นายศราวุธ  ธรรมวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

นายมนตรี  ฆ้องเดช

ครูชำนาญการพิเศษ 

คบ. บริหารการศึกษา

นางพิลาวัลย์   อยู่สุข

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

นายสนับพงษ์  คำรังษี

 ครูชำนาญการพิเศษ

คบ. คณิตศาสตร์  

นายอัศวิน  กลับมา

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

นางนวพร  ฆ้องเดช 

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสุธีร์  โคตรภักดี

ครูชำนาญการพิเศษ

คบ. ภาษาไทย 

นางอุตสาห์  โนราช 

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

 นางดวงสมร  ดวงตา  

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

นางสาวนริศรา  คำหว่าง 

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

นายกิตติศักดิ์  หาญพล

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางเกษร  สติมั่น

ครูชำนาญการพิเศษ  

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายวราพงศ์  วงศ์ดาว

ครูชำนาญการ

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวพิชญ์สินี  กายรัตนา

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ. วิทยาศาสตร์

นายณัฐวัฒน์  อินต๊ะแสน

พนักงานราชการ 

คบ. ดนตรีศึกษา 

นายเขียน  ธรรมราช

ลูกจ้างประจำ

ช่างไม้ 4

นางสุกัญญา  ใบยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป