Štúdium‎ > ‎

Magisterské štúdium psychológie

Štúdijný odbor: Psychológia
Dĺžka štúdia: 2 roky (4 semestre)

Profil absolventa jednoodborového magisterského štúdia v odbore psychológia na Katedre psychológie FF TU a jeho uplatnenie v praxi

Štúdium psychológie na magisterskom stupni pripravuje absolventa na vykonávanie profesie psychológa - o štúdium sa môžu uchádzať len absolventi jednoodborového bakalárskeho štúdia v odbore psychológia. Študentom sú sprostredkované poznatky a spôsobilosti, ktoré im po absolvovaní štúdia umožňujú pôsobiť v psychologickej praxi v rozmanitých oblastiach psychológie. V rámci štúdia sa zdôrazňuje úloha a schopnosť psychológie ako vednej disciplíny a zároveň pomáhajúcej profesie prispievať k zvyšovaniu kvality života človeka vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života. Vzhľadom na to sú jadrom študijného programu magisterského stupňa štúdia nosné aplikované psychologické disciplíny (klinická, poradenská, školská, pracovná psychológia, psychoterapia, psychodiagnostika), doplnené výberovými predmetmi sprostredkujúcimi vedomosti a zručnosti z viacerých parciálnych oblastí aplikovanej psychológie. Absolvent štúdia získava ucelený súhrn poznatkov aplikovateľných pri riešení aktuálnych problémov človeka v dnešnej spoločnosti ako aj pri rozvíjaní a optimalizácii jeho psychického fungovania v rozličných sférach jeho osobného a spoločenského života. Absolvent štúdia má možnosť širokého uplatnenia v profesii psychológa v rámci jednotlivých profesných zameraní psychologickej praxe. Ako poradenský psychológ sa môže uplatniť v centrách poradensko-psychologických služieb, centrách psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologických poradiach, centrách sociálnej starostlivosti atď. Ako klinický psychológ získava možnosť uplatnenia v zdravotníckych zariadeniach rôzneho charakteru: napr. nemocniciach, poliklinikách, stacionárnych zariadeniach, liečebniach. Ako školský psychológ sa môže uplatniť vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách a školách, ako pracovný psychológ v oblasti personalistiky, rozvíjania a riadenia ľudských zdrojov, apod. Okrem toho majú absolventi magisterského štúdia možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu v jednotlivých odboroch psychologických vied, ako aj v príbuzných disciplínách.

Študijný program (t.j. vyučované predmety počas štúdia) nájdete tu.
Súhrnnú informáciu o možnostiach štúdia na FF TU nájdete tu.