.

 

Født: 11.4.1974, i Fredrikstad.
Adresser: Utsiravegen 183, 5547 Utsira; geirmobakken(krøllalfa)yahoo.no
Bakgrunn: Aktiv i fuglekikkermiljøet i Østfold fra 1988 til 1991, med Øra og Akerøya som primærlokaliteter. Første gang på Utsira i 1989, flyttet dit i 1994. Jobber i halv stilling på Siratun sykestue. Medforfatter av Fugler og fuglafolk på Utsira (2004) og den kommende Sjeldne fugler i Norge (se under). Nyhetskorrespondent for Birding World (2008–2013) og Dutch Birding (1995–). Bor i Normandiet (tidl. pensjonat) i Nordvik. Første og eneste medlem i Utsira klubb 300. Er en av få i Norge som ikke har mobiltelefon og som ikke har gjort seg avhengig av såkalte sosiale medier. Se også www.utsirafuglestasjon.no
Sivilstatus: Fri.
Reisevirksomhet: Asorene, Finnmark, Irland, Israel, Kanaløyene, Kanariøyene, Kapp Verde, Korsika, Kypros, Marokko, Nederland, Oman, Spania, Storbritannia. Gjorde rundturen Utsira–Fair Isle–Scillyøyene–Helgoland–Utsira sommeren 2006.
Optikk: Carl Zeiss Dialyt 8 x 56; Kowa TSN-1 (30 x); Canon MV890 (22 x).
Første sjeldenhetsfunn: I Norge: rovterne Hydroprogne caspia på Øra, Fredrikstad 27.6.1988. På Utsira: sitronerle Motacilla citreola, 19.5.1991.
Største fugleopplevelse: Lammegribb Gypaetus barbatus på Utsira 13.6.2003.
Favorittfugl: Svartrødstjert Phoenicurus ochruros, hunnfarget.
Favorittfuglegruppe: Havsfugl Procellariiformes.
Drømmefugl: Asurnattergal Larvivora cyane.
Drømmescenario: Tillitsfull, utfarget hann sumprikse Zapornia parva i Assistentfyrhagen i april.
Har funnet på Utsira: Bl.a. 11 dvergsvaner Cygnus columbianus, taffeland Aythya ferina (levende og død), vaktel Coturnix coturnix 25.4, 10 000 havhest Fulmarus glacialis på en dag, fire arter lirer Puffinus inkl. storlire P. gravis, silkehegre Egretta garzetta, fem steppehauk
Circus macrourus (inkl. voksen hann), to dverglo Charadrius dubius, fire temmincksniper Calidris temminckii, polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius, samtlige 13 arter måker (Laridae) sett på Utsira, haukugle Surnia ulula, to hærfugl Upupa epops, 11 bieter Merops apiaster, dvergspett Dryobates minor, aftenfalk Falco vespertinus, to rosenvarsler Lanius minor, rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla, 13 dverglerker Calandrella brachydactyla, sandsvale Riparia riparia og låvesvale Hirundo rustica i mars, fire østsangere Phylloscopus trochiloides, lappsanger Ph. borealis, viersanger Ph. schwarzi, brunsanger Ph. fuscatus, hauksanger Sylvia nisoria 30.6, ni rødstrupesangere S. cantillans, starrsanger Locustella certhiola, spottesanger Hippolais polyglotta, to busksangere Acrocephalus dumetorum, myrsanger A. palustris H (første hekkefunn i Rogaland), trostesanger A. arundinaceus, ni rosenstær Pastor roseus, minst tre fossekall Cinclus cinclus, brunkinnskogtrost Catharus ustulatus, svartstrupetrost Turdus atrogularis, sørnattergal Luscinia megarhynchos, to blåstjert Tarsiger cyanurus, rødstjert Ph. phoenicurus 7.4, fem asiasvartstruper Saxicola maurus, 13 svartstruper S. rubicola på en dag, tre arter steinskvett Oenanthe inkl. to isabellasteinskvett Oe. isabellina, hybrid gulerle M. flava x sitronerle (første norske funn), åtte sitronerler, markpiplerke Anthus campestris, åtte sibirpiplerker A. hodgsoni, rosenfink Erythrina erythrina 17.11, konglebit Pinicola enucleator, to grønlandsk gråsisik Acanthis flammea rostrata, ni arter buskspurv Emberiza inkl. to hvithodespurv E. leucocephalos og tre hver av svarthodespurv E. melanocephala, kornspurv E. calandra og sibirspurv E. aureola ...
... pluss 20 førstegangsfunn: knekkand Anas querquedula 8.5.1995 (første, andre og tredje funn), praktærfugl Somateria spectabilis 11.10.1995, egretthegre Ardea alba 22.5.1996, stork Ciconia ciconia 25.5.2008, svartglente Milvus migrans 13.5.2013, glente M. milvus 25.4.2010 (første og andre), steppehauk 4.9.2002, enghauk C. pygargus 4.9.1992, alaskasnipe C. melanotos 9.8.2013 (første og andre), flekksnipe Actitis macularius 28.5.1997 (første norske funn), hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus 29.8.2000,
lattermåke Larus atricilla 10.3.2001 (første og andre), svartehavsmåke L. melanocephalus 21.7.2017, ringnebbmåke L. delawarensis 22.5.1992, nøttekråke Nucifraga caryocatactes 12.9.1995, amursvale Cecropis daurica 10.5.2000, tartarsanger Iduna caligata 22.10.1996, ramasanger I. rama 2.9.2010, sørlig blåstrupe L. svecica cyanecula 18.4.2020, svarthodespurv 15.6.2006 (godkjent som brunhodespurv E. bruniceps / svarthodespurv av NSKF), hvithodespurv 22.11.2003 (første og andre) ...
... samt lammegribb 13.6.2003 (D-liste: første norske funn), orientfink Chloris sinica 21.4.1996 (E-liste), savanneirisk Serinus mozambicus 3.8.2002 (E-liste: første norske funn).
Har fanget med hendene på Utsira: Bl.a. kvinand Bucephala clangula, kvartbekkasin Lymnocryptes minimus, grønlandsmåke L. glaucoides, sanglerke Alauda arvensis, låvesvale, vintererle M. cinerea, skjærpiplerke A. petrosus, lappspurv Calcarius lapponicus.
Mangler på Utsira: Bl.a. svartterne C. niger, gråspett Picus canusskjære Pica pica.
Utsira-edelliste: 270.                                                   Utsira-liste: 303.
Utsira-månedsliste: 1894.                                          Hus-liste: 200.
NSKF-arter funnet på Utsira: 46.
Beste dag på Utsira: 83 arter 9.5.2006.                     Beste år på Utsira: 205 arter i 2011.
Beste datoer på Utsira (egne funn): 22.5 (havlire P. puffinus 1999, egretthegre 1996, glente 2011, fjelljo Stercorarius longicaudus 2013, ringnebbmåke 1992, pirol Oriolus oriolus 2005, rosenvarsler 2003); 28.5 (flekksnipe 1997, splitterne Sterna sandvicensis 2002, rødstrupesanger 1995, spottesanger 2014, busksanger 2008); 18.9 (sivhøne Gallinula chloropus 2013, alaskasnipe 2014, dobbeltbekkasin Gallinago media 1995, lappiplerke A. cervinus 2014, sibirspurv 1995); 16.10 (fuglekongesanger Ph. proregulus 2015, svartstrupetrost 1999, isabellasteinskvett 2001 og 2003); 22.10 (fuglekongesanger 2012, viersanger 2014, tartarsanger 1996).
Rogalands-liste: 330.
Norges-edelliste: 300.                                                Norges-liste: 360.
Vest-Palearktis-liste (L): 596.
(Mine lister er basert på taksonomien til BOURC og inneholder bare arter i kategori A; se lenger ned for en full gjennomgang av min Utsira-liste.)
 
