Historische   Vereniging 

Naam van de vereniging en contactadres:

Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs

p/a Noordeindseweg  51

2651 LD Berkel en Rodenrijs

Inschrijving Kamer van Koophandel : 27270289 

Opgericht 14 september 2004

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer : 816072206

Website : www.histverberkelenrodenrijs.nl   

De vereniging heeft ten doel:


De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:

Op dit moment wordt een samenwerking onderzocht om met de Historische Vereniging "Den Berchsen Hoeck" en met de "Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk" één geheel te vormen binnen de gemeente Lansingerland.

Contactpersonen:

Lidmaatschap HVBR

De contributie bedraagt € 12,50, Hiervoor ontvangt u 4x per jaar ons verenigingsblad ‘Het Lint’ en bent u welkom op onze ledenbijeenkomsten.

Het Lint’ wordt eind van elk kwartaal gratis bezorgd in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Woont u daarbuiten dan ontvangt u Het Lint per post, de bijdrage aan portokosten 2023 bedraagt €10,00. Het Lint kan u ook per email worden toegestuurd, dan komt deze bijdrage te vervallen.

Graag willen wij onze leden ook op de hoogte houden van actueel nieuws. Stelt u dit op prijs dan ontvangt onze ledenadministratie graag uw email-adres.


Lid worden van HVBR ?

Meldt u aan bij de Ledenadministratie c.q. penningmeester van onze vereniging (zie in menu : Het Bestuur).

Maak  € 12,50 over op onze bankrekening NL28INGB0004255876 t.n.v. HVBR en indien van toepassing € 10,00 portokosten  met vermelding van uw achternaam en voorletters, uw adres met postcode, telefoonnummer en e-mailadres.

De voorganger van de huidige Historische Vereniging

In het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw was de heer S.C. Eldering als amateur historicus er achter gekomen dat de gemeente Berkel en Rodenrijs rond het jaar 963 als woonplaats was ontstaan en dus in 1963 zijn 1000 jarig bestaan mocht vieren.

Dit was de aanleiding voor Meester Kennepohl, Wim van der Louw en Sieb Eldering om in 1963 de Historische Vereniging Het Ontgonnen Land op te richten. De naam was ontleend aan de polders die van het water, ontstaan na het turfsteken, waren terug gewonnen.

De vereniging organiseerde diverse activiteiten waaronder een groots opgezette tentoonstelling, diverse lezingen en uitstapjes. Toch was de vereniging geen lang leven beschoren.

Na het overlijden van Meester B. Kennepohl in mei 1966 bleek het steeds moeilijker om de vereniging actief te houden. De tijd was er nog niet rijp voor; historie leefde nog niet zoals nu, waardoor het oude dorp zonder enig protest gesloopt kon worden. De vereniging ging ter ziele.

Het blad Ontgonnen Land (voorganger van Het Lint) is door de uitgever Wim van der Louw onder de naam De Nederlandse Studiën voortgezet onder voorwaarde dat er in elke aflevering een historisch artikel over onze gemeente in zou staan.

Financiële Jaarverslagen

Jaarlijks wordt het financieel jaarverslag gepresenteerd in de Algemene Ledenvergadering.

De financiële jaarverslagen (resultatenrekening, balans, begroting) van (minimaal) de laatste 3 jaar vindt u onderstaand als bijlage toegevoegd.