O mne

Súčasnosť

PhD. štúdium, Aplikovaná matematika, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU

Minulosť

Mgr. štúdium, Teoretická fyzika, Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK