Hướng dẫn cài đặt .Net Framwork

Một số máy tải chương trình về nhưng không chạy được vì lý do chưa có .Net Framwork 3.5. Các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây để cài đặt cái này.

- Đối với .NET Framework 3.5 trở lên, khi cài đặt, yêu cầu máy tính phải có Windows Installer 3.1 (Windows XP with SP2 mặc định chưa có)

Link download Windows Installer 3.1 from MIcrosoft

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=889482FC-5F56-4A38-B838-DE776FD4138C&displaylang=en

- .NET Framework 3.5 cài đặt offline 197MB

http://download.microsoft.com/download/6/0/f/60fc5854-3cb8-4892-b6db-bd4f42510f28/dotnetfx35.exe

(Lượm lặt)