Privacyverklaring |

LiProTalen(T), gevestigd aan Colijnstraat 2, 4908 DB Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Colijnstraat 2
4908 DB Oosterhout
www.liaversteegh.nl
+31 0644984292

Persoonsgegevens die wij verwerken
LiProTalen(T) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 
 • Bankrekeningnummer 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LiProTalen(T) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het kunnen geven van een training, opleiding of cursus aan jou 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Het afhandelen van de betaling 
 • Het opmaken en uitgeven van een certificaat 
 • LiProTalen(T) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
LiProTalen(T) verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst tussen jou of je werkgever en LiProTalen(T).

Geautomatiseerde besluitvorming
LiProTalen(T) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LiProTalen(T) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij verzamelen je persoonsgegevens voor het geven van opleidingen, trainingen en cursussen. Zodra je opleiding, training of cursus is afgerond en betaald verwijderen wij je persoonsgegevens binnen 3 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
LiProTalen(T) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LiProTalen(T) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LiProTalen(T) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar liaversteegh@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . LiProTalen(T) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LiProTalen(T) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via liaversteegh@gmail.com


Opgesteld 8 oktober 2018.

Comments