VA

Okos állatok a lovak

Vámosi Albert

Okos állatok a lovak!

Évekkel ezelőtt volt egy vitatott Rudolf - Sziráki parti, amelynek végállása vitát váltott ki. Történt ugyanis, hogy a parti végén Rudolf gondolkodási ideje lejárt. Nekem a királyom mellett két lovam maradt meg a táblán. Ekkor történt a vita, hogy fél, háromnegyed, netán egész pont jár-e nekem. Mivel senki nem tudta igazát bebizonyítani, ezért (enyhe tiltakozásom ellenére, mert én legalább háromnegyed pont erejéig jónak tartottam a lovaimat abban az időben!) a zsűri fél-fél pontot ítélt mindkettőnknek, mivel figyelembe vették, hogy Rudolfnak a királya mellett még több figurája is volt! A ló kérdés azóta is sokszor eszembe jut, és már egyedül is, Gados Lászlóval is elemezgettük az állást. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy évekkel ezelőtt hibás döntést hozott a zsűri, ugyanis KÉT LÓ MATTADÓ FIGURA EGY KIRÁLY ELLEN a saját király támogatásával (ezt 99%-ig biztosra mondom, és csak azért nem 100%-ra, mivel egyelőre csak a fejemben van meg a mattadás módja, és a leíráshoz még nem volt elég erőm, ugyanis leírva egy igen bonyolult folyamatábrát kapunk)! Akit érdekel a téma, és érez magában annyi erőt, hogy le is írja a módszert, azt arra kérem, hogy az elemzés kiinduló helyzete a következő legyen: világos király f5, egyik huszár f6, másik huszár e5-ös mezőn álljon, míg az ellenfél királya f9-es mezőn álljon. Sötét tegye meg az első lépést. Az imént megadott felállításra azért van szükség, mivel lehet, hogy többen is elemeznek és így könnyebb lenne az ellenőrzés. Természetesen bármely előzetes állásból létrehozható az előbb említett állás. Eddigi okfejtésem szorosan kapcsolódik a 4. Hexasakk Híradóban megjelent döntetlen változatokhoz. Természetesen, ha még egy futót is számolunk a lovak mellé, abban az esetben még könnyebb is a mattadás. Sziráki László Budapest

A szerkesztő felajánlása

Ha valaki 100 (nem 99!) %-ra bebizonyítja, hogy a két huszár mattadó figura, az egy évig ingyen kapja meg a Hexasakk Híradót! Rudolf László

Rendezni végre közös dolgainkat!

Nagy örömmel üdvözlöm a megújult híradónkat, mert ez mindannyiunké, akinek szívügye a hexasakkozás. Sok jó anyagot, hírt, játszmát közölt eddigi számaiban, máris többet, mint elődje. Új lendületet adott sportágunk fejlődésének. A stílusáról szólva szerkesztője megadta az alaphangot, rajtunk múlik, hogyan alakítjuk tovább. A magam részéről támogatom ezt az új, sokaknak kicsit keménynek tűnő hangvételt. Meggyőződésem, hogy csak konkrét, tárgyilagos írásokkal, közlésekkel érhetünk el eredményt, mert ha dolgokat, tényeket egy kicsit is lakkozzunk , lekerekítjük, az már nem az igazság! Építő és jobbító szándékú kritikát általánosságok alapján nem, hanem konkrét dolgok, tények, események tárgyilagos közlése alapján lehet gyakorolni, ezek pedig minden esetben elkerülhetetlenül konkrét személyekhez kapcsolódnak. Az így feltárt problémákat közösen kell megoldanunk, ebben senkit sem szabad magára hagynunk, mert előrelépés csak így lehetséges. Ehhez nyújthat nagy segítséget ez a szókimondó újság. Minél többen írjuk le véleményünket, tesszük közé gondolatainkat, minél többen világítunk meg egy adott problémát, annál közelebb kerülünk annak megoldásához. Azokat csak elítélni tudom, akik megsértődnek, nem rendelik meg az újságot, de azért minden számot elolvasnak! Valamint azokat is, akik hallgatnak és nem élnek ezzel a nyílt, demokratikus lehetőséggel, hogy újságunk hasábjain a köz elé tárják véleményüket, gondolataikat, javaslataikat és nem hajlandók részeseivé válni ennek az alkotó munkának, hexasakk életünk alakításának. Ha másért nem, már akkor is érdemes, ha azzal újabb gondolatokat ébresztenek, írásra késztetnek, ihletnek másokat. Köszönjük Rudolf Lászlónak ezt a nagyszerű újságot, aki időt, fáradságot, családját nem kímélve gigászi feladatot vállalt magára. Nem először, mert ugyanezt tette akkor is, amikor elterjesztette és népszerűsítette Magyarországon ezt a nagyszerű játékot, amely nélkül mindannyian szegényebbek lennénk. Ebben a munkában szerencsékre egy másik társadalmi munkás, Gelencsér Mihály személyében segítőtársra talált, aki önmagát nem kímélve összefogta, szervezte vajúdóban levő hexasakk életünket. Ezért mindannyian köszönettel tartozunk, hiszen nélkülük nem lenne ma Magyarországon hexasakkozás! Meg kell itt még említeni a teljesség igénye nélkül a többi társadalmi munkást: Bede István, Bódor Sándor, Botkó Imre, Buzási József, Deme Lajos, Mányi Béla, Szakállas Gyula, Széles Lajos, Sziráki László, Szokodiné Komlóssy Gyöngyvér stb., akiknek szintén sokat köszönhetünk a hexasakkozás ügyének előbbreviteléért. Mindnyájunk legfőbb feladata most, mint ahogy József Attila írja: "Rendezni végre közös dolgainkat." Vámosi Albert Szekszárd Hexasakk Híradó 1989/5

