Home@SUT

รศ. ดร. กิตติศักดิ์  เกิดประสพ  Kittisak Kerdprasop      KittisakThailand@gmail.com 
ประวัติการทำงาน RESUME
รศ. ดร. นิตยา  เกิดประสพ       Nittaya Kerdprasop      nittaya.k@gmail.com 
http://sites.google.com/site/nittayak/

อ. กิตติศักดิ์  เกิดประสพ 
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4349 โทรสาร 0-4422-4602

วิชาที่สอน
 ประกาศ สาขา (มีประกาศที่ สาขาอีกแห่งหนึ่ง)
เอกสารการสอนปี 2556 -----------------ประกาศการย้ายเข้าสาขา  รับเฉพาะB55--------------
ปีการศึกษา 2556 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะรับพิจารณา นศ.ขอย้ายเข้าสาขาใน เทอม 2-3(12กย.2556-26พค.2557)
พิจารณาเฉพาะ นศ.รหัส B55(นศ.ปี2) เท่านั้น

(นศ.รหัสอื่นเช่น B54_  B53_  B52_   B51_ _ และ นศ. หลักสูตรเก่า_ _ ไม่รับย้ายเข้า)
นศ.
ที่จะย้ายเข้าสาขาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. GPAX >= 2.20
2. 523101 Com Pro1 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป
3. 
523201 Com Pro2 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป  
4.
 103101 Cal 1 เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป
5. ในสาขาวิชาฯ  ต้องมีที่นั่งว่าง

  -----------------ประกาศการรีรหัสเข้าสาขา-------------------
ปีการศึกษา 2556-2565
 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะไม่รับ นศ.รีรหัสเข้าสาขาโดยตรง
(นศ.ต้องเข้า วิศวกลางก่อน แล้วเลือกสาขาเหมือน นศ.ปี1 ทั่วไป)
                              
  -----------------ประกาศการสอบเข้าเรียน ป.โท และ ป.เอก-----------
1.ป.โท รับเข้าเรียน ภาค
3/2556  และ  1/2557 ศบก.  CPE
2.ป.เอก รับเข้าเรียน ภาค 1/2557  ศบก.  CPE

(เนื้อหาการสอบเข้าเรียน
 ป.โท และ ป.เอก : click)