Home

ประมวลภาพพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 2, 4, 7 และรุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562  (ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562)

วิดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

>>> 20 ก.ค.2562 (ภาคเช้า)

>>> 20 ก.ค.2562 (ภาคบ่าย)

>>> 21 ก.ค.2562 (ภาคเช้า)

>>> 21 ก.ค.2562 (ภาคบ่าย)

โหลดใบกิจกรรม หน่วย น้ำ และอากาศ สำหรับการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับครูปฐมวัย รุุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สำหรับครูปฐมวัย รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2562


 การอบรมเฉพาะทาง : วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  (ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562)
    วิทยากร          [ รายชื่อ ]  [ พิมพ์ ]
    รุ่นวิทยากร       รายชื่อ ]  [ พิมพ์ ]
 
    รุ่นผู้เข้าอบรม   
รายชื่อ ]  [ พิมพ์ ]

ไฟล์ประกอบการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฉพาะทาง 22-23 มิถุนายน 2562 Cr.ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ.

ภาพการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฉพาะทาง 22-23 มิถุนายน 2562

สื่อประกอบกิจกรรมการอบรมทางไกล หลักสูตร 3 เทคโนโลยีในระดับปฐมวัย 15-17 มิถุนายน 2562

สื่อประกอบกิจกรรมการอบรมทางไกล หลักสูตร 3 เทคโนโลยีในระดับปฐมวัย 8-9 มิถุนายน 2562

ภาพการอบรมทางไกล หลักสูตร 3 เทคโนโลยีในระดับปฐมวัย 8-9 มิถุนายน 2562

คู่มือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตร 3 - 4 สำหรับครู

คู่มือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตร 3 - 4 สำหรับผู้บริหาร


รายชื่อโรงเรียนที่ต้องส่งโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2561

NT ACCESS


หน้าเว็บย่อย (1): คลังภาพ