Štúdium‎ > ‎

Bakalárske štúdium psychológie - denná forma

Štúdijný odbor: Psychológia
Dĺžka štúdia: 3 roky (6 semestrov)

Profil absolventa jednoodborového bakalárskeho štúdia v odbore psychológia na Katedre psychológie FF TU a jeho uplatnenie v praxi

Štúdium v trvaní troch rokov umožňuje absolventovi získať ucelený súhrn kľúčových vedomostí z oblasti psychológie a jej základných disciplín (všeobecná, sociálna, vývinová psychológia, psychológia osobnosti). Absolvent tiež získa spôsobilosť získavať, analyzovať a kriticky hodnotiť psychologické poznatky ako aj schopnosť aplikovať ich v rozličných oblastiach spoločenského života. V rámci výberových predmetov zameraných na sociálne kompetencie poskytuje štúdium možnosť rozvoja tých sociálnych, komunikačných a osobnostných zručností, ktoré sú potrebné v interpersonálnej interakcii.

Absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia psychológie oprávňuje uchádzať sa o následné dvojročné magisterské štúdium psychológie v dennej forme. Tí absolventi, ktorí nepokračujú v magisterskom štúdiu psychológie, majú možnosť uplatniť svoje vzdelanie v rozličných oblastiach a profesiách spoločenského a hospodárskeho života, kde je požadované vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a kde možno využiť získané psychologické poznatky a spôsobilosti. Jedná sa napr. o sociálnu a charitatívnu oblasť, kde môžu absolventi v práci s rôznymi sociálne-handikepovanými skupinami participovať na zvyšovaní kvality života jednotlivcov aj celej spoločnosti, ďalej o oblasť verejnej a štátnej správy, či výchovy a vzdelávania (napr. vo vzdelávacích inštitúciách a agentúrach ako metodici vzdelávania). Široké uplatnenie môžu nájsť v hospodárskej oblasti, a to ako v manažérskych pozíciách, tak aj v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.

Študijný program (t.j. vyučované predmety počas štúdia) nájdete tu.
Súhrnnú informáciu o možnostiach štúdia na FF TU nájdete tu.
                                                                                                                                        Webstránku vypracoval a spravuje: Peter Žitný