Utsiras første haukugle Surnia ulula på 29 år, sett fra Søre merkeskog i september 2012. Foto: Geir Mobakken.
 
Sammen med ugla. Foto: Torborg Berge. 
 
 
 
 
Edelkryss 
Det å oppdage fuglene selv er alltid det mest givende, og med dette som bakgrunn satt jeg opp et reglement for såkalt edelkryssing på midten av 1990-tallet. Dette ble i år 2000 publisert i Vår fågelvärld og fungerer også som reglement i Sverige, men ikke i Norge, hvor det er mer populært å følge regler som ligger nært opptil reglene for ordinær kryssing. Det i sin tur gir flere kryss. Langt om lenge ble reglementet nasjonalt anerkjent ved å bli publisert i boka Kikk og bruk (Høyland og Tveit) i 2014. Her følger mitt edelkryssreglement (revidert 2001 og 2017):

§ 1 Man må selv oppdage fuglen.
§ 2 Man må selv artsbestemme fuglen korrekt.
§ 3 Man må være uvitende om fuglens tilstedeværelse.
§ 3.1 For hekkende arter med et begrenset utbredelsesområde, gjelder at fuglen ikke må være et bestemt, kjent individ.

§ 4 Fuglen må være observert i Fastlands-Norge.

§ 5 Observasjonen (sett eller hørt) må være gjort under naturlige forhold: fugler som blir funnet i nett eller lignende, samt fugler som materialiserer seg ved hjelp av kunstige lokkemidler, faller utenfor denne betingelsen.
§ 6 Observasjonen må gjelde arter/individer som har opptrådt spontant (kategoriene A og B til AERC/BOURC).
§ 7 Observasjonen må være godkjent av LRSK/NSKF hvis arten er underlagt krav om beskrivelse.

Ordinære kryss 

Når vi først snakker om regler for kryssing kommer her mitt forslag til slike for kategorien ordinær kryssing. Etter å ha sett på de norske offisielle reglene, og registrert hvor mangelfulle og lettvinte de er, satt jeg i stille protest opp disse:


§ 1 Man må se/høre fuglen så godt at en sikker artsbestemmelse kan gjøres på selvstendig grunnlag.

§ 2 Man må bestemme fuglen til art ifølge gjeldende taksonomi; artspar eller artsgruppe samt hybrider kan ikke regnes.

§ 3 Fuglen må være i live; funn av døde fugler kan ikke regnes. 

§ 4 Fuglen må være observert i Kongeriket Norge.

§ 5 Observasjonen må være gjort under normale forhold: fugler som fanges ved nettfangst eller lignende kan regnes såfremt de ikke holdes utover normalt tidsperspektiv for virksomheten; fugler holdt i pleie kan ikke regnes.

§ 6 Observasjonen må gjelde arter/individer som har opptrådt spontant (kategoriene A og B til AERC/BOURC).

§ 7 Observasjonen må være godkjent av LRSK/NSKF hvis arten er underlagt krav om beskrivelse.
På jakt etter nye fugler.
 

