Zasady

1. ZAWODNICY

1.     We wszystkich konkurencjach startować mogą zawodnicy sekcji pływackich, amatorzy, a także inne osoby posiadające bardzo dobrą umiejętność pływania

2.     Wszyscy zawodnicy muszą poddać się badaniu lekarskiemu w dniu zawodów u lekarza zawodów i uzyskać jego zgodę na start. Zawodnicy posiadający aktualną kartę zdrowia zawodnika także podlegają badaniom lekarskim. muszą popisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (dla dzieci i młodzieży do lat 18, oświadczenia takie podpisują rodzice/opiekunowie)

3.     Decyzje lekarza zawodów są ostateczne i niepodważalne.

4.    Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać i przedstawić zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach.

5.     Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6.     Uczestników zawodów obowiązuje niniejszy regulamin, zgłoszenie się do zawodów i otrzymanie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

2. ZGŁOSZENIA

1.     Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej do dnia 07.07.2018 r. na adres: e-mail – srw4k.szczytno@gmail.com  oraz telefonicznie: 533 223 993. Podajemy Imię i Nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania i dystans (kategorię). Opcjonalnie można podać swoje sukcesy sportowe.

2.     W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zgłoszenie swojego udziału w dniu zawodów, do godz. 10:30. Zgłoszenia z dnia zawodów będą rozpatrywane w kolejności przyjęcia, do wyczerpania limitu 60 miejsc startowych.

3.     Zgłoszony zawodnik otrzymuje: czepek oraz ciepły posiłek po zawodach.

 

3. KATEGORIE

Zawody rozgrywane są w 4 kategoriach:

- OPENwyścig na dystansie 2400m (wliczany do Pucharu Warmii i Mazur)
- JUNIOR – wyścig na dystansie 1200m dla uczestników urodzonych po 31.12.2002 r.
- NESTOR – wyścig na dystansie 1200m dla uczestników urodzonych w roku 1968 i starszych
- AMATOR – wyścig na dystansie 1200m
- FUN RACE – wyścig dla amatorów na dystansie 300m

 

4. NAGRODY

1.     Dyplom i medal dla każdego uczestnika, który ukończy zawody.

2.     Puchary dla zawodników, którzy zajmą miejsca 1-3 w kategoriach OPEN, NESTOR i AMATOR oraz miejsca 1-3 w kategorii JUNIOR w klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

3.     Nagrody rzeczowe dla zawodników, którzy zajmą miejsca 1-6 w kategorii OPEN (jeżeli najlepsza kobieta będzie poza miejscami 1-6, to nagrodzone będą miejsca 1-5 i najlepsza kobieta) oraz miejsca 1-3 w kategorii JUNIOR w klasyfikacji dziewcząt i chłopców oraz kategorii NESTOR i AMATOR.

4.     Nagrody rzeczowe dla pierwszych 10 zawodników w kategorii FUN RACE.

     5.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany dystansu, przesunięcia godziny startu lub odwołania zawodów w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak: burza, bardzo duża fala, temperatura wody poniżej 18oC, itp.

   2.     Zbiórka zawodników startujących w poszczególnych wyścigach odbędzie się na 10 min. przed startem na linii startu.

   3.     Przed startem pozwala się uczestnikom na pokrycie powierzchni ciała środkami ochronnymi zabezpieczającymi ciepłotę ciała.

   4.     Zawodnicy nie mogą korzystać w czasie pływania z płetw, rękawic gumowych, pianek i innego sprzętu pomocniczego z wyjątkiem okularów pływackich.

   5.     Wycofanie zawodnika podczas wyścigu może nastąpić na jego prośbę zasygnalizowaną podniesieniem ręki do góry oraz na polecenie lekarza lub sędziego głównego.

   6.     Zawodnicy otrzymują asekurację ratowników WOPR z łodzi. Organizatorzy dopuszczają asekurację osoby towarzyszącej zawodnikowi w sposób nieprzeszkadzający innym zawodnikom.

   7.     Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony, w tym poza wyznaczoną trasą lub omijający boje lewym ramieniem, a także, których asekuranci przeszkadzają innym zawodnikom zostaną zdyskwalifikowani.

   8.     W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

6. SCHEMAT POKONYWANIA DYSTANSU


Comments