Info


Algemeen

Jolly Jumpers is een rope skipping club uit Overijse, nabij Brussel. Sinds 1996 bieden we aan kinderen en volwassenen de mogelijkheid om aan acrobatisch touwtje springen te doen. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een club met meer dan 150 leden waar meisjes, jongens, mannen en vrouwen elk jaar opnieuw hun favoriete sport komen beoefenen.

Recreatie vs competitie

Aan de basis zijn we een club die rope skipping als recreatieve sport organiseert. Ongeveer 30 van onze leden doen aan competitie terwijl alle anderen nooit met wedstrijden in contact komen. Recreatieve springers trainen 1 keer per week terwijl de competitie zich 3 keer per week in het zweet werken. 

Recreatieve groepen 
Onze groepen zijn ingedeeld per niveau en niet op leeftijd. Op die manier kunnen de kinderen zoveel mogelijk nieuwe dingen bijleren en halen ze het meeste uit hun uurtje training per week.

De namen van de groepen zijn dieren en hoe groter het dier, hoe meer ervaring een springer heeft:
- Sprinkhanen: instapgroep recreatie
- Kikkers: 2e niveau recreatie en instapgroep voor beginnende springers die minstens 10 jaar oud zijn
- Kangoeroes: 3e niveau recreatie
- Antilopen: 4e niveau recreatie

Pré-competitie
De overgang van recreatie naar competitie loopt via de pré-competitie. Bovenop de gewone training krijg je in de groep een extra training die bedoeld is als voorbereiding op het echte werk, de competitie. Op het einde van dat voorbereidende jaar gaan we dan na of je klaar bent voor de competitie zodat we samen kunnen beslissen omtrent een mogelijke overstap naar competitie.

Volwassenen
Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen doen aan rope skipping. Zowel mannen als vrouwen van 18 tot 50+ komen elke week touwtje springen, hun conditie op pijl houden, buikspieren trainen en zo veel meer.

Panatholon Verklaring

Als sportvereniging staan we volledig achter 'het Panathlon Charter' over de Rechter van het Kind in de Sport'. 

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Huishoudelijk reglement

De Jolly Jumpers willen er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen rope-skippen. Normen en waarden bij de beoefening van deze sport zijn belangrijk. 
 
Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft daartoe deze gedragsregels opgesteld die terug te vinden zijn in het huishoudelijk reglement. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit.

Privacyverklaring (GDPR)

Algemeen

Jolly Jumpers Overijse hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jolly Jumpers Overijse houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

      je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven       in deze Privacyverklaring;

      verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

      vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

      passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

      geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

      op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Jolly Jumpers Overijse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Jolly Jumpers Overijse  
Zetel:  Roekeloosborre 9, 3090 Overijse
Emailadres: bestuur@jollyjumpers.be


1.  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Jolly Jumpers Overijse  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

       Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Jolly Jumpers Overijse : leden en vrijwilligers  (uitvoering overeenkomst : lidmaatschap,                             vrijwilligersovereenkomst)

        Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

        Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

        Filmmateriaal : voor onze trainers ter verbetering van de springer of bij de opleiding van een trainer als jurylid, op sociale media : springers en hun               verwanten kunnen naar elkaars wedstrijdprestaties of showgebeuren kijken (filmen= enkel mits expliciete toestemming)

        Foto’s : ter aankleding van onze website, facebook , een vermelding in de krant bij een speciaal gebeuren (foto = enkel mits expliciete toestemming)

2. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

         Identificatiegegevens van de springer: naam, voornaam, adres, geboortedatum , telefoonnummer, e-mail;

         Identificatiegegevens van de ouders : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

        Identificatiegegevens van de vrijwilligers : naam, voornaam, adres, geboortedatum , telefoonnummer, e-mail;

        Persoonlijke kenmerken : geslacht; bij sportkamp vragen we ook naar inenting en evt. allergieën; medisch verslag (= akkoord sportarts tot deelname          aan competities)