Systematisk liste over arter jeg har sett på Utsira

knoppsvane Cygnus olor

dvergsvane Cygnus columbianus

sangsvane Cygnus cygnus

sædgås Anser fabalis

           A. f. fabalis

           A. f. rossicus

kortnebbgås Anser brachyrhynchus 

tundragås Anser albifrons

           A. a. albifrons

           A. a. flavirostris

grågås Anser anser

hvitkinngås Branta leucopsis

ringgås Branta bernicla

           B. b. bernicla

           B. b. hrota

gravand Tadorna tadorna

brunnakke Anas penelope

snadderand Anas strepera

krikkand Anas crecca

stokkand Anas platyrhynchos

stjertand Anas acuta

knekkand Anas querquedula

skjeand Anas clypeata

taffeland Aythya ferina

toppand Aythya fuligula

bergand Aythya marila

ærfugl Somateria mollissima

praktærfugl Somateria spectabilis

havelle Clangula hyemalis

svartand Melanitta nigra

sjøorre Melanitta fusca

kvinand Bucephala clangula

lappfiskand Mergellus albellus

siland Mergus serrator

laksand Mergus merganser             

vaktel Coturnix coturnix

smålom Gavia stellata

storlom Gavia arctica                                                     

islom Gavia immer

gulnebblom Gavia adamsii

havhest Fulmarus glacialis

storlire Puffinus gravis

grålire Puffinus griseus

havlire Puffinus puffinus

balearlire Puffinus mauretanicus

havsvale Hydrobates pelagicus                     

stormsvale Oceanodroma leucorhoa

havsule Morus bassanus

storskarv Phalacrocorax carbo           

Ph. c. carbo

Ph. c. sinensis

toppskarv Phalacrocorax aristotelis

rørdrum Botaurus stellaris

silkehegre Egretta garzetta

egretthegre Ardea alba

gråhegre Ardea cinerea

stork Ciconia ciconia

dvergdykker Tachybaptus ruficollis

toppdykker Podiceps cristatus

gråstrupedykker Podiceps grisegena

horndykker Podiceps auritus

vepsevåk Pernis apivorus

svartglente Milvus migrans

glente Milvus milvus

havørn Haliaeetus albicilla

sivhauk Circus aeruginosus

myrhauk Circus cyaneus

steppehauk Circus macrourus

enghauk Circus pygargus

hønsehauk Accipiter gentilis

spurvehauk Accipiter nisus

musvåk Buteo buteo

fjellvåk Buteo lagopus

kongeørn Aquila chrysaetos

fiskeørn Pandion haliaetus

vannrikse Rallus aquaticus

åkerrikse Crex crex

sivhøne Gallinula chloropus

sothøne Fulica atra

trane Grus grus

triel Burhinus oedicnemus

tjeld Haematopus ostralegus

tundralo Pluvialis squatarola

heilo Pluvialis apricaria

boltit Charadrius morinellus

sandlo Charadrius hiaticula

dverglo Charadrius dubius

vipe Vanellus vanellus

småspove Numenius phaeopus

storspove Numenius arquata

svarthalespove Limosa limosa

L. l. limosa

           L. l. islandica

lappspove Limosa lapponica

steinvender Arenaria interpres

polarsnipe Calidris canutus

brushane Calidris pugnax

tundrasnipe Calidris ferruginea

temmincksnipe Calidris temminckii

sandløper Calidris alba

myrsnipe Calidris alpina

fjæreplytt Calidris maritima

dvergsnipe Calidris minuta

alaskasnipe Calidris melanotos

svømmesnipe Phalaropus lobatus

polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius

strandsnipe Actitis hypoleucos

flekksnipe Actitis macularius

skogsnipe Tringa ochropus

sotsnipe Tringa erythropus

gluttsnipe Tringa nebularia

grønnstilk Tringa glareola

rødstilk Tringa totanus

kvartbekkasin Lymnocryptes minimus

rugde Scolopax rusticola

enkeltbekkasin Gallinago gallinago

dobbeltbekkasin Gallinago media

polarjo Stercorarius pomarinus

tyvjo Stercorarius parasiticus

fjelljo Stercorarius longicaudus

storjo Stercorarius skua

lunde Fratercula arctica

teist Cepphus grylle

alke Alca torda

alkekonge Alle alle

lomvi Uria aalge

hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus

splitterne Sterna sandvicensis

makrellterne Sterna hirundo

rødnebbterne Sterna paradisaea

sabinemåke Xema sabini

krykkje Rissa tridactyla

hettemåke Chroicocephalus ridibundus

dvergmåke Hydrocoloeus minutus

lattermåke Larus atricilla

svartehavsmåke Larus melanocephalus

fiskemåke Larus canus

ringnebbmåke Larus delawarensis

sildemåke Larus fuscus

L. f. fuscus

L. f. graellsii

L. f. intermedius

gråmåke Larus argentatus

grønlandsmåke Larus glaucoides

polarmåke Larus hyperboreus

svartbak Larus marinus

skogdue Columba oenas

ringdue Columba palumbus

tyrkerdue Streptopelia decaocto

turteldue Streptopelia turtur

gjøk Cuculus canorus

haukugle Surnia ulula

hornugle Asio otus

jordugle Asio flammeus

perleugle Aegolius funereus

nattravn Caprimulgus europaeus

tårnseiler Apus apus

gråseiler Apus pallidus

alpeseiler Apus melba

hærfugl Upupa epops

bieter Merops apiaster

isfugl Alcedo atthis

vendehals Jynx torquilla

flaggspett Dendrocopos major

dvergspett Dryobates minor

tårnfalk Falco tinnunculus

aftenfalk Falco vespertinus

dvergfalk Falco columbarius

lerkefalk Falco subbuteo

jaktfalk Falco rusticolus

vandrefalk Falco peregrinus

pirol Oriolus oriolus

brunvarsler Lanius cristatus

rødhalevarsler Lanius isabellinus

           L. i. isabellinus

           L. i. phoenicuroides

tornskate Lanius collurio

rosenvarsler Lanius minor

varsler Lanius excubitor

