ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 นายประเทือง ศรีใจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการได้เรียกประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีวาระที่สำคัญคือเพื่อพิจารณาการแก้ปัญหาน้ำเสียของเกษตรกรตำบลบ้านคลองสวนเพื่อการจัดทำเป็นข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติและพิจารณาข้อร้องเรียนปัญหาการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานรัฐที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรตำบลเปร็งและสำหรับการประชุมครั้งนี้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ได้เรียนเชิญ ดร.ทศพล วิชัยดิษฐ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ร่วมกัน

VTR ประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวการเกษตร

เร่งผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา แจกเกษตรกรเหยื่อปาบึกคุมโรคพืช

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง อากาศชื้นเสี่ยงเจอโรคใบไหม้มันฝรั่ง

เกษตรกรรมยั่งยืนด้วยเกษตรอินทรีย์

เตือนชาวสวนระวังด้วงงวงฯระบาดกัดใบอ่อนมะม่วง

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีหนุนเกษตรกรต่อยอดแปรรูปผักหวานป่าสร้างมูลค่าเพิ่มไร้คู่แข่ง

รัฐยัน2562'ปีทอง'ราคาข้าว'หอมมะลิ'ขายเฉลี่ยตันละ1.7หมื่นบ.

BGRIM เผยโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการฯ 4 โครงการ รวม 20 MW เริ่ม COD แล้วในวันนี้

กรมวิชาการเกษตรเตือน จับตาแมลงวันทองระบาด

“ยิปซัม” ตัวช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร

ประมงแปลงใหญ่"บางเสาธง"เลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวรายได้ดีเตือนภัยการผลิตพืช

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

กองทุนการออมแห่งชาติ