         Email van de ouders, mits toestemming

         Foto’s , mits toestemming

        Beeldmateriaal, mits toestemming

         Maat van T-shirt

         Behaalde resultaten van de springer (overgangsbrevet, wedstrijdresultaten,  …)

         Diploma’s trainers in kader van de rope-skipping

         Cursussen die trainers en bestuursleden volgden

3.   Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor :

                 boekhoudpakket : Dynamoproject : GDPR-compliant

                 Dropbox, Google Drive, Microsoft :  GDPR-compliant

                 Gymfed : ledenverzekering, organisatie van competitie, georganiseerde activiteiten : GDPR-compliant

                 DNS Belgium beheer My Combell :  de technische beheerder van de website www.jollyjumpers.be  en onze email-adressen en -groepen :   GDPR                         compliant

                 Gemeentebestuur Overijse : subsidiedossier  en sportkamp : GDPR-compliant

                 Stageplaats competitie (veiligheidsvoorschriften : verblijfsregistratie) : binnen België : GDPR-compliant

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

4.   Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5.   Bewaartermijn

Jolly Jumpers Overijse  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Jolly Jumpers Overijse  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan  :

          7 jaar (pure boekhoudgegevens)

         3 jaar na  einde seizoen springjaar voor niet-gelinkte boekhoudgegevens (email, gsm-nummers, …)

          Foto’s (cfr. 1.2)  : worden behouden tot einde seizoen (30/6)

         Beeldmateriaal (video’s) (cfr. 1.2) :

- Intern : tot de springer de club verlaat of tot uw tegenbericht  (cfr. 1.1)

- Extern (sociale media : FB, website…) worden behouden tot einde seizoen (30/6)

6.   Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

         Alle personen die namens Jolly Jumpers Overijse  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

8.   Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9.   Wijziging privacyverklaring

Jolly Jumpers Overijse kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

De laatste wijziging gebeurde op 25/5/2018   

 

Trainingen recreatieve groepen

De recreatieve groepen trainen 1 keer per week. Aangezien de groepen bij de Sprinkhanen en Kikkers (de 2 instapniveaus) groter zijn, zijn er 2 mogelijke trainingsmomenten terwijl er voor de Kangoeroes, Antilopen en volwassenen maar 1 trainingsmoment is.

Al onze trainingen gaan door in de turnzalen van het Sint-Martinuscollege (SMO) in Overijse. Eén zaal bevindt zich op het kruispunt van de Waversesteenweg en de Terhulpensesteenweg terwijl de andere op de Brusselsesteenweg naast het politiekantoor gesitueerd is.

Afspraken voor de trainingen

Schoenen

- Aangepast sportschoeisel is verplicht !!

- Ideale sportschoenen bedekken de enkels zoals het voorbeeld hiernaast.

- Met turnpantoffels en vrijetijdschoenen mag er niet gesprongen worden !

- Geen sportschoenen mee = geen training


Sportschoenen worden pas in de kleedkamer aangedaan. Op die manier brengen we geen aarde en modder mee van buiten en houden we de zaal proper.

Kledij

- Een korte sportbroek en een T-shirt is alles wat je nodig hebt om te trainen.

- Een dikke trui kan in de winter voor en na de training van pas komen.

Eten en drinken

- Tijdens de training krijg je de kans om iets te drinken. Een flesje water of sportdrank (geen frisdrank aub) mag je dus altijd meebrengen.

- Eten (snoep, kauwgum,…) is tijdens de training uit den boze!

Lang haar = vast

- Lang haar bind je best vast in een staart of dot zodat het je touw niet hindert.

Kom 5 minuten op voorhand naar de training

- We starten onze training graag stipt op tijd.

- Zorg dus dat je 5 minuten op voorhand in de kleedkamer bent. Zo heb je voldoende tijd hebt om jouw sportschoenen aan te trekken.

Afwezig ?   Verwittig  dan  jouw  trainer  aub

Als je niet aanwezig kan zijn op een training, verwittig dan jouw trainer. Je vindt zijn/haar gegevens hier.