สังคมศึกษา

นางนริศรา กิติวงค์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา

ปริญญาโท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6