H e x a s a k k e l m é l e t

Az év vége, a tél mindig alkalmat ad arra, hogy átte- kintsük az elmúlt időszak dolgait, eseményeit és dokumen- tumait. Így kerültek kezembe a Hexasakk Híradó eddig meg- jelent számai. Azt gondoltam, átnézem az újságokat, hátha találok bennük valamit, amit frissen olvasva a megjelené- sükkor elkerülte a figyelmem és hogy felelevenítsek egy- egy partit, versenyt. Az átolvasás során két újságcikk mozgatta meg a fantázi- ám, ezeket ki is emeltem a többi közül. Elsőnek az 1989/4. szám 9. oldalán található, Kisimre Márta "Vitassuk meg ... az elméleti döntetlen" címmel írt fejtegetsei s kritikus észrevételei keltették fel érdeklő- désemet. Másodiknak az 1989/5. szám 16. oldalán Sziráki László "Okos állatok a lovak" című írása ragadott magával, amely szorosan kapcsolódik az előbbi cikkben szereplő e l m é l e t i d ö n t e t l e n témaköréhez. A téma vizsgálata több érdekes problémát vetett fel: 1. Addig nem léphetünk előbbre a hexasakkban, amíg nincs korrekt szabálykönyvünk! 2. A leghomályosabb az a bizonyos elméleti döntetlen téma- köre, a hexasakk szabálykönyv 19. paragrafusa. 3. A "mattadó figurák" körének precíz meghatározása. 4. Szükséges-e, illetve megengedhető-e a hexasakkban a döntetlen és a patt megkülönböztetése? 5. A figurák értékének pontos meghatározása. Észrevételeim sorjában: 1. A szabálykönyvet kellene sürgősen és a lehető legtöké- letesebben megalkotnunk (ez csak széles összefogással sikerülhet). 2. Nem elméleti döntetlen szerintem a 19. paragrafus 2. d és f pontjaiban szereplő hadállások, mert mindkét eset- ben elegendő anyag áll rendelkezésre a mattadáshoz. Ezt be is tudom bizonyítani elméletileg (matematikailag) és a gyakorlatban egyaránt. Viszont szerintem elméleti döntetlen még: a) király+bástya a király és két huszár ellen, ha a két huszár védi egymást. b) Király+bástya a király és három futó ellen, ha a fu- tókat védi a király. Nem korrektek a 4. b pontban szereplő meghatározások, mert ez nem igaz az a, b, k és l vonalon haladó gyalo- gok esetében. 3. Szerintem mattadó figura a két huszár, a két huszár+fu- tó meg pláne az. 4. Én kezdettől fogva ellenzem a 3/4-1/4 ponttal való patt értékelést, semmi nem indokolja és teljesen logikátlan. 5. A figurák általam meghatározott értékei a táblázatban megtalálhatók. A hexasakk jövője jelenlegi művelői kezében van! Ezért a fenti problémák megoldását tekintse mindenki kötelességé- nek, aki egy kicsit is a szívén viseli a hexasakkozás szent ügyét. Kutatásaim eredményeként közzéteszek egy kis ízelítőt a hagyományos és a hexasakk összehasonlításából. Nagyon szívesen vennék minden észrevételt, kritikát vagy kiegészítést. Szekszárd, 1992.03.18. Vámosi Albert

