วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดวงสมร ดวงตา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี ค.บ. เคมี

ปริญญาโท ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

นายอัศวิน กลับมา

ครูชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์

ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

นางอุตสาห์ โนราช

ครูชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

นางเกษร สติมั่น

ครูชำนาญการ

ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา

ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6