FILIPINO SERVICE

This new ministry under the auspices of the Assembly Kyoto Church seeks to cater to the Filipino community living in Kyoto City and elsewhere in Japan.

Ang bagong ministeryong ito na pinangangasiwaan ng Iglesia Kyoto Asembliya ay naglalayon na abutin at mapaglingkuran ang mga Pilipino na naninirahan sa Lunsod ng Kyoto at iba pang panig ng Japan.


Subpages (1): Photo Gallery
Comments