Ősszehasonlítás

16 Hexasakk Híradó 1992/I 17

Hagyományos sakk - A vizsgált téma - Hexasakk

négyzet alakú táblán 64 négyzet alakú me-- A táblák és - hatszög alakú táblán 91 hatszög alakú me- zö, két szín - jellegzetességeik - zö, három szín. 32 (2 x 8 tiszt + 2 x 8 gyalog) - Figurák száma - 36 (2 x 9 tiszt + 2 x 9 gyalog) világos 20 lehetséges lépésére 20 sötét- Kezdölépések - világos 51 lépésére sötét kevesebbel tud válasz lehetséges. Variációk száma = 400. - variáció száma - válaszolni. Variációk száma = 2594.(A kü- - - lönbség nagyságrendnyi a hexa javára. - - Már a megnyitásban eltévedhet az óvatlan - - hexázó a változatok erdejében.) gyalog=1, Futó, Huszár=3, Bástya=5, Ve- - A figurák értéke - gyalog=1, Futó=2, Huszár=3, Bástya=6, Ve- zér=8 - - zér=10, huszár<>Futár (A huszár szinte Huszár=Futár - - majdnem minden esetben nyer a futó ellen.) egymás melletti vonalon haladó gyalogok az- A gyalogok - az egymás melletti vonalon haladó gyalogok elörenyomulás során nem védhetik mindig - tulajdonságai - az elörenyomulás során mindig védhetik egymást - - egymást a gyalog és a futó védheti egymást kölcsö-- - a bástya és a gyalog védi egymást kölcsö- nösen - - nösen az alapállásban minden vonalon van gyalog - - nem minden vonalon áll gyalog az alapál - - lásban (nincs az "a" és "l" vonalakon). huszárokkal nem nyerhetö tempó - A huszárok - a huszárokkal tempó nyerhetö ellépve nem támadhatja ugyanazt a mezöt- tulajdonságai - ellépve ugyanazt a mezöt, két mezöt tudja vagy két mezöt - - támadni két átlósan szomszédos mezöt tud támadni - - nemcsak átlósan egymás melletti két mezöt a támadott legkevesebb mezöszám 2 - - tud támadni, hanem pl. egy gyalogot és az a legtöbb támadott mezö 8 - - elötte levö mezöt is átlagosan támadott mezöszám 3,45 - - az általa támadott legkevesebb mezöszám 4 a két huszár nem mattadó figura - - a legtöbb támadott mezöszám 12 a két huszár együttesen 6,9 mezöt támad, - - az átlagosan támadott mezöszám 6,461538 ez kevesebb, mint a király által maximáli-- - a két huszár által átlagosan támadott me- san támadott érték - - zök száma éppen meghaladja a király által - - maximálisan támadott 12 mezöt (12,923076) - - a két huszár mattadó figura a legkevesebb támadott mezö 7 - A futók - átlagosan támadott mezök száma fehér és a legtöbb támadott mezö 13 - tulajdonságai - fekete 11,8; szürke 12,64516, összesen átlagosan támadott mezök száma 9 - - 36,24516 oda-vissza védhetik egymást a gyalogokkal - - egy futó a mezök egyharmadát járhatja be egy futó a mezök felét járhatja be - - nem védik egymást a gyalogokkal két futó mattadó figura - - a három futó mattadó figura a két futó által átlagosan támadott mezök - száma (18) meghaladja a király által maxi-- málisan támadott (12) mezök számát - legkevesebb támadott mezö 16, legtöbb 16,- A bástyák - legkevesebb támadott mezö 20, legtöbb 30, átlag 16 - tulajdonságai - átlag 22,7472 mattadó figura - - mattadó figura - - oda-vissza védhetik egymást a gyalogokkal legkevesebb támadott mezö 21, legtöbb 32,- A vezérek - legkevesebb támadott mezö 30, legtöbb 42, átlag 23,625 - tulajdonságai - átlag 34,615 a táblán nyolc vezér helyezhetö el anél- - - a táblán 9 vezér helyezhetö el anélkül, kül, hogy egymást ütnék - - hogy ütnék egymást mattadó figura - - a király segítsége nélkül is mattolhat Szekszárd, 1992.03.18. Vámosi Albert

Az oldalt készítette: ©BoSa

Utolsó módosítás:2016.09.09.

VA.html