พลศึกษา

นายสนับพงษ์ คำรังษี

ครูชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์

ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6