rødhodevarsler Lanius senator

hvitpannevarsler Lanius nubicus

rødøyevireo Vireo olivaceus

nøtteskrike Garrulus glandarius

nøttekråke Nucifraga caryocatactes

kaie Corvus monedula

kornkråke Corvus frugilegus

svartkråke Corvus corone               

kråke Corvus cornix

ravn Corvus corax

fuglekonge Regulus regulus

rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla

trelerke  Lullula arborea

sanglerke Alauda arvensis

fjellerke Eremophila alpestris

dverglerke Calandrella brachydactyla

sandsvale Riparia riparia

låvesvale Hirundo rustica

taksvale Delichon urbicum

amursvale Cecropis daurica

blåmeis Cyanistes caeruleus

kjøttmeis Parus major

svartmeis Periparus ater

stjertmeis Aegithalos caudatus

østsanger Phylloscopus trochiloides

lappsanger Phylloscopus borealis

fuglekongesanger Phylloscopus proregulus

gulbrynsanger Phylloscopus inornatus

blekbrynsanger Phylloscopus humei

viersanger Phylloscopus schwarzi

brunsanger Phylloscopus fuscatus

eikesanger Phylloscopus bonelli

bøksanger Phylloscopus sibilatrix

gransanger Phylloscopus collybita

           Ph. c. collybita

           Ph. c. abietinus

           Ph. c. tristis

løvsanger Phylloscopus trochilus

Ph. t. trochilus

           Ph. t. acredula

munk Sylvia atricapilla

hagesanger Sylvia borin

hauksanger Sylvia nisoria

møller Sylvia curruca

rødstrupesanger Sylvia cantillans

           S. c. albistriata

           S. c. inornata/iberiae

tornsanger Sylvia communis

starrsanger Locustella certhiola

stripesanger Locustella lanceolata

gresshoppesanger Locustella naevia

tykknebbsanger Iduna aedon

tartarsanger Iduna caligata

ramasanger Iduna rama

bleksanger Iduna pallida

gulsanger Hippolais icterina

spottesanger Hippolais polyglotta

sivsanger Acrocephalus schoenobaenus

åkersanger Acrocephalus agricola

busksanger Acrocephalus dumetorum

myrsanger Acrocephalus palustris

rørsanger Acrocephalus scirpaceus

trostesanger Acrocephalus arundinaceus

sidensvans Bombycilla garrulus

spettmeis Sitta europaea

trekryper Certhia familiaris

gjerdesmett Troglodytes troglodytes

stær Sturnus vulgaris

rosenstær Pastor roseus

fossekall Cinclus cinclus

gulltrost Zoothera dauma

brunkinnskogtrost Catharus ustulatus

ringtrost Turdus torquatus

svarttrost Turdus merula

svartstrupetrost Turdus atrogularis

gråtrost Turdus pilaris

måltrost Turdus philomelos

rødvingetrost Turdus iliacus

T. i. iliacus

           T. i. coburni

duetrost Turdus viscivorus

gråfluesnapper Muscicapa striata

rødstrupe Erithacus rubecula

nattergal Luscinia luscinia

sørnattergal Luscinia megarhynchos

blåstrupe Luscinia svecica

            L. s. svecica

            L. s. cyanecula

rubinstrupe Calliope calliope

blåstjert Tarsiger cyanurus

dvergfluesnapper Ficedula parva

halsbåndfluesnapper Ficedula albicollis

svarthvitfluesnapper Ficedula hypoleuca

svartrødstjert Phoenicurus ochruros

rødstjert Phoenicurus phoenicurus

buskskvett Saxicola rubetra

asiasvartstrupe Saxicola maurus

           S. m. maurus/stejnegeri

           S. m. variegatus

svartstrupe Saxicola rubicola

steinskvett Oenanthe oenanthe

           Oe. oe. oenanthe

           Oe. oe. leucorhoa

isabellasteinskvett Oenanthe isabellina

ørkensteinskvett Oenanthe deserti

svartstrupesteinskvett Oenanthe pleschanka

jernspurv Prunella modularis

sibirjernspurv Prunella montanella

gråspurv Passer domesticus

pilfink Passer montanus

gulerle Motacilla flava

           M. f. flava

           M. f. feldegg

           M. f. flavissima

           M. f. thunbergi

sitronerle Motacilla citreola

vintererle Motacilla cinerea

linerle Motacilla alba

M. a. alba

M. a. personata

           M. a. yarrellii

tartarpiplerke Anthus richardi

mongolpiplerke Anthus godlewskii

markpiplerke Anthus campestris

sibirpiplerke Anthus hodgsoni

trepiplerke Anthus trivialis

tundrapiplerke Anthus gustavi

heipiplerke Anthus pratensis

lappiplerke Anthus cervinus

skjærpiplerke Anthus petrosus

bjørkefink Fringilla montifringilla

bokfink Fringilla coelebs               

kjernebiter Coccothraustes coccothraustes

rosenfink Erythrina erythrina

konglebit Pinicola enucleator

dompap Pyrrhula pyrrhula

grønnfink Chloris chloris

tornirisk Linaria cannabina

bergirisk Linaria flavirostris

brunsisik Acanthis cabaret

gråsisik Acanthis flammea

           A. f. flammea

           A. f. rostrata

polarsisik Acanthis hornemanni

A. h. hornemanni

           A. h. exilipes

båndkorsnebb Loxia leucoptera

grankorsnebb Loxia curvirostra

furukorsnebb Loxia pytyopsittacus

stillits Carduelis carduelis

grønnsisik Spinus spinus

snøspurv Plectrophenax nivalis

lappspurv Calcarius lapponicus

svarthodespurv Emberiza melanocephala

kornspurv Emberiza calandra

hortulan Emberiza hortulana

gulspurv Emberiza citrinella

hvithodespurv Emberiza leucocephalos

sivspurv Emberiza schoeniclus

sibirspurv Emberiza aureola

kastanjespurv Emberiza rutila

dvergspurv Emberiza pusilla

vierspurv Emberiza rustica

brunkinnparula Setophaga tigrina

myrteparula Setophaga coronata

n=303

 

