Milí študenti,

vítame Vás na našej alma mater - Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity :)

DENNÉ štúdium - na tomto odkaze nájdete rozvrh hodín pre zimný semester

http://ff.truni.sk/rozvrh-hodin

Na tomto odkaze nájdete harmonogram akademického roka

http://ff.truni.sk/harmonogram-akademickeho-roka

EXTERNÉ štúdium - na rozvrhu sa aktuálne pracuje ...

  • prvá vyučovacia sobota bude 2. októbra 2021

  • posledná vyučovacia sobota bude 18. decembra 2021

  • to či sa bude vyučovať prezenčne, online alebo kombinovane zatiaľ nie je známe, budete včas informovaní


odporúčame študentom externého štúdia nastaviť si zasielanie informácií o zmenách v rozvrhu priamo v google online excel tabuľke

svojho rozvrhu v hlavnom riadku: NÁSTROJE - PRAVIDLÁ UPOZORNENÍ / anglicky: DATA - NOTIFICATION RULES


Na tomto odkaze nájdete tzv. distribučný email na celý Váš ročník ako aj na ostatné ročníky

https://tinyurl.com/info-rocniky

- distribučný email znamená, že stačí zadať iba tento distribučný email pri písaní správy a všetkým Vašim spolužiakom príde osobitne od Vás správa na ich študentský email - na tento distribučný email zasielajú aj vyučujúci všetky študijné informácie a materiály, ktoré tým pádom budú doručené každému z Vás na jeho študentský email

Hlavne študenti prvých ročníkov (Bc. denné + externé, Mgr. denné) by mali využiť distribučný email svojho ročníka na vzájomné informovanie sa a organizáciu - pomáhajte si navzájom, je to v záujme každého z Vás, aby ste mali všetky informácie a aby ste čo najskôr začali spolu intenzívne komunikovať pre zabezpečenie si svojich študijných povinností v súvislosti so začiatkom semestra.

Na Vašom prvom stretnutí je potrebné zvoliť si svojho ročníkového zástupcu, s ktorým budeme môcť komunikovať, následne nahláste bezodkladne jeho meno a priezvisko emailom Dr. Petrovi Žitnému.

Ako študent ste povinný oboznámiť sa a aj sa pravidelne oboznamovať počas svojho štúdia s celým obsahom katedrovej, fakultnej ako aj univerzitnej webovej stránky. Každá z nich obsahuje iné relevantné informácie, ktoré sa týkajú Vášho štúdia.

Hlavne si určite naštudujte:

MAIS - študent

Študijný program

Študijný poriadok

Katedra je len jednou zo súčastí univerzity a poskytuje len priame vzdelávanie v danom študijnom odbore (tzn. študijný program, vyučovanie, rozvrh hodín, evidencia hodnotenia v MAIS), ale nespravuje už napríklad štúdium študenta (počty kreditov študenta počas jeho štúdia, zápis do ročníka, prerušenie štúdia, ukončenie štúdia) - štúdium študenta je spravované študijným oddelením fakulty (práve preto jednotlivé katedry nemajú svoje študijné oddelenia a ani univerzita nemá žiadne centrálne študijné oddelenie), fakulta ale zase už napríklad nezabezpečuje funkčnosť účtov v MAIS alebo študentský email, pretože tieto sú spravované z univerzitnej úrovne pre všetkých študentov a zamestnancov univerzity. Práve preto je potrebné naštudovať si informácie zo všetkých úrovní, na ktorých univerzita ako celok funguje, keďže každé oddelenie univerzity má inú kompetenciu riešiť záležitosti v rôznych situáciách počas Vášho štúdia.

Vašim katedrovým správcom MAIS a EZP ako aj katedrovým kreditovým a študijným poradcom je pán Dr. Michal Kohút

Vašim vedúcim ročníka je Dr. Peter Žitný - na vedúceho ročníka sa obracia vždy len zástupca ročníka za celý ročník a to so všetkou agendou / problémami, ktoré nespadajú pod agendu študijného oddelenia, katedrového správcu MAIS a EZP či kreditového a študijného poradcu (študijný program), tzn. napr. problematická či nedostatočná komunikácia s vyučujúcimi, vyučovanie jednotlivých predmetov a pod.

Dôkladne si vždy preštudujte všetky doručené emaily a pravidelne si kontrolujte elektronickú poštu na Vašom študentskom emailovom portáli zimbra.

Cez email s vyučujúcimi vždy komunikujte v rámci slušnosti a úcty rovnako ako pri osobnom rozhovore zoči-voči, tzn.


Dobrý deň, pani doktorka,

+ vec..

+ poďakovanie

+ S pozdravom / S úctou, ..


+ na konci emailu je nutné uviesť vždy svoje jednoznačné identifikačné údaje, bez nich nie je možné reagovať na Váš email, a to:


Meno a Priezvisko - ak ste sa počas štúdia vydala, tak obidve priezviská

Aktuálny ročník štúdia

Stupeň štúdia - bakalársky/magisterský

Forma štúdia - denná/externá

Ak sa informujete ohľadne nejakého predmetu svojho štúdia, vždy uveďte nielen presný celý názov tohto predmetu, ale aj jeho číselný kód v MAIS, to aký má ten-ktorý predmet číselný kód v MAIS je uvedené v študijnom programe.

Pre študentov externej formy na bakalárskom stupni je relevantný študijný program pod kódom = XPSYCH-Bc-E

Pre študentov dennej formy na bakalárskom stupni je relevantný študijný program pod kódom = XPSYCH-Bc

Pre študentov dennej formy na magisterskom stupni je relevantný študijný program pod kódom = YPSYCH-Mgr

Prajeme Vám príjemné štúdium :)