Štúdium‎ > ‎

Bakalárske štúdium psychológie - externá forma

          Štúdijný odbor: Psychológia
Dĺžka štúdia: 4 roky (8 semestrov)

Profil absolventa jednoodborového bakalárskeho štúdia v odbore psychológia a jeho uplatnenie v praxi

Externá forma štúdia v trvaní troch rokov je rovnocenná s denným jednoodborovým externým štúdiom psychológie a umožňuje absolventovi získať ucelený súhrn kľúčových vedomostí z oblasti psychológie a jej základných disciplín (všeobecná, sociálna, vývinová psychológia, psychológia osobnosti, atď.). Absolvent si tiež počas štúdia osvojí spôsobilosť získavať, analyzovať a kriticky hodnotiť psychologické poznatky ako aj schopnosť aplikovať ich v rozličných oblastiach spoločenského života. V rámci výberových predmetov zameraných na sociálne kompetencie poskytuje štúdium možnosť rozvoja tých sociálnych, komunikačných a osobnostných zručností, ktoré absolvent využije v medziľudských vzťahoch, a to či už v pracovnej alebo v osobnej sfére.

Absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia psychológie oprávňuje uchádzať sa o následné dvojročné magisterské štúdium psychológie v dennej forme (katedra neplánuje v budúcnosti otvoriť externú formu magisterského štúdia). Tí absolventi, ktorí nepokračujú v magisterskom štúdiu psychológie, majú možnosť uplatniť svoje vzdelanie v rozličných oblastiach a profesiách spoločenského a hospodárskeho života, kde je požadované vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a kde možno využiť získané psychologické poznatky a spôsobilosti. Jedná sa napr. o sociálnu a charitatívnu oblasť, kde môžu absolventi v práci s rôznymi sociálne-handikepovanými skupinami participovať na zvyšovaní kvality života jednotlivcov aj celej spoločnosti, ďalej o oblasť verejnej a štátnej správy, či výchovy a vzdelávania (napr. vo vzdelávacích inštitúciách a agentúrach ako metodici vzdelávania). Široké uplatnenie môžu nájsť v hospodárskej oblasti, a to ako v manažérskych pozíciách, tak aj v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.

Vyučovanie v externej forme štúdia prebieha vždy len v sobotu :)

Ukážka rozvrhov v jednotlivých ročníkoch
1. ročník - 2. ročník - 3. ročník

Viac informácií o štúdiu nájdete tu: