัวแทนมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือก คลิก

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้มอบหมายให้คุณครูณัฐวัฒน์อินต๊ะแสน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาดนตรีพื้นเมือง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จังหวัดน่าน สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สานต่อดนตรีพื้นเมืองให้ยังคงอยู่เป็นมรดกที่จะสืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้จากการทำโครงการนี้ทำให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถในการเล่นดนตรีพื้นเมือง เรียนรู้ทักษะในการเล่นดนตรี มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองมากขึ้น โดยนักเรียนจะได้มีความรู้ด้านดนตรีพื้นเมืองมากขั้น เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่และเป็นเอกลักษณ์ต่อไป คลิก

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ หาญพล หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) นำนักเรียนจำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน จัดโดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกองผสม(โรงเรียนขนาดเล็ก)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอน สุนทรภู่” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของบรมครูกลอน สุนทรภู่และเห็นคุณค่าของภาษาไทย โดยมีนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565”เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป เป็นบุคคลที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคต ที่จะร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย และสังคมโลก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ ท่านพลโทสมมารถ ปรุงสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และคณะเข้ามาตรวจวัสดุเหล็กและสถานที่ก่อสร้างหอพักนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ท่านดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลม์มาสเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมในครั้งนี้

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ท่านพันตรีถาวร สินแก้ว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จังหวัดน่าน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา คลิก

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก

การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน คลิก