Kronologisk liste over arter jeg har sett på Utsira


brunkinnparula

rødøyevireo gulltrost                                rørdrum

svartehavsmåke

mongolpiplerke

spottesanger              
markpiplerke

kongeørn                        
aftenfalk   
alaskasnipe                      
fjelljo       
svartglente                          
dverglo
snadderand

svartstrupesteinskvett
bleksanger
haukugle                             

sibirjernspurv

kastanjespurv
ramasanger
halsbåndfluesnapper
silkehegre
glente

stork                                    

lappfiskand        
taffeland                                           

hvitpannevarsler
svarthodespurv                 

rubinstrupe         
brunvarsler                         

tykknebbsanger                

hvithodespurv   
dvergspett           
blekbrynsanger  
rødhodevarsler  
balearlire                             

tundrapiplerke   
alpeseiler             
polarsvømmesnipe
steppehauk        
båndkorsnebb   
åkersanger          
trostesanger        

blåstjert               
isabellasteinskvett
svømmesnipe    
kornspurv           
lattermåke                          

konglebit             
nattravn              
hvitvingesvartterne
amursvale                          

eikesanger          
perleugle             
nøtteskrike         
storlire                  
østsanger                            

bieter                    
svarthalespove                  

bergand               
dvergsvane         
brunkinnskogtrost
spettmeis            
åkerrikse             
hærfugl                
rosenvarsler        
flekksnipe           
triel                                       

tartarsanger        
brunsanger         
svartmeis            
myrteparula       
gresshoppesanger
tundrasnipe        
vepsevåk            
egretthegre          
sørnattergal        
stjertand                    
isfugl                    
toppdykker        
sothøne                               

fuglekongesanger
hornugle              
polarsisik            
dvergmåke         
rødtoppfuglekonge
sivhøne                
havørn                 
praktærfugl        
starrsanger          
boltit                    
sabinemåke       
nøttekråke          
sibirspurv
lappspove           
polarsnipe           
rosenstær            
stormsvale          
fiskeørn               
gråseiler               
myrsanger          
knekkand

23.9.2020

9.10.2019 27.4.2019 21.1.2019

21.7.2017

14.10.2015

28.5.2014
20.5.2014

3.11.2013
10.9.2013
9.8.2013
22.5.2013
13.5.2013
23.4.2013
14.4.2013

6.10.2012
1.10.2012
24.9.2012

6.8.2011

5.10.2010
2.9.2010
2.6.2010
11.5.2010
25.4.2010

25.5.2008

11.10.2007
25.9.2007

2.10.2006
15.6.2006

6.10.2005
2.10.2005

6.10.2004

22.11.2003
13.10.2003
4.10.2003
28.8.2003
20.8.2003

6.10.2002
3.10.2002
29.9.2002
4.9.2002
3.8.2002
6.6.2002
23.5.2002

21.10.2001
16.10.2001
14.8.2001
13.5.2001
10.3.2001

6.11.2000
22.10.2000
29.8.2000
10.5.2000

16.10.1999
7.10.1999
6.10.1999
30.8.1999
18.8.1999

28.5.1998
17.5.1998

30.12.1997
13.11.1997
30.9.1997
27.9.1997
4.9.1997
12.6.1997
6.6.1997
28.5.1997
29.4.1997

22.10.1996
10.10.1996
8.10.1996
8.10.1996
8.10.1996
21.9.1996
8.8.1996
22.5.1996
13.5.1996
23.4.1996
11.4.1996
24.3.1996
13.2.1996

7.11.1995
5.11.1995
4.11.1995
31.10.1995
28.10.1995
23.10.1995
21.10.1995
11.10.1995
9.10.1995
30.9.1995
25.9.1995
12.9.1995
5.9.1995
19.8.1995
13.8.1995
9.8.1995
16.7.1995
3.6.1995
3.6.1995
30.5.1995
8.5.1995

Min art nr. 200 på Utsira ble splitterne 23.4.1995. Deretter ↑


Artene jeg ikke har sett på Utsira

stellerand Polysticta stelleri

orrfugl Tetrao tetrix

svartbrynalbatross Thalassarche melanophris

dvergrørdrum Ixobrychus minutus

natthegre Nycticorax nycticorax

skjestork Platalea leucorodia

myrrikse Porzana porzana

avosett Recurvirostra avosetta

sibirlo Pluvialis fulva

rustsnipe Calidris subruficollis

dvergterne Sternula albifrons

rovterne Hydroprogne caspia

svartterne Chlidonias niger

skjæregjøk Clamator glandarius

tårnugle Tyto alba

snøugle Bubo scandiacus

gråspett Picus canus

grønnspett Picus viridis

krattvarsler Lanius meridionalis

skjære Pica pica

kalanderlerke Melanocorypha calandra

gråkinnskogtrost Catharus minimus

sibirtrost Geokichla sibirica

gråstrupetrost Turdus obscurus

rødflekktrost Turdus naumanni

middelhavssteinskvett Oenanthe hispanica

rosenbrysttykknebb Pheucticus ludovicianus

lundtrupial Icterus galbula

n=28

 

Det overrekkes gullbrød i anledning bleksanger. Etter å ha funnet Iduna pallida på ærverdige Hjemmet i oktober 2012
ble Jon Ludvig Hals (t.v.) og fotografen bombeukas redningsmenn. Foto: Kendt Myrmo.

