Välkommen till Nättraby Vägars Samfällighetsförenings hemsida.

På uppkommen anledning meddelas följande:

1. På parkeringsplatser (P) gäller 24 timmar, förutom om skylten har 12 tim. eller annan tidmärkning.

2. Parkering på våra gator gäller 24 timmar.

3. I samband med helger, får man stå på samma plats från fredag kväll till måndag morgon. Motsvarande gäller vid t.ex. jul/påsk-helger.

4. Parkering på våra vändplatser är tillåten, om inget annat sägs, dock får man inte blockera vändutrymmet.

5. Det är inte tillåtet att ställa upp husvagnar, släp, båtar på trailer, båtar motsv. på våra parkeringar mer än 24 timmar.

Allt enligt trafikingenjörerna Karlskrona Kommun.


Styrelsen ser gärna att våra medlemmar meddelar styrelsen om förslag på vägar som är i akut behov av ny asfaltering.

 Styrelsen har undersökt med REV-riks om vägföreningar använder sig av s.k. nyckeltal vid budgetering av underhåll/km väg. Svaret från REV-riks är att de inte känner till någon förening som använder sig av nyckeltal. Med nyckeltal menas, enligt REV-riks, att det är soliditet, räntabilitet på eget kapital, rörelsemarginal etc. som bolag brukar använda sig av. Det viktiga för en samfällighetsförening är att ha uppföljning på konton som föreningen har, samt att ha likvida medel dels för oförutsedda händelser, dels för verksamhet i början av verksamhetsåret innan årets avgifter börjar komma in. Föreningens syfte är inte att öka omsättningen och gå med vinst etc. Styrelsen anser att det är så styrelsen hanterar kapitalet idag.Hejans Lycka.

From v. 36 börjar exploateringen av Hejans Lycka 1. Del av Parkvägen kommer att vara avstängd fram till slutet av mars 2020 p.g.a. uppkomna problem. Arbeten som skall göras är Vatten- och avlopps anslutningar, vägar i nya området samt elinstallationer.

Se bilder nedan som visar hur trafikomläggningen kommer att ske under tiden.Högupplösta bilder finns under dessa länkar:Dikestrummor vid infart till fastighet.

Fastighetsägare som vill anlägga en infart till sin fastighet från vägföreningens vägnät, skall ha ett tillstånd från vägföreningens styrelse.

Detta eftersom infarten går över diket/vägområdet som föreningen har ansvar för.

Är placeringen av infarten olämplig ur trafiksäkerhets synpunkt kan vägföreningen säga nej till infarten.

Fastighetsägaren skall följa vägföreningens anvisningar om trummans typ, längd och diameter med hänsyn till vattenflödet i diket. Vägföreningen 

avgör  trummans placering, djup och vilka materialtyper som skall användas i fyllningen runt trumman och uppbyggnad av infarten. Det är viktigt 

att infarten utformas så att inte ytvatten rinner ut på vägen, utan det skall ledas ner i diket. Det är fastighetsägaren som står för hela kostnaden när 

infarten anläggs. Efter besiktning och godkännande tar vägföreningen över ansvaret för underhållet i form av rensning och spolning.

Styrelsen
Sidan uppdaterad 2020-01-08.