Historische Vereniging Opgericht : 14 september 2004

Het huidige bestuur

v.l.n.r. Cor Overmeer, Vacant secretaris, Henny van den Bulk, Jan van der Spek en Henk Groeneveld (in memoriam).

Naam van de vereniging en contactadres:

Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs

p/a Noordeindseweg 51

2651 LD Berkel en Rodenrijs

Inschrijving Kamer van Koophandel : 27270289 (rechtspersoon).

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer : 816072206

Website : www.histverberkelenrodenrijs.nl

Email via secretaris: c.overmeer@zonnet.nl (tijdelijk).

Bestuur :

Voorzitter : Cor Overmeer, tel. 06-5369 2546 email: c.overmeer@zonnet.nl

Secretaris : Vacant, wordt tijdelijk waargenomen door Cor Overmeer

Penningmeester / Ledenadministratie : Henny van den Bulk tel. 0681731678 email: hcvandenbulk@gmail.com

Digitale media (website en Fotobase) : Jan van der Spek, tel. 010-511 0390 email: j.vander.spek@hetnet.nl

Lezingen / Historisch onderzoek : Henk Groeneveld, tel. 010-511 2155 email: henkgroeneveld12@hetnet.nl

Gemeente Lansingerland heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten t.b.v. (bestuurs-)vrijwilligers.

Contactpersonen :

Genealogie : ArieJan Olree, tel. 010-51 120 62 email: ariejan.olree@gmail.com

Monumenten & archeologie : Ron Tousain, tel. 079-316 56 54 email: ron2ron@live.nl

Website : www.histverberkelenrodenrijs.nl

Jan van der Spek, email j.vander.spek@hetnet.nl

Facebook : https://www.facebook.com/histverberkelenrodenrijs/

Marcel de Quelerij, email mdequelerij@hotmail.com

Het Lint

Contacten voorlopig via de voorzitter, zie bij Bestuur voor contactinformatie.

Beloning van de bestuurders:

- Er is in de statuten niet voorzien in beloning van de bestuurders.

- Gemaakte kosten worden vergoed.

Lid worden

Lidmaatschapskosten 12,50 euro per jaar op rekeningnummer NL28INGB0004255876 t.n.v. Hist. Ver. Berkel en Rodenrijs met vermelding: Lidmaatschap, uw naam en adres.

Aanmelding of opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (post of email) bij de penningmeester (is ook ledenadministratie) te gebeuren.

Contact ledenadministratie : email hcvandenbulk@gmail.com


Privacy verklaring Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs

Contactgegevens

Inschrijving Kvk: 27270289

Adres: p/a Noordeindseweg 51 2651 LD Berkel en Rodenrijs.

Rechtsgrond

De lidmaatschap overeenkomst als bedoeld in de statuten van de vereniging. De gegevens zijn nodig voor het bezorgen van het verenigingsblad en overige stukken, het verwerken van de contributienota en het opstellen van de jaarrekening.

Gevolgen als men de persoonlijke gegevens niet wil verstrekken.

Dan kan men geen lid worden.

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie en die wordt jaarlijks vernieuwd zodat ze, na opzegging van het lidmaatschap, verdwijnen uit het actuele bestand na het afsluiten van het fiscale jaar .

Rechten

U heeft recht op inzage van de vastgelegde gegevens, rectificatie en wissen van de gegevens.

U kunt dit recht inroepen middels een schriftelijk verzoek aan de penningmeester die tevens de ledenadministratie beheert.

Ontvangers

De gegevens blijven binnen de vereniging tenzij er een juridische aanleiding is om ze af te staan.

Wat leggen we vast?

De gegevens van het inschrijf formulier en de gegevens van de ontvangen van contributie.

Er worden geen profielen gemaakt.

Het verwerkingssysteem is niet gekoppeld aan andere administraties en de gegevens worden niet aangevuld uit andere bronnen.

Het Lint is het blad van de Historische vereniging van Berkel en Rodenrijs dat sinds 2005 elk kwartaal verschijnt. Het bevat een verscheidenheid aan artikelen over de historie, afkomstig uit overlevering in de vorm van interviews en uit archiefonderzoek.

U ontvangt dit blad na aanmelding van uw lidmaatschap.

Het eerste bestuur van de Historische Vereniging van Berkel en Rodenrijs. Staand v.l.n.r.: Cees van der Burg, Johan Koot en Henk Groeneveld. Zittend: ArieJan Olree, Henny Rijntjes-Brakenhoff, Jeroen de Goeij en Ron Tousain.

(foto: Trees Borkus-Henskens)

De vereniging heeft ten doel:

  • Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de geschiedenis van Berkel en Rodenrijs en omgeving.

  • Het stimuleren van behoud en bescherming van historische bebouwing, monumenten en andere voorwerpen van (cultuur)historie.

De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:

  • houden van bijeenkomsten, voordrachten, excursies, schoolprojecten en tentoonstellingen, onderhouden van webpagina.

  • stimuleren en doen uitvoeren van studies en/of onderzoeken op geschiedkundig gebied

  • stimuleren en verzorgen van publicaties

  • verzorgen van een verenigingsperiodiek

  • inventarisatie en registratie van historische monumenten en voorwerpen

  • beheren, in eigendom verkrijgen, huren of in bruikleen nemen van (cultuur)historische voorwerpen het stichten, in stand houden en beheren van een oudheidkamer en/of museum al dan niet in samenwerking met een andere instantie

Op dit moment wordt een samenwerking onderzocht om met de Historische Vereniging "Den Berchsen Hoeck" en met de "Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk" één geheel te vormen binnen de gemeente Lansingerland.

De voorganger van de huidige Historische Vereniging

In het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw was de heer S.C. Eldering als amateur historicus er achter gekomen dat de gemeente Berkel en Rodenrijs rond het jaar 963 als woonplaats was ontstaan en dus in 1963 zijn 1000 jarig bestaan mocht vieren.

Dit was de aanleiding voor Meester Kennepohl, Wim van der Louw en Sieb Eldering om in 1963 de Historische Vereniging Het Ontgonnen Land op te richten. De naam was ontleend aan de polders die van het water, ontstaan na het turfsteken, waren terug gewonnen.

De vereniging organiseerde diverse activiteiten waaronder een groots opgezette tentoonstelling, diverse lezingen en uitstapjes. Toch was de vereniging geen lang leven beschoren.

Na het overlijden van Meester B. Kennepohl in mei 1966 bleek het steeds moeilijker om de vereniging actief te houden. De tijd was er nog niet rijp voor; historie leefde nog niet zoals nu, waardoor het oude dorp zonder enig protest gesloopt kon worden. De vereniging ging ter ziele.

Het blad Ontgonnen Land (voorganger van Het Lint) is door de uitgever Wim van der Louw onder de naam De Nederlandse Studiën voortgezet onder voorwaarde dat er in elke aflevering een historisch artikel over onze gemeente in zou staan.

Financiële Jaarverslagen

Jaarlijks wordt het financieel jaarverslag gepresenteerd in de Algemene Ledenvergadering.

De financiële jaarverslagen (resultatenrekening, balans, begroting) van (minimaal) de laatste 3 jaar vindt u onderstaand als bijlage toegevoegd.

Algemene Leden Vergaderingen

Informatie hierover kunt u vinden door te klikken op de pagina "Algemene Leden Vergaderingen (ALV)"