 

 

 

 

Litteratur

Jeg er oppvokst på Østlandet og har tatt med meg til Vestlandet en tradisjon hvor fuglelitteratur er en viktig del av feltornitologien. Selv abonnerer jeg Alula (†), Birding World (†), British Birds, Dutch Birding, Irish Birds, Roadrunner, Scottish Birds og Vår fågelvärld (pluss div. årsrapporter fra fuglestasjoner). Jeg er også stor tilhenger av publikasjoner av typen Fugleåret. Slike sammenstillinger har blitt produsert i Sverige siden 1992 og i Danmark siden 2006. Norge kom på banen i 2014. I dag har svenskene i sin årbok slått sammen sjeldenhetsrapporten og den ordinære fuglerapporten, og det er nok et steg i riktig retning. Det er allikevel fortsatt mange arter som mangler før man kan kalle det en komplett gjennomgang. Hvem blir de første til å publisere en rapport fri for artsdiskriminering – en nasjonal årsrapport som inkluderer alle arter sett i landet det aktuelle året?

 

Dessverre ser ikke det store flertallet av dagens fuglekikkere og kryssere verdien av den ornitologiske litteratur (internett og mobiltelefon holder i lange baner) og med det kommer de akkurat så langt som de gjør.


Her kan du se to av mine artikler, omhandlende førstegangsfunn av hhv. asiasvartstrupe og trompeterfink.


Her kan du se en funnoversikt for en av mange Utsira-spesialiteter, nemlig rødstrupesanger.


Her kan du se en presentasjon av de mest populære fuglene fra mitt første fylke.


Her kan du se en presentasjon av de mest populære fuglene fra vår største bombeleverandør.


 
Litteratur er kilde til kunnskap.


Mette-Marit har endelig funnet en fuglebok hun liker.


Boka Sjeldne fugler i Norge er under skiftende redaksjoner forsøkt ferdigstilt flere ganger siden midten av 1990-tallet. Et par av mine artsomtaler til denne publikasjonen kan ses her.
 
Hvitvingelerke Alauda leucoptera

Status i Norge: Svært sjelden.

Antall funn i Norge pr. 2014: 2.

Status i Europa: Svært sjelden i nordlige deler av regionen; flere eldre funn i sørlige  og østlige deler.

Global utbredelse

Hvitvingelerke har en relativt begrenset utbredelse globalt. Hekkeplassene ligger i det sentrale Vest-Asia, fra områdene mellom Svartehavet og Det kaspiske hav i vest til områdene nord for Balkhasjsjøen i øst. Steppene i Kasakhstan er artens kjerneområde. I Vest-Palearktis hekker den nord og vest for Det kaspiske hav. Den trekker om høsten bare kortere avstander, men deler av populasjonen beveger seg vestover, mot Svartehavet. Bestanden er estimert å ligge i intervallet 120 000–800 000 voksne individer, og den antas å være i tilbakegang som en følge av oppdyrking av steppe i hekkeområdene. Hvitvingelerke er taksonomisk sett enstypig og altså ikke delt opp i geografiske underarter (Snow og Perrins 1998; Lindroos og Tenovuo 2000; BirdLife International 2015).

Forekomst utenfor ordinært utbredelsesområde

Som trekkgjest i Europa er den enigmatiske hvitvingelerka nå for tiden å anse som svært sjelden. Selv om den er registrert i mange europeiske land, er de fleste av eldre dato og det er bare de nordiske landene som har nye, dokumenterte funn. De få observasjonene i våre nærområder må sees i sammenheng med artens forholdsvis beskjedne utbredelse, at dette området de siste hundre årene er ytterligere redusert og at den er en utpreget kortdistansetrekker hvor overvintringsområdene sågar overlapper hekkeområdene.


Fra Storbritannia foreligger nå kun to offisielle observasjoner av hvitvingelerke, etter at en revurdering av samtlige fem tidligere rapporterte funn ble foretatt. De to gjenværende er fra Brighton, East Sussex 22.11.1869 og King’s Lynn, Norfolk 22.–24.10.1981 (Marr og Porter 1995; Lines og Moyes 1996). Sverige har også to funn, fra Furilden, Gotland 7.7.2002 (Cederroth 2003; Wizén 2003) og Holmögadd, Västerbotten 20.9–13.10.2010 (Tallroth 2010; Strid og Wærn 2011). Finland er landet i Nord-Europa med flest hvitvingelerker. De tre funnene er datert hhv. 9.6.1971, 21.–23.6.1999 og 11.–13.4.2004 (BirdLife Finland 2015). I tyske arkiver er det to eldre observasjoner fra Helgoland, Schleswig-Holstein. Begge fuglene ble skutt, hhv. 2.8.1881 og 2.6.1886 (Dierschke mfl. 2011). Polen opererer med fem funn, det siste fra 1993. Flere hvitvingelerker er å spore fra land lenger sør i Europa. Det dreier seg hovedsakelig om eldre observasjoner, fra Bulgaria, Hellas, Italia, det tidligere Jugoslavia, Malta, Romania, Slovakia, Sveits og Østerrike (Lindroos og Tenovuo 2000).

