Historische   Vereniging 

Informatie :


Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs

p/a Noordeindseweg  51

2651 LD Berkel en Rodenrijs


Oprichtingsakte c.q. officiële statuten:

15 september 2004


Kamer van Koophandel : nr 27270289 


RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden) Informatienummer/fiscaal nummer : 816072206


Website : www.histverberkelenrodenrijs.nl   

                          Kerkstraat in 1919

Dagelijks bestuur, van links naar rechts op foto           06   emailadres

Overige bestuursleden                  06          emailadres

Contactpersonen voor de diverse aktiviteiten                                    06                                      emailadres                  

Bijzonderheden uit de statuten m.b.t.  de bestuurders:

- De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

- Het is niet toegestaan aan leden van het bestuur een beloning, vacatie- of presentiegeld toe te kennen.

Verdere afspraken:

- Gemaakte kosten worden vergoed.

- Gemeente Lansingerland heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten t.b.v. (bestuurs-)vrijwilligers.

- In 2005 is een concept-Huishoudelijk Reglement opgesteld. Echter nooit ingevoerd en wordt derhalve niet gehanteerd.

Noordeindseweg in 1924

Bovendijk in 1924

Lidmaatschap HVBR

De contributie bedraagt € 12,50, Hiervoor ontvangt u 4x per jaar ons uitgebreude verenigingsblad ‘Het Lint’ in kleur, bent u welkom op onze ledenbijeenkomsten en onze activiteiten.

Het Lint’ wordt eind van elk kwartaal gratis bezorgd in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Rotterdam-Wildersekade. 

Woont u daarbuiten dan ontvangt u Het Lint per post, de bijdrage aan portokosten bedraagt €10,00. 

Het Lint kan ook als bijlage per email worden toegestuurd, dan komt deze bijdrage te vervallen.

Graag willen wij onze leden ook op de hoogte houden van actueel nieuws. Stelt u dit op prijs dan ontvangt onze ledenadministratie graag uw email-adres.

Lid worden van HVBR ?

Meldt u aan bij de Ledenadministratie c.q. penningmeester van onze vereniging.

Maak  € 12,50 over op onze bankrekening NL28INGB0004255876 t.n.v. HVBR en indien van toepassing € 10,00 portokosten  met vermelding van uw achternaam en voorletters, uw adres met postcode, telefoonnummer en e-mailadres.

Financiële Jaarverslagen

Jaarlijks wordt het financieel jaarverslag gepresenteerd en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering.

Deze verslagen (resultatenrekening, balans, begroting) van de laatste jaren vindt u onderstaand als bijlage toegevoegd.