การงานอาชีพ

นายมนตรี ฆ้องเดช

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ปริญญาตรี ค.บ. บริหารการศึกษา

ระดับชั้นที่สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6