Forekomst i Norge

To ganger er hvitvingelerke registrert i Norge, begge observasjonene er fra Finnmark og begge er fra samme kommune på Varangerhalvøya. Den første ble oppdaget av utenlandske fuglefolk i Kramvik, hvor den holdt seg i dagene 24.–29.5.2001. Den andre hadde tilhold på den vestlige av Vardøyene en knapp måned drøyt tre år etter, i perioden 19.7–14.8.2004. Denne ble atskillig mer populær enn den første, da mange norske fuglefolk tilbringer sommerferien i Øst-Finnmark og fikk muligheten til å oppleve den sjeldne gjesten fra steppene i øst (Bekkeli 2005). Man ser en klar økning i antall observasjoner i Norden de siste årene med seks av sju funn gjort etter 1998.


2001 Finnmark: , dok., Kramvik, Vardø, 24.–29.5 (Dick Forsman mfl.) (Ornis norvegica 26: 26)

2004 Finnmark: ♀, dok., Vardøya, Vardø, 19.7–14.8 (Martin Lie Pedersen, Kjetil Bekkeli mfl.) (ON 29: 87)

Summary: As a vagrant to Europe, White-winged Lark Alauda leucoptera is a very rare bird. It has occurred twice in Norway. Both records are from Finnmark and both are from the same municipality in the very eastern part of the county. The first was found by foreign birdwatchers at Kramvik and was seen in the period 24th–29th May 2001. The second at Vardøya stayed for almost a month, from 19th July to 14th August 2004. While the former was seen by only a handful of observers, the latter could be enjoyed by a number of birders throughout its extended stay. An upsurge of records from the Nordic countries is apparent, where all bar one of the seven White-winged Larks have been seen since 1998.

Geir Mobakken


Referanser

Bekkeli, K. 2005. Hvitvingelerke ved Vardø. Feltornitologen årbok 2004: 18–19.
BirdLife International. 2015. Species factsheet: White-winged Lark Melanocorypha leucoptera. http://www.birdlife.org
Cederroth, C. 2003. Sällsynta fåglar i Sverige 2002 – rapport från SOF:s raritetskommitté. Fågelåret 2002: 126–147.
Dierschke, J., Dierschke, V., Hüppop, K., Hüppop, O. og Jachmann, K. F. 2011. Die vogelwelt der insel Helgoland. OAG Helgoland, Helgoland.
Lindroos, T. og Tenovuo, O. 2000. White-winged Lark – field identification and European distribution. Alula 6: 170–177.
Lines, J. og Moyes, J. A. W. 1996. From the Rarities Committee’s files: White-winged Lark in Norfolk. British Birds 89: 232–234.
Marr, T. og Porter, R. 1995. The White-winged Lark in Britain. British Birds 88: 365–371.
Snow, D. W. og Perrins, C. M. (red.) 1998. The birds of the Western Palearctic. Concise edition, vol. 2, passerines. OUP, Oxford.
Strid, T. og Wærn, M. (red.) 2011. Fågelrapport 2010. Fågelåret 2010: 50–149.
Tallroth, M. 2010. Oh, my GADD! Roadrunner 18 (4): 6–8.
Wizén, O. 2003. Ny art för landet: vitvingad lärka Melanocorypha leucoptera Furilden 7 juli 2002. Fågelåret 2002: 148–149.

 


Sitronerle Motacilla citreola

Status i Norge: Sjelden, men opptrer årlig og hovedsakelig om høsten.

Antall funn i Norge pr. 2013: 155 (160 ind.).

Status i Europa: Uvanlig forekommende vår og høst; påtruffet i samtlige land i regionen; etablert som hekkefugl i østlige deler av regionen på 1990-tallet.

Global utbredelse

Sitronerle er utbredt som hekkefugl i store deler av det nordlige og sentrale Palearktis, primært den østre delen, til dels også i den orientalske regionen. Den forekommer også hekkende forholdsvis langt inn i den vestre delen av Palearktis, med populasjoner vest til Kolahalvøya og – i et belte lenger sør – Baltikum og Polen. Nord-India samt deler av Sørøst-Asia er det viktigste overvintringsområdet. Sitronerle opptrer med to geografiske underarter. De nordlige områdene er okkupert av nominatunderarten citreola, mens calcarata finnes i et sørligere, mindre område som strekker seg fra Iran til Kina. I løpet av 1990-årene steg antallet isolerte hekkefunn i utkanten av nominatunderartens vestlige utbredelsesområde. Da ble bl.a. de baltiske landene inspisert og områdene fra Latvia til Polen er nå å regne som etablert hekketerritorium (Alström mfl. 2003). På samme tid ble den påvist hekkende i Finland (1991) og Tyskland (1996), mens hekkefunn som har involvert blandingspar med gulerle M. flava eller ukjent erle foreligger fra bl.a. Storbritannia (1976), Sverige (første gang i 1977) og Finland (første gang i 1983) (Snow og Perrins 1998).

Forekomst utenfor ordinært utbredelsesområde

Sett i et europeisk perspektiv, har sitronerla de siste årene vært en av de aller mest ekspansive østlige spurvefuglartene. Den har hatt en klart økende opptreden, først og fremst som en trekkgjest til Nord-Europa om høsten, men også som en genuin grensebryter med en stadig vestlig forskyvelse av hekkeområdet i Russland.


Fra Storbritannia foreligger observasjoner av totalt 303 ind. Det første funnet stammer fra Fair Isle, Shetland i 1954. Majoriteten er fra høsten, og det første vårfunnet kom så seint som i 1990. Arten har vært årlig siden 1966, og 2008 står sammen med 2013 som de mest produktive årene med 21 ind. (Hudson mfl. 2014). Irland har til sammenligning kun 27 funn (Fahy 2012). I Nederland har det vært 41 sitronerler siden 1984 (Haas mfl. 2014). Danmark har færrest observasjoner i Skandinavia med 49 ind. registrert. Den ble første gang påtruffet i 1981. Funnmønsteret i Danmark avviker fra det norske og britiske mønsteret ved at mer enn halvparten av deres funn er fra våren (Ortvad mfl. 2014). Sverige har hele 465 observasjoner av sitronerle. Den høyeste årssummen på 31 ind. er fra 2013. Deres første funn fra 30.9.1972 er fenologisk sammenlignbart med det første norske funnet. Arten har vært årlig siden 1976 (Breife mfl. 2003; Strid og Eriksson 2014). På Island har det vært ti sitronerler. Den ble påvist første gang så tidlig som i 1973, og samtlige funn er fra høsten (IBP 2015). Færøyene hadde sin første observasjon så seint som i 2007, men har nå allerede sju funn (netfugl.dk 2015).

Forekomst i Norge

Den første observasjonen av sitronerle i Norge ble gjort på Presterødkilen, Tønsberg, Vestfold i 1970 da en ungfugl ble funnet i nettene 1.10 (Egil Soglo, Ragnar Syvertsen) (Soglo mfl. 1973). Fram til og med 2013 er det påtruffet i alt 160 ind. fordelt på 36 år (Rapporteringssystem for fugler). I de to første tiårene oppviste den en forholdsvis jevn opptreden uten den store økningen i antall funn. Den store økningen samt regelmessigheten kom i løpet av 1990-årene, en tendens som bare ser ut til å fortsette.


Tidligst er den registrert 22.4 (i 1985) i Meråker, Nord-Trøndelag. I andre enden av skalaen finner man et påfallende seint funn fra Eftang, Larvik, Vestfold 18.12 (i 1983). Sitronerle er registrert på kryss og tvers i landet – fra Sogn og Fjordane til Østfold og fra Finnmark til Vest-Agder, de fleste fra velkjente trekkfugllokaliteter langs kysten. To innlandsfunn foreligger, fra hhv. Møsvannstangen, Vinje, Telemark 25.6.1997 og Øksendalstjønna, Sirdal, Vest-Agder 1.–18.6.2009. Som mest er tre ind. sett samtidig, på Jomfruland, Kragerø, Telemark 21.9.1997.


Det mest produktive året er 2011 da 18 ind. ble notert. Utsira, Rogaland er lokaliteten hvor det har vært flest sitronerler: 25 ind. er påvist der siden 1973.


Ved tre tilfeller har sitronerle hekket i Norge. Første gang dette skjedde var på Røstlandet, Røst, Nordland i 1997 da kombinasjonen var sitronerle hann og gulerle hunn av underarten thunbergi. Andre gang var ved Haugetjern, Farsund, Vest-Agder i 2001 med kombinasjonen sitronerle hunn og ukjent erle. Igjen hekket den på Røst i 2008, da en hann fikk fram to unger med en thunbergi.

Fylker som mangler sitronerle pr. 2013 er Buskerud, Oppland og Oslo.


Summary: In Norway, Citrine Wagtail Motacilla citreola has occurred as a rare but regular vagrant, mostly in autumn, since the first record at Presterødkilen, Tønsberg, Vestfold on 1st October 1970. Earliest and latest dates of arrival are 22nd April and 18th December, respectively. Altogether 160 birds have been recorded. Typically it is found at well-known bird migration localities near the coast, and only two inland records exist. Utsira, Rogaland, with 25 birds, is the favoured location. Citrine Wagtail has been recorded breeding in Norway on three occasions: one hybridisation with Yellow Wagtail M. flava thunbergi in 1997, one breeding with an unknown wagtail species in 2001 and again with thunbergi in 2008.

Geir Mobakken


Referanser

Alström, P., Mild, K. og Zetterström, B. 2003. Pipits & wagtails of Europe, Asia and North America. Helm, London.

Breife, B., Hirschfeld, E., Kjellén, N. og Ullman, M. 2003. Sällsynta fåglar i Sverige. 2. utg. Stockholm.
Fahy, K. 2012. Irish rare bird report 2011. Irish Birds 9: 447–492.
Haas, M., Slaterus, R. og CDNA. 2014. Rare birds in the Netherlands in 2013. Dutch Birding 36: 365–393.
Hudson, N. and the Rarities Committee. 2014. Report on rare birds in Great Britain in 2013. British Birds 107: 579–653.
IBP (Icelandic birding pages, The). 2015. http://www.hi.is/~yannk/status_motcit.html
Ortvad, T. E., Christiansen, S. S., Klein, S., Kristensen, A. B., Pedersen, K. og Strack, R. 2014. Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2013. Fugleåret 2013: 114–139.
Snow, D. W. og Perrins, C. M. (red.) 1998. The birds of the Western Palearctic. Concise edition, vol. 2, passerines. OUP, Oxford.
Soglo, E., Syvertsen, R. og Michaelsen, J. 1973. Sitronerle, en ny art for Norge. Sterna 12: 317–319.
Strid, T. og Eriksson, A. (red.) 2014. Fågelrapport 2013. Fågelåret 2013: 52–159.

 
 


  

 Lattermild stemning i residensen. Foto: Siv Dolmen.  
 
Utenfor Stormhytta på Pedleneset sammen med Niklas Holmström (t.h.), forfatter av Sjöfågelguiden. Foto: Erik Sanders.


Etter en lang dag i felt. Foto: Siv Dolmen.